Kungl. Maj:ts kungörelse (1952:45) angående klassificeringen av vissa gaffeltruckar

SFS nr
1952:45
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1952-02-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1207
Upphävd
1993-01-01

Gaffeltruck – varmed förstås sådant med höj- och sänkbar godshållare
försett motordrivet fordon, som är byggt för att användas för lossning,
lastning och stapling av gods ävensom för av dylikt arbete föranledda
korta transporter – skall hänföras till motorredskap, därest fordonet är
konstruerat för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen och endast
med svårighet kan ändras till högre hastighet samt fordonet med hänsyn
till sin konstruktion uppenbarligen icke är lämpat för andra transporter
än nyss angivits.

Denna kungörelse gäller ej vid tillämpning av trafikskadelagen
(1975:1410). Förordning (1976:363).