Kungörelse (1953:524) angående upphävande av skyldigheten för svensk medborgare att tillhöra nationell kyrkoförsamling m.m.

SFS nr
1953:524
Departement/myndighet
Civildepartementet RÄ
Utfärdad
1953-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:288
Upphävd
1993-01-01

Sådan svensk medborgare, som enligt gällande bestämmelser om medlemskap
av finska församlingen i Stockholm samt tyska församlingarna i Stockholm
och Göteborg skall vara ansluten till nyssnämnd församling, är
hädanefter icke skyldig tillhöra dylik församling. Utträde ur
församlingen sker genom vederbörlig anmälan till skattemyndigheten i
Stockholm respektive skattemyndigheten i Göteborg.

Skulle svensk medborgare, som på grund av stadgandet i föregående stycke
befriats från skyldigheten att vara ansluten till här avsedd församling,
önska tillhöra dylik församling, må han tills vidare äga rätt därtill.

Vid tillämpningen av vad i gällande bestämmelser om medlemskap av här
avsedd församling stadgas i fråga om rätt för annan svensk medborgare än
den, som är därtill skyldig, att tillhöra dylik församling, skall så
anses, som om svensk medborgare, vilken frivilligt tillhör församlingen
jämlikt stadgandet i nästföregående stycke, alltjämt vore skyldig
tillhöra församlingen i fråga. Lag (1991:504).