Lag (1952:532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg

SFS nr
1952:532
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1952-06-30

Konungen äger under förutsättning av ömsesidighet förordna, att tvist
mellan befälhavaren å fartyg med hemort i annat land och besättningen
angående tjänsteförhållandet icke må upptagas vid svensk domstol.