Kommunal delegationslag (1954:130)

SFS nr
1954:130
Departement/myndighet
Finansdepartementet KL
Utfärdad
1954-03-27
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:47
Upphävd
2009-03-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:297

Kommun, som tillhör sammanslutning av kommuner med uppgift att
tillvarataga medlemmarnas intressen såsom arbetsgivare
(arbetsgivarorganisation), äger uppdraga åt sammanslutningen
att med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller
annorledes enhetligt reglera anställningsvillkoren för sådana
arbetstagare i kommunens tjänst, vilkas villkor det icke
ankommer på statlig myndighet att fastställa.

Kommunen äger bestämma att uppdrag enligt första stycket får
lämnas av nämnd, som handlägger frågor om anställningsvillkor
för arbetstagare i kommunens tjänst.

Med kommun jämställs i denna lag landsting och annan kommunal
förvaltningsenhet. Lag (1999:297).