Kungörelse (1952:99) angående skyldighet i visst fall att vidarebefordra försändelse, som varit föremål för beslag

SFS nr
1952:99
Departement/myndighet
Justitiedepartementet Å
Utfärdad
1952-03-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:1395
Upphävd
2009-02-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:620

Har brev, telegram eller annan försändelse, som finns hos ett
befordringsföretag, tagits i beslag vid förundersökning angående
brott, som avses i 1 § lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser
om tvångsmedel i vissa brottmål, skall, sedan beslaget hävts,
försändelsen på undersökningsledarens eller åklagarens begäran
genom befordringsföretagets försorg tillställas adressaten.
Förordning (1993:620).