Kungörelse (1953:685) angående inbetalning av vissa avgifter, som tidigare uppburits i samband med den allmänna uppbörden

SFS nr
1953:685
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1953-12-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1974:877

1 § Avgifter, som före utgången av år 1946 uppburits i samband med
uppbörden av kronoutskylder men som icke äro att hänföra till skatt
varom i uppbördslagen den 5 juni 1953 (nr 272) förmäles, skola
uppbäras genom länsstyrelsens försorg. Vad nyss sagts skall dock icke
gälla beträffande avgifter till hushållningssällskap,
riddarhuskapitationsavgifter och avgifter till enskild
sammanslutning.

Har icke genom särskild föreskrift bestämts, när inbetalning skall ske
av avgifter, som enligt första stycket skola uppbäras genom
länsstyrelsens försorg, skall uppbörd därav äga rum å tid som
länsstyrelsen fastställer. Inbetalningen bör ske till postgirokonto
för länsstyrelsen medelst inbetalningskort eller girokort.
Inbetalning, som verkställes i nyssnämnda ordning, sker utan kostnad
för den betalningsskyldige. Länsstyrelsen skall minst fjorton dagar
före ingången av den tid, då inbetalningen skall ske, anmoda den
betalningsskyldige att under nämnda tid inbetala avgiften, därvid
länsstyrelsen tillika skall översända inbetalningskort att användas
för inbetalningen.

För att inbetalning till länsstyrelsens postgirokonto skall anses
fullgjord inom föreskriven tid, skall inbetalningskort hava avlämnats
å postanstalt eller, där inbetalningen sker medelst girokort, detta
hava inkommit till postanstalt inom nämnda tid. (Jämför 1974:771
ö.b.)

2 § Länsstyrelsen har att om verkställd inbetalning av avgifter, som i
1 § avses, gör anteckning i särskild uppbördslängd eller i annan
handling, vari avgifterna äro införda. Länsstyrelsen skall därjämte
skyndsamt låta upprätta förteckning i tre exemplar, särskilt för varje
utmätningsmansdistrikt, över avgifter som icke erlagts inom
föreskriven tid samt inom fjorton dagar efter betalningstidens utgång
överlämna två exemplar av förteckningen till vederbörande
utmätningsman.

Vad i uppbördslagen och i uppbördskungörelsen den 16 oktober 1953 (nr
628) stadgas om restavgift, indrivning och redovisning av restförd
skatt, avkortning och avskrivning av skatt, antagande av
ackordsförslag som rör skatt, upprättande av balanslängd samt
restitution, efterkrav och preskription av skatt äger motsvarande
tillämpning i fråga om avgifter som avses i 1 §. Kungörelse
(1965:876). (Jämför 1974:771 ö.b.)

3 § Avgifter, som före utgången av år 1946 uppburits i samband med
uppbörden av kommunalutskylder men som icke äro att hänföra till skatt
varom i uppbördslagen förmäles, skola uppbäras genom vederbörande
kommuns försorg. Har icke genom särskild föreskrift bestämts när och i
vilken ordning ifrågavarande avgifter skola till kommunen inbetalas,
skall uppbörd därav äga rum i enlighet med de närmare föreskrifter
kommunen fastställer.

Vad i första stycket sägs skall dock beträffande avgifter, som skola
tillfalla enskild sammanslutning, tillämpas endast därest kommunen
beslutat att sådana avgifter må uppbäras genom kommunens försorg.
(Jämför 1974:771 ö.b.)

4 § har upphävts genom kungörelse (1974:877).

Övergångsbestämmelser

1974:877

Den upphävda paragrafen gäller fortfarande i fråga om fordran som
överlämnats till indrivning före den 1 januari 1975.