Kungörelse (1952:87) angående äktenskapsregistret

SFS nr
1952:87
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1952-03-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:441
Upphävd
2008-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1982:1045

1 § Det i giftermålsbalken omförmälda äktenskapsregistret skall föras
hos statistiska centralbyrån.

2 § Till äktenskapsregistret skola från underrätterna insändas
uppgifter angående

1. beslut som avses i 5 kap. 13 § giftermålsbalken;

2. inkomna boskillnadsansökningar samt slutliga beslut och domar i
boskillnadsmål;

3. domar varigenom vigsel förklarats ogiltig eller rätten dömt till
äktenskapsskillnad; samt

4. inkomna bodelningshandlingar och äktenskapsförord.

Från hovrätterna och högsta domstolen skola uppgifter lämnas
angående domar och slutliga beslut i anledning av klagan över
sådant avgörande av lägre rätt, varom denna haft att insända
uppgift till registret, så ock angående domar, varigenom rätten
eljest förklarar vigsel ogiltig eller dömer till äktenskapsskillnad.

Från Svea hovrätt skall insändas uppgift om sådana beslut enligt 3
kap. 8 § första stycket lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella
rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap som innebär att
ett i främmande stat meddelat beslut om upplösning av äktenskap skall
gälla här i riket. Från högsta domstolen skall uppgift lämnas om
domstolens slutliga beslut i anledning av klagan över hovrättens
beslut.

Från fastighetsregistermyndigheterna skola uppgifter lämnas angående
avtal enligt 12 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988).

Domstolsverket meddelar efter samråd med statistiska centralbyrån och
statens lantmäteriverk närmare föreskrifter om hur domstol och
fastighetsregistermyndighet skall fullgöra sin uppgiftsskyldighet
enligt denna paragraf. Förordning (1982:1045).

3 § Uppgift som avser dom eller beslut skall insändas till statistiska
centralbyrån sist å tredje dagen från det tiden för fullföljd av talan
utgått. I fall, då talan skall föras genom vad, skall härvid full
följdstiden — om den ej förlängts på grund av styrkt laga förfall
— anses utgången efter följande tidrymd från domens dag, nämligen om
vad ej rätteligen anmälts, en vecka; om vad anmälts men ej rätteligen
fullföljts, tre veckor; och om anmäld vadetalan rätteligen fullföljts,
fyra veckor.

Uppgift som avser boskillnadsansökning, bodelningshandling eller
äktenskapsförord skall insändas till statistiska centralbyrån inom två
veckor från den dag då handlingen inkom till domstolen.

Uppgift som avser avtal enligt 12 kap. 2 § fastighetsbildningslagen
(1970:988) skall insändas till statistiska centralbyrån inom två
veckor från den dag då uppgift om sammanläggningen infördes i
fastighetsregistret.

Har underrätt avvisat vadeanmälan eller vade- eller besvärstalan mot
dom eller beslut som avses i 2 §, skall underrätten, därest besvär mot
avvisnigsbeslutet rätteligen anföras, utan dröjsmål lämna
underrättelse därom till äktenskapsregistret. Vad nu sagts skall äga
motsvarande tillämpning i fråga om hovrätt, då denna avvisat
revisions- eller besvärstalan mot dom eller beslut som meddelats av
hovrätten.

Domstol skall göra anteckning om dagen för avsändandet av uppgift
eller underrättelse i dagboken eller, då fråga är om
bodelningshandling eller äktenskapsförord, å brädden av protokollet.
Hos fastighetsregistermyndighet skall göras anteckning i den akt som
ligger till grund för registreringen om dagen för avsändandet av
uppgift om avtal enligt 12 kap. 2 § fastighetsbildningslagen
(1970:988). Kungörelse (1971:793).

4 § Har upphävts genom förordning (1982:1045).

5 § Äktenskapsregistret skall vara anordnat så att de uppgifter
som har sänts in från domstolarna och
fastighetsregistermyndigheterna lätt kan återfinnas.
Förordning (1982:1045).

6 § Har uppgift inkommit till äktenskapsregistret om dom varigenom
vigsel förklarats ogiltig eller rätten dömt till äktenskapsskillnad
och har domen vunnit laga kraft, sänder statistiska centralbyrån
genast underrättelse om domen till pastorsämbetet i mannens och
kvinnans kyrkobokföringsort. Kungörelse (1973:693).