/r1/ Kungl. Maj:ts förordning (1953:255) angående höjning av vissa olycksfalls- och yrkessjukdomsersättningar åt tvångsarbetare och fångar m.fl.

SFS nr
1953:255
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1953-05-22
Ändring införd
t.o.m. SFS1955:470

Sjukpenning eller livränta, som utgår enligt förordningen den 24 mars
1938 (nr 102) om olycksfalls- och yrkessjukdomsersättning åt
tvångsarbetare m.fl. eller förordningen samma dag (nr 103) om
olycksfalls- och yrkessjukdomsersättning åt fångar m.fl. och avser
olycksfall som inträffat eller sjukdom som yppats under åren 1941-1948,
skall för tiden efter den 30 juni 1953 bestämmas efter en årlig
arbetsförtjänst av högst tvåtusenfyrahundrasjuttio kronor.

Övergångsbestämmelser

1955:470

Denna förordning träder ikraft den 1 januari 1956 men äger icke
tillämpning å ersättning, som belöper å tid dessförinnan.

Genom denna förordning upphävas förordningen den 2 juni 1950 (nr 295) om
tillägg av statsmedel å vissa ersättningar enligt lagen om försäkring
för olycksfall i arbete m.m., såvitt angår tillägg till ersättning,
vilken skall omregleras enligt denna förordning, ävensom förordningen
den 22 maj 1953 (nr 255) angående höjning av vissa olycksfalls- och
yrkessjukdomsersättningar åt tvångsarbetare och fångar m.fl., i vad
avser ersättning, som skall omregleras enligt denna förordning.