Kungörelse (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul

SFS nr
1952:644
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1952-09-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:899

1 § Med brittisk medborgare förstås i denna kungörelse medborgare i Det
Förenade Konungariket Storbritannien och Nord-Irland med kolonier eller
i brittiskt protektorat. Förordning (1988:482)

2 § Med brittiske konsuln förstås i denna kungörelse, såvitt gäller
Jönköpings, Kronobergs, Blekinge, Skåne, Hallands, Västra Götalands,
Värmlands län, brittiske generalkonsuln i Göteborg och, såvitt gäller
Sverige i övrigt, brittiske konsuln i Stockholm. Förordning (1997:830).

3 § Har upphävts genom lag (1989:153).

4 § Om en domstol eller Skatteverket har fått kännedom om att
brittisk medborgare, som inte är bosatt här i riket, på grund
av giftorätt, arv eller testamente kan göra gällande anspråk på
avliden persons här i riket efterlämnade egendom, skall
domstolen eller verket omedelbart skriftligen underrätta
brittiske konsuln om detta.

Om Skatteverket har fått kännedom om att brittisk medborgare
har avlidit här i riket, skall verket omedelbart skriftligen
underrätta brittiske konsuln om detta. Förordning (2003:899).

5 § Förliser här i riket fartyg, hemmahörande i Det Förenade
Konungariket Storbritannien och Nord-Irland med kolonier eller i
brittiskt protektorat, skall brittiske konsuln omedelbart skriftligen
underrättas om förlisningen av kustbevakningen eller av hamn-, lots-
eller tullmyndighet, om kustbevakningen eller myndigheten har fått
kännedom om förlisningen. Förordning (1988:482).

Övergångsbestämmelser

1988:1490

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om underrättelse om åtgärder enligt lagen
(1981:1243) om vård av missbrukare i vissa fall.