Skogskontoförordning (1954:144)

SFS nr
1954:144
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1954-03-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1264

1 § Med skogskonto förstås i denna förordning ett sådant
särskilt konto i ett kreditinstitut som avses i 21 kap. 21 §
inkomstskattelagen (1999:1229). Vad som sägs om skogskonto
gäller även skogsskadekonto. Förordning (2004:333).

2 § Har upphävts genom förordning (2001:1245).

3 § Har upphävts genom förordning (2001:1245).

4 § Har upphävts genom förordning (2001:1245).

5 § Om en kontrolluppgift som har lämnats enligt 16 kap. 4 §
1 a skatteförfarandelagen (2011:1244) inte har följts vid
ett beslut om avdrag för insättning på ett skogskonto eller
skogsskadekonto, ska Skatteverket snarast möjligt lämna ett
meddelande till kreditinstitutet om beslutet. Ett sådant
meddelande ska också lämnas till kreditinstitutet om
innestående medel har tagits upp som intäkt i inkomstslaget
näringsverksamhet enligt 21 kap. 39 eller 40 §
inkomstskattelagen (1999:1229). Om den skattskyldige har
överklagat beslutet, ska meddelandet lämnas först när beslutet
har fått laga kraft. Förordning (2011:1264).

6 § Har upphävts genom förordning (2001:1245).

7 § Har upphävts genom förordning (2001:1245).

8 § Bestämmelser om begäran om indrivning m. m. av skatt för
ränta på skogskonto, skogsskadekonto och upphovsmannakonto
enligt lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.
m. och dröjsmålsavgift enligt nämnda lag finns i 4–9 §§
indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige
skall uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning
görs framgår av 3 § nämnda förordning.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som understiger 100
kronor om indrivning inte krävs från allmän synpunkt.
Förordning (1993:1230).

Övergångsbestämmelser

2001:1245

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002 och
tillämpas första gången vid 2002 års taxering.