Kungörelse (1952:581) med vissa föreskrifter angående räddning ur sjönöd och avvärjande av sjötrafiken hotande fara m.m. (sjönödskungörelse)

SFS nr
1952:581
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1952-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:33
Upphävd
2007-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:854

1 § Har befälhavare å fartyg i fall, som i 6 kap. 6 § andra stycket
andra meningen sjölagen (1994:1009) avses, fått kännedom om att
någon är i nöd å fartyg, luftfartyg eller därifrån härrörande
bärgningsredskap eller eljest i sjönöd, är han under förutsättning,
som i berörda lagrum sägs, skyldig att ofördröjligen med fartyget
skyndsammast begiva sig till olycksplatsen samt lämna all
hjälp, som är möjlig och behövlig för den nödställdes räddning.

Vad nu är stadgat äger dock ej tillämpning, där uppenbart är, att
befälhavaren ej kan hinna lämna hjälp eller att hans hjälp ej är
erforderlig. Förordning (1995:352).

2 § Räddningsskyldig befälhavare, som med sitt fartyg begiver sig till
olycksplatsen, skall såvitt möjligt genast underrätta den nödställde
därom.

3 § Befälhavare å nödställt fartyg bör, där omständigheterna så
medgiva, till den eller de räddningsskyldiga befälhavare, som han
anser vara bäst i stånd att lämna erforderlig hjälp, rikta särskild
anmaning därom. Dessförinnan bör han dock såvitt möjligt hava rådfört
sig med nämnda befälhavare.

4 § Följer befälhavare anmaning, varom i 3 § förmäles, skall han
såvitt möjligt därom underrätta befälhavare å andra fartyg.

Varder han ur stånd att vidare följa anmaningen, skall vad nu sagts
äga motsvarande tillämpning.

5 § Har räddningsskyldig befälhavare, till vilken icke riktats sådan
särskild anmaning, som i 3 § sägs, mottagit underrättelse, att
befälhavare å annat fartyg erhållit sådan anmaning och följer
densamma, är han från räddningsskyldighet fri, så länge han ej
erhållit underrättelse, som avses i 4 § andra stycket.

6 § Är den nödställde räddad eller erfordras av annan anledning
uppenbarligen icke ytterligare hjälp, skall han eller till
olycksplatsen anlänt fartygs befälhavare såvitt möjligt därom
underrätta befälhavare å andra fartyg.

Räddningsskyldig befälhavare, som mottagit underrättelse om att hjälp
icke vidare erfordras, är från räddningsskyldighet fri.

7 § Föres skeppsdagbok, skola däri antecknas alla omständigheter, som
tjäna till ledning vid bedömandet av befälhavares handlingssätt uti de
i 1, 2, 4, 5 och 6 §§ angivna hänseendena.

8 § Iakttager befälhavare farlig is, farligt vrak, tropisk storm eller
annan överhängande fara för sjötrafiken, skall han med de medel, som
stå honom till buds, så fort ske kan därom noggrant underrätta dels
befälhavare å fartyg, som befinna sig i närheten, dels ock
vederbörande myndighet å den plats i land, med vilken han först kommer
i förbindelse.

9 § Meddelande rörande förhållande, som i 8 § avses, bör utsändas i
enlighet med de anvisningar, som innehållas i den vid denna kungörelse
fogade bilagan.

10 § Har befälhavare erhållit kunskap om att is, som är farlig för
hans fartyg, förekommer i eller i närheten av dess väg, skall han
efter mörkrets inbrott gå med måttlig fart eller ändra sin kurs
tillräckligt för att med säkerhet undvika det farliga området.

11 § Redare för fartyg i reguljär fart över norra Atlanten skall hos
kommerskollegium anmäla de vägar, som fartyget kommer att följa,
ävensom de ändringar, som därutinnan kunna vidtagas.

12 § Angående ansvar för förseelse mot 1, 2, 4, 6, 7, 8 och 10 §§ är
stadgat i sjölagen.

13 § har upphävts genom lag (2000:854).

14 § har upphävts genom lag (2000:854).

Bilaga

Anvisningar
rörande utsändning av meddelanden angående faror för sjötrafiken

Meddelande om is, vrak, tropisk storm eller annan överhängande fara
för sjötrafiken utsändes antingen på klart språk (företrädesvis
engelska) eller, där fråga är om radiotelegrafiskt meddelande, genom
användande av den internationella signalboken i vad densamma avser
radiotelegrafi. Meddelandet utsändes till alla fartyg, som befinna sig
i närheten, samt till den första station på kusten, med vilken
förbindelse uppnås, med anmodan om vidarebefordran till vederbörande
myndighet.

Radiomeddelande skall föregås av varningssignal enligt gällande
internationella radioreglemente.

