Förordning (1954:265) om beskattning av vissa kapitalförsäkringar

SFS nr
1954:265
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1954-05-21
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:474
Upphävd
1997-01-01

1 § För kapitalförsäkring som i 2 § avses skall — utan hinder av vad
om beskattning av kapitalförsäkring eljest är stadgat — för de
beskattningsår, för vilka taxering verkställes i första instans åren
1956–1963, utgöras kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt och
statlig förmögenhetsskatt i enlighet med vad nedan närmare stadgas.

2 § Bestämmelserna i denna förordning skola äga tillämpning å sådan
återköpsberättigad kapitalförsäkring, som meddelats av eller utlösts
hos livförsäkringsbolag under tiden från och med den 1 juli 1952 till
och med den 28 februari 1953, under förutsättning att försäkringens
återköpsvärde vid någon tidpunkt under kalenderåret närmast före
taxeringsåret överstigit 15 000 kronor och tillika varit högre än det
återköpsvärde, som skulle hava gällt, om premiebetalningen oavsett
försäkringstidens längd skolat fullgöras helårsvis med jämn fördelning
på femton år från avtalets slutande. Har samtidigt hos ett
försäkringsbolag tagits flera kapitalförsäkringar å samme persons
eller samma personers liv, skola försäkringarna vid beräkning av
återköpsvärde betraktas såsom en försäkring.

Bestämmelserna i denna förordning skola icke gälla kapitalförsäkring,
för vilken premierna skola erläggas under en tid av minst tio år och
för vilken icke under något år erlagts premie överstigande en femtedel
av sammanlagda beloppet av de premier, som skolat erläggas, därest
premiebetalningen lika fördelats på tio år från avtalets slutande.

3 § Skattskyldig enligt denna förordning är den som vid utgången av
december 1953 var ägare av försäkringen. Därest denne avlider utan att
försäkringen upphör eller om äganderätten till försäkringen efter
utmätning eller efter konkurs övergår till annan, skall dock
skattskyldigheten åvila den nye ägaren.

4 § Vid taxeringen till kommunal inkomstskatt och till statlig
inkomstskatt skall såsom intäkt av kapital upptagas ett belopp
motsvarande för helt år räknat två procent av kapitalförsäkringens
skattevärde.

Vid taxeringen till statlig förmögenhetsskatt skall såsom tillgång vid
förmögenhetsberäkningen upptagas försäkringens skattevärde. Har
försäkringen upphört före beskattningsårets utgång, skall dess värde
dock icke inräknas i förmögenheten.

5 § Med kapitalförsäkrings skattevärde förstås i denna förordning
försäkringens återköpsvärde den 31 december det kalenderår, som
närmast föregått taxeringsåret. I fråga om försäkring som upphört
under förstnämnda år skall dock vid taxeringen till inkomstskatt
skattevärdet utgöras av återköpsvärdet omedelbart före försäkringens
upphörande.

6 § Försäkringsbolag skall till ledning vid taxering för inkomst och
förmögenhet enligt denna förordning lämna uppgift om
kapitalförsäkrings skattevärde. I fråga om sådan uppgift skall vad i
taxeringsförordningen stadgas om uppgift enligt 33 § samma förordning
äga motsvarande tillämpning, och skola jämväl i övrigt
taxeringsförordningens bestämmelser i tillämpliga delar lända till
efterrättelse.

7 § Kungl. Maj:t äger utfärda för tillämpning av denna förordning
erforderliga föreskrifter.

Övergångsbestämmelser

1996:474

Den upphävda förordningen tillämpas alltjämt i fråga om 19956-1963
års taxeringar.