Skogskontolag (1954:142)

SFS nr
1954:142
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1954-03-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1230
Upphävd
2000-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1579

1 § Vid taxering till kommunal och statlig inkomstskatt kan
fysisk person och dödsbo på de villkor och i den omfattning som
anges i denna lag, få uppskov med beskattning av intäkt av
näringsverksamhet avseende skogsbruk för medel som sätts in på
ett särskilt bankkonto (skogskonto eller skogsskadekonto).
Uppskov medges inte delägare i handelsbolag för inkomst av
bolagets verksamhet.

Uppskov för insättning på skogsskadekonto medges endast om
stormfällning, brand, insektsangrepp eller liknande händelse har
medfört att mer än en tredjedel av förvärvskällans skog bör
avverkas tidigare än vad som annars skulle ha varit fallet och om
den skattskyldige med intyg från skogsvårdsstyrelsen i länet eller på
annat sätt visar att den huvudsakliga delen av beskattningsårets
skogsintäkter hänför sig till avverkning som nu har sagts.

Uppskov för insättning på skogsskadekonto medges inte om den
skattskyldige för det beskattningsår som uppskovet avser också
yrkar uppskov för insättning på skogskonto.

Har uppskov för insättning på skogsskadekonto vägrats på grund av
att de i andra stycket angivna villkoren inte varit uppfyllda får den
skattskyldige framställa yrkande om uppskov för insättning på
skogskonto. Sådan framställning skall ha kommit in till skattemyndig-
heten inom sex månader från det att beslut meddelades om att rätt till
uppskov för insättning på skogsskadekonto inte föreligger, om inte
längre tid följer av bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324).

Med bank avses i denna lag Riksbanken, affärsbank, sparbank samt
medlemsbank.

En skattskyldig får för ett visst beskattningsår göra insättning på
endast ett skogskonto eller skogsskadekonto. Har den skattskyldige
i strid mot denna bestämmelse gjort insättning på skogskonto eller
skogsskadekonto i mer än en bank medges uppskov endast för
insättning på det först öppnade kontot. Lag (1995:1579).

2 § Uppskovet får för ett och samma beskattningsår, om annat
ej följer av andra och tredje styckena, avse högst ett belopp
motsvarande summan av

a) sextio procent av den på beskattningsåret belöpande
köpeskillingen för skog, som har avyttrats genom upplåtelse av
avverkningsrätt,

b) fyrtio procent av den på beskattningsåret belöpande
köpeskillingen för avyttrade skogsprodukter samt

c) fyrtio procent av saluvärdet av skogsprodukter, som under
beskattningsåret har tagits ut för förädling i annan förvärvskälla
inom inkomstslaget näringsverksamhet.

Medför stormfällning, brand, insektsangrepp eller liknande
händelse att en betydande del av förvärvskällans skog bör avverkas
tidigare än vad som annars skulle ha varit fallet, får skattskyldig,
om och i den mån han med intyg från skogsvårdsstyrelsen i länet
eller på annat sätt visar att intäkt hänför sig till avverkning som nu
har sagts, uppskov med högst ett belopp motsvarande summan av

a) åttio procent av den på beskattningsåret belöpande
köpeskillingen för skog, som har avyttrats genom upplåtelse av
avverkningsrätt,

b) femtio procent av den på beskattningsåret belöpande
köpeskillingen för avyttrade skogsprodukter samt

c) femtio procent av saluvärdet av skogsprodukter, som under
beskattningsåret har tagits ut för förädling i annan förvärvskälla
inom inkomstslaget näringsverksamhet.

Uppskov med belopp som anges i andra stycket medges också i
fråga om sådan ersättning för skog eller skogsprodukter som avses i
25 § 2 mom. tredje stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.

Vid tillämpningen av första–tredje styckena avses med köpeskilling
även försäkringsersättning för skog och skogsprodukter.

Uppskov medges inte med så stort belopp att underskott
uppkommer vid beräkning av inkomst av förvärvskällan enligt
kommunalskattelagen.

Har i förvärvskällan redovisats utdelning från samfällighet, som
avses i 6 § 1 mom. första stycket b lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt, medges uppskov för den del av utdelningen som
härrör från intäkt av skogsbruk i samfälligheten under det
beskattningsår som utdelningen hänför sig till på samma sätt som
om denna del utgjort intäkt av skogsbruk, som den skattskyldige
drivit själv. Lag (1993:1550).

3 § Uppskov för visst beskattningsår medges i fråga om skogskonto
inte med belopp som understiger 5 000 kronor och i fråga om
skogsskadekonto inte med belopp som understiger 50 000 kronor.
Uppskovsbeloppet avrundas nedåt till helt hundratal kronor.
Lag (1993:1550).

4 § Skattskyldig som yrkar uppskov skall till självdeklarationen foga
utredning på blankett enligt av riksskatteverket fastställt formulär
samt besked från banken om insättningen. I förekommande fall skall
utredning och besked lämnas för samtliga de förvärvskällor för vilka den
skattskyldige yrkar uppskov.

Den skattskyldige skall i sin självdeklaration lämna uppgift om
tillgodohavande på skogskonto och skogsskadekonto vid beskattningsårets
utgång. Lag (1982:325).

