Kungl. Maj:ts Kungörelse (1952:495) om förande av register för ekonomiska föreningar m.m.

SFS nr
1952:495
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1952-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:978
Upphävd
1988-01-01

1 § Föreningsregister skall vara inrättat enligt lösbladssystem. Till
blad i registret skola användas blanketter enligt härvid fogade
formulär.

2 § Varje förening, som registreras, skall upptagas å särskilt
upplägg. Varje till ett upplägg hörande blad skall förses med rubrik
innehållande föreningens firma. Utgöres upplägg av flera än ett blad,
skola bladen numreras i löpande följd.

Inskrivning å förenings upplägg skall ske i tidsföljd. När inskrivning
sker antecknas dagen för uppgifts intagande i registret och för dess
kungörande i allmänna tidningarna och ortstidning.

Registrering som avses i 96, 97 eller 98 § lagen den 1 juni 1951 skall
ske på den överlåtande föreningens upplägg.

3 § För tillvaratagande av ansökningar och anmälningar jämte därvid
fogade handlingar skola, särskilt för varje förening, inrättas akter,
vilka ordnas i bokstavsföljd efter föreningarnas namn.

4 § De till föreningsregistret hörande uppläggen skola sammanföras i
samlingspärm, därvid de ordnas i bokstavsföljd efter föreningarnas
namn, eller, där så finnes lämpligt, förvaras i de för föreningarna
inrättade akterna.

5 § Beviljas registrering av ekonomisk förening, skall det ena
exemplaret av stadgarna förses med bevis om registreringen och
återställas till föreningen. Registreras ändring av förenings stadgar
eller sker registrering enligt 96, 97 eller 98 § lagen den 1 juni
1951, skall det ena exemplaret av det protokoll, som innehåller
beslutet, förses med bevis om registreringen och återställas till
föreningen. Meddelas godkännande av ekonomisk plan för bostadsrätts
förening, skall det ena exemplaret av planen förses med bevis om
godkännandet och återställas till föreningen.

Innefattar beslut om ändring av stadgarna nedsättning av insatsernas
belopp eller lindring av den medlemmarna åliggande skyldigheten att
till föreningen erlägga insatser, skall i registret antecknas att
sådant beslut fattats. Kungörelse (1971:487).

6 § Beslutar förening, att styrelsens säte skall flyttas från ett län
till ett annat, har länsstyrelsen, sedan beslutet härom registrerats,
att avföra föreningen ur registret och, för föreningens registrering
i det senare länet, till länsstyrelsen därstädes översända utdrag av
registret jämte den för föreningen inrättade akten.

7 § Kungörelse, varom i 104 § lagen den 1 juni 1951 förmäles, skall –
jämte uppgift om dagen för införingen i registret, den förening som
åsyftas och den ort där styrelsen har sitt säte eller, där föreningen
trätt i likvidation, den domstol varunder föreningen lyder – upptaga
den i registret införda anteckningen om innehållet av anmälan eller
annan uppgift. Kungörelse (1973:394).

8 § I ärenden rörande registrering skall för registreringen och dess
kungörande erläggas följande avgifter:

1. då ansökan görs om registrering av förening 1100 kronor

2. då anmälan till eller anteckning i registret görs i annat fall
350 kronor

Avgift erläggs inte för registrering eller kungörande, som äger rum
efter anmälan om enbart adressändring ellr som vidatas enligt 74 §
lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar, eller för registrering som
sker efter anmälan rån rätten eller konkursdomaren eller på anmälan av
part enligt 103 § samma lag.

Om ansökan eller anmälan om registrering återkallas, innan beslut har
meddelats, skall avgiften återbetalas. Förordning (1981:249).

9 § har upphävts genom kungörelse (1973:394).

Övergångsbestämmelser

1987:978

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom förordningen upphävs

1. kungörelsen (1952:495) om förande av register för ekonomiska
föreningar m.m.

2. förordningen (1969:228) om prövning av vissa ärenden rörande
ekonomiska föreningar.

Den under 1 upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande om registrering
skall ske enligt äldre bestämmelser på grund av 7 § lagen (1987:668) om
införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
övergångsbestämmelserna 2 till lagen (1987:669) om ändring i
bostadsrättslagen (1971:479) eller övergångsbestämmelserna 2 till lagen
(1987:671) om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar.