Lag (1951:763) om statlig inkomstskatt på ackumulerad inkomst

SFS nr
1951:763
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1951-11-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1230
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:1151

1 § Har fysisk person eller dödsbo som beskattas enligt 10 §
andra och tredje styckena lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt under visst beskattningsår haft inkomst av tjänst
eller sådan inkomst av näringsverksamhet som avses i 3 §, och
hänför sig inkomsten till minst två beskattningsår (ackumulerad
inkomst), skall under de förutsättningar som anges i denna lag,
statlig inkomstskatt på denna inkomst beräknas enligt följande.

Inkomsten antas ha åtnjutits med lika belopp under de år, dock
högst tio, till vilka den hänför sig. Skatten på ettvart av
dessa belopp utgörs av den skatt som skulle ha utgått för
beloppet om det lagts till den genomsnittliga beskattningsbara
förvärvsinkomsten för taxeringsåret och så många av de närmast
föregående taxeringsåren som är i fråga, efter justering med
ett belopp motsvarande skiktgränsens förändring mellan

1. taxeringsåret och närmast föregående taxeringsår om den
ackumulerade inkomsten hänför sig till tre eller fyra
beskattningsår,

2. taxeringsåret och andra taxeringsåret före taxeringsåret om
den ackumulerade inkomsten hänför sig till fem eller sex
beskattningsår,

3. taxeringsåret och tredje taxeringsåret före taxeringsåret om
den ackumulerade inkomsten hänför sig till sju eller åtta
beskattningsår eller

4. taxeringsåret och fjärde taxeringsåret före taxeringsåret om
den ackumulerade inkomsten hänför sig till nio eller tio
beskattningsår.

Hänför sig inte hela den ackumulerade inkomsten till tid före
taxerings-året, skall – på sätt följer av punkt 2 av
anvisningarna – hänsyn tas härtill vid bedömningen i vad mån
justering för skiktgränsens förändring skall göras.

Vid genomsnittsberäkningen bortses från den ackumulerade
inkomsten. Skatten beräknas enligt den skatteskala som gäller
för det taxeringsår då den ackumulerade inkomsten tas upp till
beskattning.

Kan tillförlitlig utredning inte förebringas om det antal år,
vartill ackumulerad inkomst hänför sig, skall skatteberäkningen
ske, om inte särskilda omständigheter föranleder annat, som om
inkomsten hänfört sig till tre år.

Föreligger förutsättningar för såväl skatteberäkning enligt
denna lag som nedsättning av skatt enligt lagen (1997:324) om
begränsning av skatt tillämpas den av lagarna som leder till
lägst skatt. Lag (1998:1667).

(Se vidare anvisningarna.)

2 § Till grund för skatteberäkning enligt 1 § skall ligga den
ackumulerade inkomsten minskad med avdragsgilla kostnader för dess
förvärvande nettobeloppet av den ackumulerade inkomsten eller,
om den skattskyldiges sammanlagda till statlig inkomstskatt
beskattningsbara förvärvsinkomst är lägre, denna inkomst.

Som förutsättning för skatteberäkning enligt 1 § gäller att den inkomst
som skall ligga till grund för skatteberäkningen, uppgår till minst 50
000 kronor samt att den beskattningsbara förvärvsinkomsten, inklusive
den ackumulerade inkomsten, överstiger skiktgränsen enligt 10 § andra
stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt med minst samma belopp.
Lag (1990:1431).

(Se vidare anvisningarna.)

3 § I fråga om inkomst av näringsverksamhet skall lagens
bestämmelser gälla endast följande intäkter, nämligen:

1. intäkt genom vetenskaplig, litterär, konstnärlig eller därmed
jämförlig verksamhet;

2. intäkt vid överlåtelse av hyresrätt samt av varumärke,
firmanamn och andra liknande rättigheter av goodwills natur;

3. intäkt — i samband med att en näringsfastighet avyttras eller
övergår till privatbostadsfastighet — avseende återförda avdrag för
värdeminskning m. m. och utgifter för värdehöjande reparationer
och underhåll enligt bestämmelserna i punkt 5 första stycket av
anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen (1928:370);

