Kungörelse (1952:776) med förordnande jämlikt lagen den 30 juni 1952 (nr 532) om undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg

SFS nr
1952:776
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1952-12-19

Kungl. Maj:t har, i anledning av konsularkonventionen med Stor
britannien den 14 mars 1952 och med stöd av lagen den 30 juni 1952 om
undantag från svensk domstols behörighet såvitt angår vissa tvister
mellan befälhavare och besättning å utländskt fartyg, funnit gott
förordna, att tvist mellan befälhavaren och besättningen å fartyg med
hemort i Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nord-Irland med
kolonier, i Syd-Rhodesia eller i brittiskt protektorat angående
tjänsteförhållandet icke må upptagas vid svensk domstol.