Lag (1953:771) om skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m.

SFS nr
1953:771
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1953-12-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:812
Upphävd
2015-02-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1723

1 § Rödakorsmärket, bestående av rött kors på vit botten, eller
benämningen “röda korset” eller “Genèvekorset” må icke offentligen
brukas annat än som kännetecken för militär sjukvård eller för
militärpräster eller i fall som sägs i 2 §.

2 § De internationella rödakorsorganisationerna äga använda märke och
benämning som avses i 1 §. Detsamma gäller utländsk nationell
förening, som i sitt hemland äger offentligen bruka märket eller
benämningen.

Med regeringens tillstånd må föreningen svenska röda korset och annan
svensk förening, till vars uppgift hör att i krig biträda vid militär
sjukvård, begagna sagda märke och benämning. Märke som nu sagts må ock
med regeringens tillstånd användas som kännetecken för civil sjukvård
under krig och för räddningstjänst vid kusten samt i fredstid för att
utmärka fordon som nyttjas såsom ambulans och för att angiva
hjälpstation som är uteslutande avsedd för avgiftsfri vård av sårade
och sjuka. Lag (1979:744).

3 § Märke, bestående av röd halvmåne på vit botten eller av rött lejon
och röd sol på vit botten, eller benämningen “röda halvmånen” eller
“röda lejonet och solen” må icke offentligen brukas, med mindre det är
tillåtet enligt avtal med främmande makt.

4 § Det internationella kännetecknet för civilförsvar, bestående
av en liksidig blå triangel mot orangefärgad bakgrund, får inte
användas offentligt utan medgivande av regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1994:1723).

5 § Den som saluhåller vara, därpå obehörigen anbragts märke,
benämning eller annat kännetecken, som avses i 1, 3 eller 4 §, eller i
firma obehörigen intager sådan benämning eller eljest bryter mot de i
nämnda paragrafer stadgade förbuden, straffes med böter eller
fängelse.

Samma lag vare där någon offentligen brukar märke, benämning eller
kännetecken som företer sådan likhet med märke, benämning eller
kännetecken som avses i 1, 3 eller 4 § att förväxling lätt kan ske.
Lag (1979:744).

Övergångsbestämmelser

1953:771

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1954 men skall, såvitt angår märke
eller benämning som avses i 3 §, icke äga tillämpning å varumärke
eller firma som här i riket lagligen registrerats eller av
näringsidkare brukats före lagens utfärdande.

Genom lagen upphäves lagen den 2 juni 1911 (nr 43 s. 1) om skydd för
vissa internationella sjukvårdsbeteckningar.

Förekommer i lag eller författning hänvisning till eller avses däri
eljest lagrum, som ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, skall
den bestämmelsen i stället tillämpas.

1979:744

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer, men skall
såvitt angår varumärke som här i riket registrerats eller av
näringsidkare brukats före lagens ikraftträdande icke äga tillämpning
förrän två år efter lagens ikraftträdande.