Meddelandenas innehåll

Vid utsändning av meddelande, varom ovan sägs, böra följande
upplysningar lämnas, varvid angivandet av tid bör ske i Greenwich
medeltid.

A. Meddelande om is, vrak eller annan överhängande, till tropisk storm
ej hänförlig fara för sjötrafiken.
1) beskaffenheten av is, vrak eller fara, som iakttagits;
2) isens, vrakets eller farans läge vid senaste iakttagelsen;
3) klockslag och datum för iakttagelsen.

B. Tropiska stormar (orkaner i Västindien, tyfoner i de Kinesiska
haven, cykloner i Indiska havet och stormar av liknande natur i andra
trakter).

1) Underrättelse om förekomsten av tropisk storm

Detta uttryck bör fattas i vid bemärkelse och meddelande utsändas, när
helst befälhavare anser sig hava grundad anledning antaga, att en
tropisk storm förekommer i närheten.

2) Meteorologiska uppgifter

Till utsänt meddelande om tropisk storm böra så många av nedan angivna
meteorologiska uppgifter som möjligt fogas.

a) klockslag och datum för iakttagelsen ävensom fartygets position vid
iakttagelsen;

b) barometertryck (med uppgift å huruvida det är angivet i millibar,
engelska tum eller millimeter och om avläsningen är korrigerad eller
icke);

c) tendensen för barometertrycket (förändringen under nästföregående
tre timmar);

d) vindriktning (rättvisande);

e) vindstyrka (Beauforts skala);

f) sjö (smul, måttlig, grov, hög);

g) dyning (obetydlig, måttlig, hög) och rättvisande riktning, varifrån
den kommer, varjämte uppgift å dyningens period (kort, ordinär, lång)
är av värde;

h) fartygets rättvisande kurs och fart.

3) Senare iakttagelser

När befälhavare har utsänt meddelande om tropisk eller annan farlig
storm, är det önskvärt, att, så länge fartyget har känning av stormen,
nya iakttagelser göras och om möjligt utsändas en gång i timmen men i
vart fall med en mellantid av högst tre timmar.

Exempel på radiotelegrafiska meddelanden

/vänsterspalt/
Ice

TTT Ice. Large berg sighted in 4605 N., 4410 W., at 0800 GMT. May 15.

Derelicts

TTT Derelict. Observed derelict almost submerged in 4006 N., 1243 W.,
at 1630 GMT. April 21.

Danger to Navigation

TTT Navigation. Alpha lightship not on station. 1800 GMT. January 3.

Tropical Storm

TTT Storm. 0030 GMT. August 18. 2204 N., 11354 E. Barometer corrected
994 millibars, tendency down 6 millibars. Wind NW., force 9, heavy
squalls. Heavy easterly swell. Course 067, 5 knots.

TTT Storm. Appearances indicate aproach of hurricane. 1300 GMT.
September 14. 2200 N., 7236 W. Barometer corrected 29.64 inches,
tendency down .015 inches. Wind NE., force 8, frequent rain squalls.
Course 035, 9 knots.

TTT Storm. Conditions indicate intense cyclone has formed. 0200 GMT.
May 4. 1620 N., 9203 E. Barometer uncorrected 753 millimetres,
tendency down 5 millimetres. Wind S. by W., force 5. Course 300, 8
knots.

TTT Storm. Typhoon to southeast. 0300 GMT. June 12. 1812 N., 12605 E.
Barometer falling rapidly. Wind increasing from N.

/högerspalt/

Is

TTT Is. Stort isberg iakttaget på 4605 N, 4410 V. 0800 GMT. 15 maj.

Vrak

TTT Vrak. Iakttagit vrak nästan under vatten på 4006 N, 1243 V. 1630
GMT. 21 april.

Fara för sjötrafiken

TTT Sjötrafik. Alpha fyrskepp icke på plats. 1800 GMT. 3 januari.

Tropisk storm

TTT Storm. 0030 GMT. 18 augusti. 2204 N, 11354 O. Barometer korrigerad
994 millibar, tendens fallande 6 millibar. Vind NV, styrka 9, hårda
byar. Hög ostlig dyning. Kurs 067, 5 knop.

TTT Storm. Förhållanden tyda på en orkans närmande. 1300 GMT. 14
september. 2200 N, 7236 V. Barometer korrigerad 29,64 engelska tum,
tendens fallande 0,015 tum. Vind NO, styrka 8, täta regnbyar. Kurs
035, 9 knop.

TTT Storm. Förhållanden tyda på uppkomsten av en svår cyklon. 0200
GMT. 4 maj. 1620 N, 9203 O. Barometer icke korrigerad 753 millimeter,
tendens fallande 5 millimeter. Vind S t. V, styrka 5. Kurs 300, 8
knop.

TTT Storm. Tyfon i SO. 0300 GMT. 12 juni. 1812 N, 12605 O. Barometern
faller hastigt. Vinden tilltagande från N.