Kungörelse (1952:169) om förfarandet vid införlivning av mark med eller avyttring av mark från häradsallmänning eller allmänningsskog i Norrland eller Dalarna

SFS nr
1952:169
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1952-04-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:311
Upphävd
2000-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1419

1 § Ansökan om införlivning av mark med häradsallmänning eller med
allmänningsskog i Norrland eller Dalarna skall göras skriftligen.

Vid sådan ansökan skall fogas:

1) den handling varigenom marken förvärvats;

2) utdrag av fastighetsregistret samt äganderätts- och gravationsbevis
rörande marken eller den fastighet vartill marken hör;

3) av lantmäterimyndigheten upprättad karta över marken,
angivande dess gränser och ägovidd samt utmärkande dess läge i
förhållande till häradsallmänningen eller allmänningsskogen, jämte
utredning i vad mån till marken hör andel i samfällighet eller i
särskilda rättigheter och förmåner; samt

4) tillförlitlig utredning rörande markens fördelning å olika ägoslag,
särskilt angivande i vilken omfattning marken är skogbärande eller
tjänlig till skogsbörd.

Sökanden skall därjämte förebringa den utredning som i övrigt må
erfordras för bedömande, huruvida ansökningen är lagligen grundad.
Förordning (1995:1419).

1 a § Fråga om godkännande av beslut om avyttring av område, som hör
till häradsallmänning eller allmänningsskog, prövas av länsstyrelsen.

Ansökan om godkännande enligt första stycket skall göras skriftligen.
Vid ansökningen skall fogas:

1) den handling varigenom marken avyttrats;

2) karta som avses i 1 § andra stycket 3) samt utredning enligt 1 §
andra stycket 3) och 4).

Sökanden skall därjämte förebringa den utredning som i övrigt må
erfordras för bedömande huruvida ansökningen är lagligen grundad.
Kungörelse (1968:121).

2 § Ha delägare i häradsallmänning avyttrat någon del av den mark som
tillfallit dem genom visst förvärv, innan ansökan göres om
införlivning av den återstående delen av marken, eller avyttra de,
sedan införlivning sökts, någon del av den mark ansökningen avsett,
skall i införlivningsärendet företes även den handling, varigenom
avyttringen skett, jämte av lantmäterimyndigheten upprättad
karta över den avyttrade marken, angivande dess gränser och ägovidd.
Förordning (1995:1419).

3 § Underlåter sökande att förete handling, som avses i 1 § 1) eller
2 §, må länsstyrelsen förelägga sökanden vid vite att förete
handlingen i fråga. Finnes eljest av sökanden förebragt utredning i
något hänseende ofullständig, har länsstyrelsen att förelägga sökanden
lämpligt rådrum att inkomma med den ytterligare utredning som anses
erforderlig, vid påföljd att ärendet ändock företages till avgörande.

4 § Länsstyrelsen skall i ärende om införlivning eller avyttring
inhämta yttrande från skogsvårdsstyrelsen och får, om så finnes
nödigt, höra rätten i den ort där den ifrågavarande marken är belägen.
Kungörelse (1971:706).

5 § När förordnande om införlivning meddelats skall den
inskrivningsmyndighet inom vars område marken är belägen genast
underrättas skriftligt av den beslutande myndigheten. Förordnandet
skall antecknas i fastighetsboken.

Den beslutande myndigheten skall också underrätta
lantmäterimyndigheten om förordnandet. Förordnandet skall antecknas i
fastighetsregistret.

Första och andra styckena skall också tillämpas när ett förordnande
upphävs eller är utan verkan enligt en domstols dom.
Förordning (1995:1419).

Övergångsbestämmelser

1995:1419

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
fastighetsbildningsmyndigheter och fastighetsregistermyndigheter som
inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal
fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.