Lag (1954:40) om särskild fartygsfond

SFS nr
1954:40
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1954-02-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:687
Upphävd
1990-07-01

1 § Vid beräkning av nettointäkt av rörelse enligt kommunalskattelagen
och lagen om statlig inkomstskatt må avdrag åtnjutas i enlighet med
bestämmelserna i denna lag för belopp, som avsatts till särskild
investeringsfond för avyttrat fartyg. Den, som enligt lag är
bokföringsskyldig, skall därvid ha gjort en motsvarande avsättning i
räkenskaperna för beskattningsåret.

Vad i denna lag föreskrives om fartyg och om avsättning till särskild
investeringsfond för avyttrat fartyg äger motsvarande tillämpning på
luftfartyg och avsättning till särskild investeringsfond för avyttrat
luftfartyg. Lag (1984:1075).

2 § Avdrag enligt 1 § må, där ej annat följer av medgivande enligt 4 §
tredje stycket, för visst beskattningsår icke överstiga dubbla det
belopp, för vilket ställts garanti som i nästföljande stycke sägs.
Avdraget må ej heller överstiga det belopp, varmed ersättning för
avyttrat fartyg, som utgjort tillgång för stadigvarande bruk i rörelsen,
ingår i den skattepliktiga intäkten av rörelsen för beskattningsåret.
Har den skattskyldige i anledning av ersättningen erhållit högre avdrag
för avskrivning å inventarier än som eljest skulle ha ifrågakommit,
skall dock iakttagas att avdraget för avsättning till investeringsfond
skall i motsvarande mån jämkas.

Såsom förutsättning för att avdrag enligt denna lag må åtnjutas skall,
där ej annat följer av medgivande enligt 4 § tredje stycket, gälla, att
den skattskyldige till skattemyndigheten i det län, inom vilket han
taxeras till statlig inkomstskatt, överlämnat av svensk bank eller,
efter skattemyndighetens prövning, annan svensk kreditinrättning
utfärdad garantiförbindelse enligt vilken kreditinrättningen förklarat
sig intill angivet belopp svara för den kvarstående eller tillkommande
skatt, som den skattskyldige må ha att erlägga för beskattningsår under
vilket fondmedel, vilka icke använts för sitt ändamål, återförts till
beskattning. Är fråga om handels- eller kommanditbolag, skall
garantiförbindelsen avse den kvarstående eller tillkommande skatt, som
envar delägare i bolaget må ha att erlägga för beskattningsår som nyss
sagts. Förbindelsen skall i sådant fall överlämnas till
skattemyndigheten i det län, inom vilket någon delägare i bolaget
taxeras till statlig inkomstskatt.

Det åligger skattemyndighet som i nästföregående stycke sägs att utfärda
intyg om överlämnad garantiförbindelse att av den skattskyldige bifogas
allmän självdeklaration för det beskattningsår, under vilket avsättning
till investeringsfond enligt denna lag verkställts.

Garantiförbindelse skall gälla till utgången av andra taxeringsåret
efter det beskattningsår, då avsatta medel senast skola ha tagits i
anspråk för sitt ändamål. Förbindelsen skall vara utfärdad enligt
formulär, som det ankommer på riksskattenämnden att fastställa. Lag
(1990:344).

3 § Har avdrag medgivits för avsättning till investeringsfond enligt
denna lag, må avdrag för nedskrivning å värdet av rättighet till
leverans av fartyg enligt ej fullgjorda köpekontrakt åtnjutas allenast
om och i den mån avdrag för sådan nedskrivning enligt
kommunalskattelagens bestämmelser kunnat medgivas med belopp
överstigande beloppet av fondavsättningen vid beskattningsårets utgång.
Lag (1984:1075).

4 § Investeringsfond enligt denna lag må tagas i anspråk för avskrivning
å under beskattningsåret anskaffat fartyg.

Har under beskattningsår, då försäljning av fartyg skett, annat fartyg
anskaffats, må medel, som enligt bestämmelserna i denna lag kunnat
avsättas till investeringsfond, i första hand tagas i anspråk för
avskrivning å sådant fartyg. Därvid skall så anses som om avsättning
till investeringsfond verkställts, varefter medlen omedelbart tagits i
anspråk för sitt ändamål; garantiförbindelse som i 2 § sägs erfordras
icke i dylikt fall.