5 § Uppskov medges endast om de ifrågavarande medlen har betalats in
till banken senast den dag som den skattskyldige enligt lagen (1990:325)
om självdeklaration och kontrolluppgifter skall avlämna särskild
självdeklaration.

Har den skattskyldige yrkat uppskov för insättning på skogskonto med
stöd av bestämmelserna i 1 § fjärde stycket skall de medel, som betalats
in på skogsskadekontot, anses inbetalade på skogskonto den dag då
betalningen på skogsskadekontot gjordes. I fråga om medel på
skogsskadekonto som inte tagits ut när yrkandet om uppskov för
insättning på skogskontot kom in till skattemyndigheten, gäller vad nu
sagts dock endast om den skattskyldige fört över medlen på
skogsskadekontot till skogskonto. Överföring som har skett senare än tio
år efter ingången av det år då medlen enligt första stycket senast skall
ha betalats in beaktas inte. Lag (1994:490).

6 § Den skattskyldige får ta ut de inbetalade medlen tidigast fyra
månader efter inbetalningsdagen. Uttag får avse hela det innestående
beloppet eller del av detta, dock inte lägre belopp än 1000 kronor. Om
särskilda förhållanden föranleder det, får regeringen medge att
innestående medel tas ut tidigare än som nu har sagts.

Sedan tio år eller, i fråga om skogsskadekonto, tjugo år har förflutit
från ingången av det år då inbetalning enligt 5 § senast skall ha
gjorts, skall banken betala ut kvarstående medel. Lag (1982:325).

7 § Som skogskonto och skogsskadekonto godtas endast konto för vilket
ränta gottskrivs årligen eller oftare.

Räntesatsen för medel på skogskonto och skogsskadekonto bestäms av
banken.

På gottskriven ränta utgår skatt enligt lagen (1990:676) om skatt på
ränta på skogskontomedel m. m. Lag (1990:677).

8 § Belopp för vilket uppskov med beskattning har erhållits samt
resterande ränta på sådant belopp skall tas upp som intäkt av
näringsverksamhet för det beskattningsår då utbetalning från skogskontot
eller skogsskadekontot sker eller skulle ha skett enligt 6 §.

Med resterande ränta avses ränta efter avdrag för skatt enligt 7 §.

Beskattning enligt första stycket skall inte ske om medel på skogskonto
eller skogsskadekonto hos en bank till hela beloppet direkt överförs
till ett motsvarande konto i en annan bank. Lag (1990:677).

9 § Övergår skattskyldigs fastighet till annan på annat sätt än
genom köp, byte eller därmed jämförligt fång eller genom gåva
skall, såvida fastigheten utgör den väsentliga delen av förvärvskälla
för vilken insättning på skogskonto eller skogsskadekonto har
gjorts, innestående medel genast tas upp som intäkt av
näringsverksamhet.

Har avtal träffats om överlåtelse eller pantsättning av medel på
skogskonto eller skogsskadekonto, skall medlen genast tas upp som
intäkt av näringsverksamhet. Beskattning skall inte ske av den
anledningen att den skattskyldige efter framställning från
skogsvårdsstyrelse har förbundit sig att inte utan styrelsens tillstånd
förfoga över medlen. Lag (1993:1550).

9 a § Har under året medel på skogskonto eller skogsskadekonto betalats
ut enligt 6 § skall banken lämna uppgift om detta till
skattemyndigheten. Detsamma gäller om banken fått kännedom om avtal som
avses i 9 § tredje stycket. Uppgiften skall lämnas senast den 31 januari
följande år.

Vid överföring av kontomedel skall den överförande banken lämna den
mottagande banken de uppgifter som behövs för att den mottagande banken
skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. Lag
(1992:1351).

10 § Regeringen kan förordna att affärsbank, sparbank eller
medlemsbank som inte följer bestämmelserna i denna lag eller med stöd
av lagen meddelade föreskrifter inte längre skall få ta emot medel
påskogskonto eller skogsskadekonto. Lag (1995:1579).

Övergångsbestämmelser

1984:1070

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas första gången
vid 1986 års taxering. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande
tillämpas vid nämnda taxering i fråga om skattskyldiga som då taxeras
för beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari 1985.

1988:1520

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

2. De nya bestämmelserna om överföring av kontomedel tillämpas endast på
överföringar efter ikraftträdandet.

3. Genom lagen upphävs 7 § kungörelsen (1954:144) med vissa föreskrifter
angående tillämpningen av förordningen den 27 mars 1954 (nr 142) om
taxering för inkomst av medel, som insatts å skogskonto.

1990:345

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas första gången
vid 1991 års taxering.

1990:677

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första
gången vid 1992 års taxering.

Skogskonto och skogsskadekonto som vid lagens ikraftträdande
inte uppfyller villkoret enligt 7 § första stycket skall — om
villkoret inte uppfyllts senast den 31 december 1992 — inte
längre anses som skogskonto eller skogsskadekonto i följd varav
de på kontot innestående medlen skall tas upp som intäkt av
näringsverksamhet.

1992:1351

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. Den nya bestämmelsen
tillämpas endast på överföringar av kontomedel som gjorts efter
ikraftträdandet.

1993:1550

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas första
gången vid 1995 års taxering.

1994:490

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången
vid 1995 års taxering.