4. intäkt — i samband med att en bostadsrätt eller en aktie eller
andel som avses i 26 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt, i fall då den därtill hörande lägenheten inte är
privatbostad, avyttras eller övergår till privatbostad — avseende
återförda avdrag för utgifter för värdehöjande reparationer och
underhåll enligt bestämmelserna i punkt 5 andra stycket av
anvisningarna till 22 § kommunalskattelagen;

5. intäkt i form av engångsersättning vid upplåtelse eller
upphörande av nyttjanderätt eller servitutsrätt och vid överlåtelse
av nyttjanderätt, intäkt i form av ersättning som utgår vid
avräkning enligt 9 kap. 23 § jordabalken samt intäkt för
fastighetsägare avseende värde av förbättring som nyttjanderätts-
havare bekostat;

6. intäkt i form av försäkringsersättning, skadestånd eller dylikt för
inkomstbortfall eller ersättning för att egendom tagits i anspråk
genom expropriation eller under sådana förhållanden att
tvångsförsäljning måste anses föreligga;

7. intäkt i form av försäkringsersättning eller annan ersättning för
skada på byggnader eller markanläggningar, som har förstörts eller
skadats genom brand eller annan olyckshändelse;

8. intäkt i form av skadestånd eller annan ersättning avseende
inkomstbortfall till följd av skador och intrång på fastighet, som
föranletts av industriell eller därmed jämförlig verksamhet;

9. intäkt genom ersättning för skada på växande skog på grund av
brand eller annan därmed jämförlig anledning som är oberoende av
den skattskyldiges åtgöranden samt intäkt genom avyttring av skog
och skogsprodukter, om avverkningen framtvingats av brand,
stormfällning, torka, insektsskador eller liknande eller av
vattenuppdämning eller framdragande av kraftledning;

10. intäkt i form av engångsersättning vid avyttring av patenträtt
eller liknande rättighet samt vid avyttring eller avlösning av rätt till
royalty, allt under förutsättning att avyttringen eller avlösningen
skett i samband med överlåtelse, upplåtelse eller nedläggande av
näringsverksamhet;

11. intäkt vid avyttring, i samband med överlåtelse, upplåtelse eller
nedläggande av näringsverksamhet, av maskiner och andra för
stadigvarande bruk i verksamheten avsedda inventarier;

12. intäkt vid avyttring av djur i jordbruk och renskötsel i samband
med upphörande av djurskötsel;

13. intäkt som har uppkommit genom att ersättningsfond har
återförts till beskattning på grund av att näringsverksamheten har
överlåtits eller nedlagts, dock att särskilt tillägg på det återförda
beloppet inte skall anses utgöra sådan inkomst;

14. intäkt som grundas på 5 och 9 §§ lagen (1993:1537) om
expansionsmedel samt;

15. intäkt som grundas på 5 § 1 lagen (1993:1538) om
periodiseringsfonder.

Vad i denna lag sägs om överlåtelse, upplåtelse eller nedläggande av
näringsverksamhet skall gälla även beträffande en av flera verksamheter
i en förvärvskälla. Lag (1993:1545).

(Se vidare anvisningarna.)

4 § Skattskyldig får ansöka om skatteberäkning enligt 1 §. I fråga om
sådan ansökan och beslut i anledning därav gäller bestämmelserna i lagen
(1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter samt taxeringslagen
(1990:324), om inte annat följer av denna lag. Lag (1990:343).

(Se vidare anvisningarna.)

5 § Om en sådan ansökan som avses i 4 § bifalls, skall
skattemyndigheten besluta om nedsättning av det påförda beloppet
eller, där återbetalning skall ske, tillställa den skattskyldige
det belopp som han har rätt till. Därvid tillämpas bestämmelserna
i 23 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483). Lag (1997:511).

6 § har upphävts genom lag (1990:343).

7 § Ändras den beskattningsbara förvärvsinkomsten varpå skatten har
beräknats skall skattemyndigheten besluta om den ändring av
skatteberäkningen som föranleds härav. Lag (1990:1431).

