Kungörelse (1952:623) angående prägel å jubileumsmynt å fem kronor

SFS nr
1952:623
Departement/myndighet
Finansdepartementet B
Utfärdad
1952-08-20

Kungl. Maj:t har, sedan till hugfästande av Hans Maj:t Konung Gustaf
VI Adolfs 70-årsdag mynt- och justeringsverket bemyndigats verkställa
utmyntning av omkring 250 000 stycken silvermynt å fem kronor, velat
härmed kungöra, att ett jubileumsmynt av silver med valören fem
kronor, utgörande lagligt betalningsmedel under de villkor, som
stadgas i lagen om rikets mynt, den 1 oktober 1952 kommer att i
rörelsen utsläppas och genom Sveriges riksbanks försorg
tillhandahållas allmänheten med en överkurs av fem kronor, varav
vinsten tillfaller “Konung Gustaf VI Adolfs 70-årsfond för svensk
kultur”, ävensom att det nya myntets prägel blivit fastställd
sålunda:

På myntets framsida: Hans Maj:t Konungens bild, profil, vänster sida.
Omskrift: “GUSTAF VI ADOLF SVERIGES KONUNG”.

På myntets frånsida: Hans Maj:t Konungens krönta namnchiffer. Omskrift
över namnchiffret “11 XI 1952” och under namnchiffret “SVENSK ODLINGS
BEFRÄMJARE”. Mellan ordet “SVENSK” och siffran “11” myntverkets märke
samt mellan “1952” och ordet “BEFRÄMJARE” myntdirektörens monogram. På
den ena sidan om namnchiffret “5” och på den andra sidan “KR”.

Myntets diameter: 36 millimeter. Randen slät.