Kungl. Maj:ts Stadga (1953:511) angående protokollföring i utrikesnämnden

SFS nr
1953:511
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1953-06-06

§ 1 Vid sammanträde med utrikesnämnden skall sekreteraren hos nämnden
föra protokoll, upptagande de vid sammanträdet närvarandes namn,
överläggningsämnen samt namn å de, som yttra sig under
överläggningarna.

§ 2 Vad de vid sammanträdet närvarande vid överläggningarna yttra
skall ordagrant upptecknas av för ändamålet anlitad stenograf, där ej
den som leder förhandlingarna för visst fall annorlunda bestämmer. I
sistnänmda fall äger dock ledamot av nämnden, då han så önskar, få sin
uttalade mening tagen till protokollet.

§ 3 Protokoll som avses under § 1 skall uppläsas av sekreteraren vid
nämndens nästa sammanträde. Nämndens ledamöter ha därvid tillfälle att
mot protokollets avfattning framställa erinringar. Protokollet
justeras sedermera av ministern för utrikes ärendena och förvaras i
utrikesdepartementet.

§ 4 Den ordagranna uppteckningen av ett anförande skall så snart ske
kan tillhandahållas den som hållit anförandet för justering inom den
tid ministern för utrikes ärendena bestämmer; annan i sammanträdet
deltagande obetaget att vid ett av de närmaste sammanträdena med
nämnden framställa erinringar mot uppteckningens avfattning efter
justeringen. Uppteckningen skall förvaras i utrikesdepartementet.

§ 5 Ledamot och suppleant i nämnden äro berättigade att i
utrikesdepartementet taga del av protokoll och ordagranna
uppteckningar från sammanträden, som ägt rum under den tid de tillhört
nämnden.