8 § Föreligger förutsättningar för skatteberäkning enligt 1 § först
efter beslut av skattemyndighet eller förvaltningsdomstol eller har den
beräknade ackumulerade inkomsten höjts genom sådant beslut, får den
skattskyldige komma in med ansökan enligt 4 § inom ett år från det att
beslutet meddelades, om inte längre tid för ansökan följer av
bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324).

Har skatteberäkning enligt 1 § skett och visas att skatteberäkningen med
hänsyn till sedermera framkomna omständigheter har grundats på oriktiga
förutsättningar, får skattemyndigheten besluta om ny skatteberäkning
inom fem år efter utgången av det kalenderår, under vilket den ansökan,
som har föranlett skatteberäkningen enligt 1 § kom in till
skattemyndigheten. Har den skattskyldige avlidit, får beslut om ny
skatteberäkning inte meddelas efter utgången av det andra året efter det
kalenderår, under vilket bouppteckning efter honom getts in för
registrering. Lag (1990:343).

9 § har upphävts genom lag (1990:343).

10 § har upphävts genom lag (1990:343).

Anvisningarna

till 1 §

1. Inkomst skall enligt denna lag anses hänförlig till visst
beskattningsår, om intäkten exempelvis intjänats eller eljest
motprestation för densamma i någon form lämnats under
ifrågavarande år.

För att en inom visst beskattningsår åtnjuten inkomst skall
anses utgöra ackumulerad inkomst enligt denna lag fordras, att
inkomsten hänför sig till minst två beskattningsår.

Engångsbelopp, som erhållits såsom ersättning för årlig
pension, skall i allmänhet anses hänföra sig till tio år.
Engångsbelopp, som beskattas med tillämpning av bestämmelserna
i punkt 1 fjärde stycket av anvisningarna till 19 §
kommunalskattelagen (1928:370) skall inte anses såsom
ackumulerad inkomst.

Intäkt av skogsbruk skall anses hänförlig till det antal år som
motsvarar förhållandet mellan intäkten, minskad med
vederbörliga avdrag, och värdet av ett års skogstillväxt å
fastigheten.

Har näringsverksamhet eller andel i handels- eller kommandit-
bolag i samband med makes död övertagits av den andra maken som
ensam dödsbodelägare skall efterlevande make, om denne så
yrkar, anses ha bedrivit näringsverksamheten eller innehaft
andelen även under den förstnämnda makens innehav av
förvärvskällan, under förutsättning att makarna då taxerades
med tillämpning av 11 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt eller, om andra maken haft inkomst, skulle ha
taxerats med tillämpning av nämnda bestämmelse.

Vad i föregående stycke sägs om makar skall i tillämpliga delar
gälla även andra skattskyldiga, vilka taxeras med tillämpning
av där angivna bestämmelse.

Vid skatteberäkning enligt 1 § skall den avlidne och dödsboet
anses som en och samma skattskyldig. Lag (1999:1151).

2. Till ledning för skatteberäkningen ges följande exempel:

A. En skattskyldig uppbär under år 1998 en ackumulerad inkomst på 500
000 kronor. Hans utredning visar att inkomsten hänför sig till fem år,
vilket innebär att årsbeloppen blir 100 000 kronor.

Vid 1995–1999 års taxeringar antas den beskattningsbara
förvärvsinkomsten ha bestämts till 150 000 kronor, 160 000 kronor, 170
000 kronor, 180 000 kronor respektive 690 000 kronor. I den
beskattningsbara förvärvsinkomsten vid 1999 års taxering ingår ovan
angivna 500 000 kronor; beloppet skall undantas vid
genomsnittsberäkningen.

Den genomsnittliga beskattningsbara förvärvsinkomsten blir då 170 000
kronor. Eftersom den ackumulerade inkomsten hänför sig till fem
beskattningsår, varav inget avser tid efter beskattningsåret, skall den
genomsnittligt beskattningsbara förvärvsinkomsten justeras med ett
belopp motsvarande skiktgränsens förändring mellan taxeringsåret och
andra taxeringsåret före taxeringsåret. Skiktgränsen antas vid 1999 års
taxering vara 239 000 kronor och vid 1997 års taxering 217 000 kronor.
Den genomsnittliga beskattningsbara förvärvsinkomsten skall därför
justeras med 22 000 kronor.

