Lag (1952:270) om skyddsympning vid krig eller krigsfara m.m.

SFS nr
1952:270
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1952-05-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 1991:271

1 § Då riket befinner sig i krig eller krigsfara eller eljest
utomordentliga förhållanden påkalla det, äger Konungen till
förekommande av smittsam sjukdom förordna, att envar, som vistas inom
riket eller viss del därav, skall undergå skyddsympning. Förordnande
om skyddsympning må ock meddelas för allenast vissa
befolkningsgrupper, som äro eller kunna bliva särskilt utsatta för
smitta.

Beträffande ympning mot smittkoppsjukdom (skyddskoppympning) samt
skyddsympning inom försvarsväsendet gäller vad därom är särskilt
stadgat.

2 § Från ympning skall den undantagas, som vederbörande ympare finner
till följd av sjukdom eller sjukdomsanlag eller allmän svaghet kunna
komma att erhålla men av ympningen.

3 § Den som underlåter att fullgöra ympningsplikt, varom förordnande
meddelats enligt denna lag, döms till penningböter. Rätten får vid vite
förelägga honom att fullgöra sin ympningsplikt. Lag (1991:271).

4 § Konungen meddelar de närmare föreskrifter, som erfordras för
tillämpningen av denna lag.