Förmyndarvårdskungörelse (1952:303)

SFS nr
1952:303
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1952-03-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:379
Upphävd
1995-07-01

1 § Förmynderskapsbok som avses i 12 kap. 6 § föräldrabalken skall
inrättas enligt lösbladssystem. Till blad i boken skola användas i
blanketter enligt formulär som fastställas av domstolsverket.

Förmynderskapsbok skall föras särskilt för varje kommun. Förordning
(1975:841).

2 § I förmynderskapsboken skall antecknas beslut om inskrivning av
förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap samt övriga beslut som rör
inskrivet förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap. Har beslut
varom anteckning skall ske i förmynderskapsboken upptagits i akten,
skall hänvisning göras till denna. Förordning (1988:1333).

3 § Varje förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap skall tas upp på
särskilt upplägg i förmynderskapsboken. Anteckningar om godmanskap
enligt 11 kap. 1 eller 2 § föräldrabalken skall dock föras på samma
upplägg som förmynderskapet, om detta är inskrivet, eller det tidigare
inskrivna godmanskapet eller förvaltarskapet.

Hava underåriga syskon gemensam förmyndare, skola förmynderskapen
sammanföras å ett upplägg. Förordnas någon till god man för flera
bortovarande med avseende å samma dödsbo eller förordnas den som utsetts
till god man för annan att bevaka dennes rätt i annat hänseende än det
tidigare förordnandet avser, skola godmanskapen likaledes upptagas å ett
upplägg, om det lämpligen kan ske. Förordning (1988:1333).

4 § Uppläggen i förmynderskapsboken ordnas för varje kommun i
bokstavsordning efter registernamn.

Förmynderskapsboken må, där så finnes lämpligt, indelas i avdelningar.

Registernamn skall vara: i fråga om underårig som ej är adoptivbarn
faderns namn, om barnet bär faderns släktnamn, och i annat fall moderns
namn; i fråga om adoptivbarn adoptantens eller adoptivfaderns namn; i
fråga om bortavarande delägare i dödsbo den avlidnes namn; i fråga om
god man för bevakning av framtida ägares rätt testators, arvlåtarens
eller överlåtarens namn; samt i övriga fall namnet på den för vilken god
man eller förvaltare har förordnats.

Blad avseende förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap med vilka
rätten inte har att ta vidare befattning, skall förvaras i särskild pärm
eller avdelning av boken samt ordnas i alfabetisk ordning efter
registernamn.

Överflyttas tillsynen över förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap
till annan domstol, skall rätten till denna översända meddelande om
beslutet och avskrift av det till förmynderskapet, godmanskapet eller
förvaltarskapet hörande upplägget i vad det avser anteckningar som är av
betydelse för tillsynen. Förordning (1988:1333).

5 § För varje domkrets skall föras namnregister med namnen på förordnade
förmyndare, gode män och förvaltare i alfabetisk ordning. Förordning
(1988:1333).

6 § När förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap skrivs in och nytt
blad i anledning därav läggs upp, skall rätten till överförmyndaren
översända det för denne avsedda bladet till förmynderskapsbok.
Förordning (1988:1333).

7 § har upphävts genom förordning (1977:835).

8 § Rätten skall med lämpliga tidsmellanrum, dock minst en gång varje
kalenderår, företaga inspektion hos överförmyndaren och där vid granska
dels den av honom förda förmynderskapsboken och förteckningen över
ärenden rörande förmynderskap som ej inskrivits, dels stickprovsvis
utvalda akter. Kungörelse (1974:1046).

9 § Har till rätten inkommit meddelande att änkling eller änka ingått
nytt giftermål, skall rätten ofördröjligen undersöka, huruvida den
omgifte i det tidigare äktenskapet har barn, för vilka han är eller
skall vara inskriven som förmyndare. Är så förhållandet och har
bodelning ej skett efter det tidigare giftet, skall rätten tillse att
god man förordnas att vårda den omyndiges rätt vid boutredning,
bodelning och skifte.

Om det till rätten inkomna meddelandet skall rätten, där så erfordras,
underrätta överförmyndaren. Har tillsynen över förmynderskapet över
flyttats till annan rätt, skall meddelandet översändas till denna.

10 § har upphävts genom förordning (1975:257).