Till den justerade genomsnittliga beskattningsbara förvärvsinkomsten om
192 000 kronor skall läggas årsbeloppet 100 000 kronor. Skatten kan
härefter beräknas på ett underlag om 292 000 kronor. Med tillämpning av
skatteskalan för taxeringsåret 1999 blir den statliga inkomstskatten 20
procent av skillnaden mellan 292 000 kronor och skiktgränsen 239 000
kronor, dvs. 10 600 kronor. Detta belopp skall sedan multipliceras med
fem varefter skatten på den ackumulerade inkomsten blir 53 000 kronor.

Om exemplet ändras så att den ackumulerade inkomsten i sin helhet hänför
sig till beskattningsåret och tid efter beskattningsåret skall ingen
justering för skiktgränsförändring göras. Underlaget för
skatteberäkningen blir i stället för 292 000 kronor 270 000 kronor och
skatten (56 200 =) 31 000 kronor.

B. En annan skattskyldig uppbär under år 1998 en ackumulerad inkomst om
350 000 kr. Hans utredning visar att inkomsten hänför sig till åren
1994–2000, dvs. fem år före och två år efter taxeringsårets ingång.

Skatten på den ackumulerade inkomsten skall — oavsett vilka förflutna
eller kommande år inkomsten hänför sig till — beräknas med utgångspunkt
från de beskattningsbara förvärvsinkomsterna för taxeringsåret och de
närmast föregående taxeringsåren. Vid justering för skiktgränsens
förändring skall dock hänsyn tas till att hela inkomsten inte hänför sig
till tid före taxeringsåret. Eftersom inkomsten inte hänför sig till
fler än tio år skall den ackumulerade inkomsten anses belöpa på så många
förflutna år som överstiger antalet kommande år. Inkomsten skall därför
endast anses hänförlig till (5-2=) tre gångna år. Justering skall
således ske med ett belopp motsvarande skiktgränsens förändring mellan
taxeringsåret och året före taxeringsåret.

Den genomsnittliga beskattningsbara förvärvsinkomsten, beräknad på
grundval av de beskattningsbara förvärvsinkomsterna vid 1993–1999 års
taxeringar, antas uppgå till 200 000 kronor. Skiktgränsen antas vid 1999
års taxering vara 239 000 kronor och vid 1998 års taxering 228 000
kronor.

Till den justerade genomsnittliga beskattningsbara förvärvsinkomsten om
211 000 kr skall läggas årsbeloppet 50 000 kronor. Skatten kan härefter
beräknas till 20 procent av skillnaden mellan 261 000 kronor och
skiktgränsen 239 000 kronor, dvs. 4 400 kronor. Detta belopp skall sedan
multipliceras med sju varefter skatten på den ackumulerade inkomsten
blir 30 800 kronor.

C. En tredje skattskyldig uppbär år 1998 en ackumulerad inkomst om 800
000 kronor. Hans utredning visar att inkomsten hänför sig till år
1981–2005, dvs. arton år före och sju år efter taxeringsårets ingång.

Den genomsnittliga beskattningsbara förvärvsinkomsten, beräknad på
grundval av de beskattningsbara förvärvsinkomsterna vid 1990–1999 års
taxeringar, antas uppgå till 170 000 kronor. Vid justering för
skiktgränsens förändring skall dock hänsyn tas till att hela inkomsten
inte hänför sig till tid före taxeringsåret. Eftersom inkomsten hänför
sig till fler än tio år skall proportionering ske över en tioårsperiod
varefter inkomsten anses belöpa på så många förflutna år som överstiger
antal kommande år. Skillnaden avrundas till närmaste antal år.
Skiktgränsen skall därför justeras som om det vore fråga om fyra gångna
år

(Formeln inte med här).

Skiktgränsen antas vid 1999 års taxering vara 239 000 kronor och vid
1997 års taxering 217 000 kronor.

