Lag (1954:154) om skyldighet för kommun att avsätta medel till särskild skatteregleringsfond i anledning av fastighetsskattens omläggning;

SFS nr
1954:154
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1954-04-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:103
Upphävd
1994-04-01

1 § Det åligger stad, köping, landskommun och landsting att verkställa
avsättning till särskild skatteregleringsfond i anledning av
fastighetsskattens omläggning med sådant belopp, att denna fond vid
utgången av år 1957 uppgår till belopp ej understigande vad staden,
köpingen, landskommunen eller landstinget av statsverket under år 1955
uppburit på grundval av 1954 års fastighetstaxering.

Avsättning, som nu sagts, må fördelas på åren 1955, 1956 och 1957
eller ock göras under något eller några av dessa år.

2 § Vad om inskränkning i kommuns rätt att taga medel ur fond i
anspråk finnes stadgat, skall, såvitt avser tiden efter utgången av år
1957, icke gälla fond varom i denna lag förmäles.

3 § Kungl. Maj:t äger utfärda de närmare föreskrifter, som kunna
finnas erforderliga för tillämpning av denna lag.