Förordning (1954:325) om försäkring av statens egendom, m.m.

SFS nr
1954:325
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA
Utfärdad
1954-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1300
Upphävd
1996-01-01

1. Statliga myndigheter får inte teckna eller låta teckna försäkringar
för statens egendom eller för att skydda staten eller statligt anställda
mot ansvarighet. I fråga om försäkringar för egendom som universiteten
förvaltar gäller dock särskilda föreskrifter. Förordning (1989:397).

2. Trots vad som sagts ovan får, om den aktuella myndigheten med hänsyn
till statens intressen finner det lämpligt, tecknas

a) trafikförsäkring eller motsvarande försäkring för motorfordon som

— tillhör polisväsendet, Postverket eller Televerket, eller

— är avsedda för personbefordran och disponeras av departementen eller
länsstyrelserna, eller

— används utomlands,

b) transportförsäkring, då köp eller försäljning annars inte kan komma
till stånd eller då följden av att avstå från försäkringsskyddet inte
leder till fördelaktigare priser, lägre omkostnader eller förmånligare
villkor i övrigt,

c) brandförsäkring

— av sådan lantbruksegendom som är upplåten mot nyttjanderätt och mot
vilken inget förbud mot försäkring finns meddelat i särskild ordning,
eller

— av en sådan fastighet som länsbostadsnämnden ropat in på exekutiv
auktion för att skydda statens fordran,

— i samband med byggnads- och anläggningsarbeten,

— eller annan försäkring av egendom som tillhör försvarsmaktens
personalkassor,

d) reparentförsäkring vid marinens förbandsbundna verkstäder, samt

e) nödvändig försäkring i samband med att egendom som tillhör staten
utan ersättning lånas ut eller upplåts till någon annan än en statlig
myndighet under förutsättning att försäkringskostnaden betalas av den
till vilken egendomen lånas ut eller upplåts.

Vidare får trafikförsäkring eller motsvarande försäkring tecknas för
motorfordon som tillhör staten, för den tid då sådana fordon
tillfälligtvis brukas i trafik utomlands. Förordning (1992:174).

3. Köpe- eller försäljningsavtal, som innebär att staten iklädes
kostnad för transportförsäkring, må endast ingås under de
förutsättningar som angivas ovan vid 2 b.

4. Nu gällande avtal rörande sådan försäkring, som myndighet enligt
bestämmelserna i denna förordning icke äger teckna, skall, därest
avtalet icke skall gälla för all framtid, bringas att upphöra så snart
lämpligen kan ske. Förordning (1989:397).

5. Bestämmelserna i denna förordning skola tillämpas från och med den 1
juli 1954, då av Kungl. Maj:t tidigare meddelade, häremot stridande
föreskrifter upphöra att gälla. Förordning (1989:397).