Till den justerade genomsnittliga beskattningsbara förvärvsinkomsten om
192 000 kronor skall läggas årsbeloppet 80 000 kronor. Skatten kan
härefter beräknas till 20 procent av skillnaden mellan 272 000 kronor
och skiktgränsen 239 000 kronor, dvs. 6 600 kronor. Detta belopp skall
sedan multipliceras med tio varefter skatten på den ackumulerade
inkomsten blir 66 000 kronor.

Beskattningsbar förvärvsinkomst skall tas upp till 0 kronor för sådant
taxeringsår, då taxering inte åsatts på grund av att den skattskyldige
ändrat räkenskapsår eller inte varit bosatt här i riket.

Har skattskyldig under ett taxeringsår på grund av omläggning av
räkenskapsår åsatts taxeringar för två beskattningsår, skall vid
fördelning av den ackumulerade inkomsten så anses som om de båda
taxeringarna hänföra sig till skilda taxeringsår.

Om skatteberäkning enligt 1 § påkallas för ackumulerad inkomst i viss
förvärvskälla, skall skatteberäkningen omfatta all ackumulerad inkomst
som uppkommit i förvärvskällan. Däremot får skattskyldig från
skatteberäkningen undanta ackumulerad inkomst i annan förvärvskälla.

Om en skattskyldig under ett och samma beskattningsår kommer i
åtnjutande av flera intäkter, vilka var för sig är att anse såsom
ackumulerade inkomster och vilka hänför sig till olika antal år, skall
intäkterna fördelas oberoende av varandra på de år, till vilka de hänför
sig. Skatteberäkningen skall ske i sådan ordning att skatten först
beräknas för den intäkt som hänför sig till tio eller fler år och sist
för den intäkt som hänför sig till minst antal år. Vid beräkning av
skatten för varje intäkt skall till den genomsnittliga beskattningsbara
förvärvsinkomsten läggas ett belopp motsvarande årsbeloppet av de
tidigare fördelade ackumulerade intäkterna. Vad nu sagts gäller även
beträffande intäkt som hänför sig till tid efter taxeringsårets ingång.
Lag (1990:1431).

till 2 §

Vid beräkning av nettobeloppet av ackumulerad inkomst skall intäkt av
skogsbruk i förekommande fall minskas med till intäkten hänförligt
avdrag enligt punkt 9 av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen
(1928:370), i den mån sådant avdrag medgetts vid inkomsttaxeringen.

I fråga om intäkt genom avyttring av tillgång vilken kan vara föremål
för värdeminskningsavdrag, skall såsom nettobeloppet av ackumulerad
inkomst i regel anses köpeskillingen efter avdrag för tillgångens i
beskattningsavseende oavskrivna värde.

Som nettobeloppet av ackumulerad inkomst genom avyttring av djur i
jordbruk och renskötsel skall anses skillnaden mellan tillgångarnas
allmänna saluvärde vid beskattningsårets ingång och de värden som gäller
vid inkomsttaxeringen avseende det föregående beskattningsåret. Lag
(1990:1431).

till 3 §

Vad i 3 § första stycket 5 sägs om intäkt vid upplåtelse av
nyttjanderätt skall inte gälla beträffande upplåtelse av rätt att
avverka skog.

Som ersättning vid överlåtelse av hyresrätt anses även vad skattskyldig
erhåller för att han flyttar från lokal, använd i näringsverksamheten.

Bestämmelserna i 3 § första stycket 1, 6, 7 och 9 får tillämpas endast
under förutsättning att intäkten inte har föranlett uppskov med
beskattningen genom insättning på upphovsmannakonto, avsättning till
ersättningsfond eller uppskov med beskattningen genom insättning på
skogskonto.

Vid tillämpning av bestämmelserna i 3 § första stycket 11 och 12 skall
med avyttring likställas förlust av tillgång, om ersättning på grund av
skadeförsäkring eller annan ersättning för skada utgått och ersättningen
inte har föranlett avdrag för avsättning till ersättningsfond.

