Lag (1953:770) om folkrättsliga reglers iakttagande i fråga om ansvar för brott av vissa utlänningar

SFS nr
1953:770
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1953-12-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 1986:659

Är någon, som avses i 21 kap. 4 § brottsbalken, eller annan utlänning,
som internerats då riket är i krig, misstänkt för brott, skall vid
rättsligt förfarande med anledning därav samt vid påföljds ådömande
och verkställande iakttagas vad som bestämts i gällande avtal med
främmande makt eller följer av allmänt erkända folkrättsliga
grundsatser. Lag (1986:659).