Kungörelse (1953:640) om införande av benämningarna televerket och telestyrelsen;

SFS nr
1953:640
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1953-10-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:616
Upphävd
1993-07-01

Kungl. Maj:t, som den 9 oktober 1953 meddelat beslut om ändrad
benämning för telegrafverket och telegrafstyrelsen, har funnit gott
förordna, att vad i allmän författning eller genom särskilda Kungl.
Maj:ts beslut finnes stadgat rörande telegrafverket respektive
telegrafstyrelsen skall avse televerket respektive telestyrelsen.