Skatteberäkning för ackumulerad inkomst enligt 3 § första stycket 10 och
11 får ske endast under förutsättning */k/ att */-k/ vid
beskattningsårets utgång kvarvarande, inte avyttrade inventarier —
frånsett tillgångar som vid upplåtelse av näringsverksamhet har
utarrenderats — är av endast obetydlig omfattning, */k/ samt att */-k/
vid nämnda tidpunkt inte kvarstår avsättning, som har skett till
ersättningsfond.

Utöver vad i föregående stycke sägs skall som förutsättning för
skatteberäkning för ackumulerad inkomst vid upplåtelse av
näringsverksamhet gälla, att upplåtelsen utgör ett led i verksamhetens
avveckling. Lag (1990:1431).

till 4 §

Ansökan om skatteberäkning görs hos den skattemyndighet som skall
besluta om taxering till statlig inkomstskatt för det taxeringsår, då
inkomsten tas till beskattning. Ansökan bör göras i den skattskyldiges
självdeklaration. Lag (1990:343).

Övergångsbestämmelser

1981:297

Denna lag träder i kraft den 3 juni 1981 och tillämpas första gången i
fråga om beskattningsår för vilket taxering i första instans sker år
1984.

Vad i lagen föreskrivs i fråga om eldsvådefonder och särskilt tillägg
vid återföring av sådan fond skall gälla även i fråga om fonder enligt
förordningen (1959:168) om särskilda investeringfonder för förlorade
inventarier och lagertillgångar och räntetillägg vid återföring av sådan
fond.

1984:1062

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första gången
vid 1986 års taxering; 1 § i dess äldre lydelse skall dock fortfarande
tillämpas vid nämnda taxering i fråga om familjestiftelse som då taxeras
för beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari 1985.

1986:511

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986 och tillämpas första gången vid
1988 års taxering.

1986:1292

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. 4 § i sin äldre lydelse
tillämpas intill utgången av juni 1988. Har ansökan om skatteberäkning
hos mellankommunala skatterätten inte avgjorts vid utgången av juni
1988, skall ansökningen prövas av den länsrätt som är behörig enligt de
nya bestämmelserna.

2. Bestämmelsen i anvisningarna till 4 § om november månad skall till
dess regeringen förordnar annat avse oktober månad.

1990:343

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas första gången
vid 1991 års taxering. Äldre bestämmelser skall fortfarande tillämpas på
ärenden och mål avseende 1990 och tidigare års taxeringar. Vad som i
äldre bestämmelser sägs om länsskattemyndighet och lokal skattemyndighet
skall från och med den 1 januari 1991 avse skattemyndighet.

1990:1431

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första
gången vid 1992 års taxering om inte annat följer av punkterna 2–5.

2. Vid beräkning av genomsnittlig beskattningsbar förvärvsinkomst vid
1992–2000 års taxeringar skall som beskattningsbar förvärvsinkomst
anses den beskattningsbara inkomsten vid 1983–1991 års taxeringar.

3. Bestämmelserna i 1 § andra stycket om justering för förändring av
skiktgräns skall inte tillämpas vid 1992 års taxering. Vid 1993, 1994
och 1995 års taxeringar skall 1 § andra stycket punkterna 2–4, 3 och 4
respektive 4 inte tillämpas.

4. Äldre föreskrifter i 3 § 2 mom. 7, 3 mom. 3 och 4 mom. 6 tillämpas
fortfarande för intäkt som nämns i berörda lagrum och som kan uppkomma
vid 1992 års taxering eller senare.

5. Bestämmelsen i femte stycket av anvisningarna till 3 § om kvarstående
avsättning till ersättningsfond skall avse även kvarstående avsättning
till särskild nyanskaffningsfond, särskild investeringsfond för avyttrat
fartyg och eldsvådefond.

1993:1545

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första
gången vid 1995 års taxering.

1998:1667

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas
första gången vid 1999 års taxering.

1999:1151

Denna lag träder i kraft den 31 december 1999 och tillämpas
första gången vid 2001 års taxering. I fråga om skattskyldig
vars räkenskapsår påbörjats före den 1 januari 2000 skall de
äldre bestämmelserna tillämpas på förhållanden som hänför sig