Har annat fartyg anskaffats först efter utgången av det beskattningsår
som i nästföregående stycke sägs men före den 1 april under
taxeringsåret eller har den skattskyldige före sistnämnda tidpunkt
fullgjort förskotts- eller dellikvid, varom i 12 § tredje stycket
förmäles, äger skattemyndigheten, därest omständigheterna giva skälig
anledning antaga att fonden kommer att tagas i anspråk för sitt ändamål,
medgiva att garantiförbindelse icke avlämnas eller att sådan förbindelse
lämnas till ett med högst hälften av anskaffningskostnaden eller av den
gjorda förskotts- eller dellikviden nedsatt belopp. Lag (1990:344).

5 § För beskattningsår, under vilket medel avsatta till investeringsfond
tagits i anspråk jämlikt denna lag, må vid taxeringen avdrag för i 4 §
första stycket avsedd avskrivning med belopp svarande mot fondens
minskning ej ske, men skall så anses, som om den ifrågavarande
tillgången i beskattningsavseende avskrivits med det i anspråk tagna
beloppet. Lag (1984:1075).

6 § Ha till investeringsfond avsatta medel kunnat, helt eller delvis,
tagas i anspråk för avskrivning av fartyg, som anskaffats under det
beskattningsår då avsättning skett eller under senare beskattningsår,
men har så ej skett, skola till fonden avsatta medel till den del de
kunnat utnyttjas för avskrivning å nyanskaffat fartyg återföras till
beskattning. Till beloppet skall därvid läggas ränta, beräknad efter två
procent om året för det antal taxeringsår som förflutit efter det, då
avdraget för avsättningen skett, till och med det, då beloppet taxeras.

Ha till investeringsfond avsatta medel icke tagits i anspråk eller
endast delvis tagits i anspråk senast under det beskattningsår, för
vilket taxering sker under tredje taxeringsåret efter det, då avdrag för
avsättningen ägt rum, skola å investeringsfonden kvarstående medel
upptagas såsom skattepliktig intäkt av rörelse för nämnda
beskattningsår. Visar skattskyldig, att svårigheter föreligga att taga
medlen i anspråk inom tid som nu sagts, må riksskattenämnden förlänga
denna tid, dock längst till och med det beskattningsår för vilket
taxering sker under sjätte taxeringsåret efter det, då avdrag för
avsättningen ägt rum. Till avsatta medel, som återföras till
beskattning, skall läggas ränta, beräknad enligt i föregående stycke
angivna grunder.

Mot riksskattenämndens beslut i ärende som avses i andra stycket må
talan ej föras. Förordning (1959:169):

7 § Har investeringsfond tagits i anspråk i annan ordning än i 4 § sägs
eller har den som verkställt fondavsättning trätt i likvidation, skola
till fonden avsatta medel återföras till beskattning för det
beskattningsår, varunder fonden tagits i anspråk eller beslutet om
likvidation fattats.

Har aktiebolag eller förening genom fusion uppgått i annat företag,
skall investeringsfond hos det förra företaget, därest den icke enligt
tredje stycket övertagits av det senare företaget, återföras till
beskattning för det beskattningsår, varunder rättens tillstånd till
fusionen registrerats.

Vid sådan fusion, som i 2 § 4 mom. första stycket lagen (1947:576) om
statlig inkomstskatt avses, må moderbolaget eller den övertagande
föreningen i beskattningsavseende övertaga investeringsfond, därest
garantiförbindelse avseende dotterbolaget eller den överlåtande
föreningen ändras att avse moderbolaget eller den övertagande
föreningen. Därvid skall så anses som om fonden avsatts hos moderbolaget
eller den övertagande föreningen under det beskattningsår, då
avsättningen skett hos dotterbolaget eller den överlåtande föreningen.

Har dödsbo fondavsättning enligt denna lag, skall fondmedlen återföras
till beskattning senast det beskattningsår, under vilket dödsboet
skiftas.

Då till investeringsfond avsatta medel återföras till beskattning enligt
bestämmelserna i denna paragraf, skall till beloppet läggas ränta,
beräknad enligt i 6 § första stycket angivna grunder. Lag (1984:1075).

8 § Vid den taxering, då återföring till beskattning sker, må varken
nettointäkten eller den till kommunal inkomstskatt uppskattade inkomsten
av den förvärvskälla, varom fråga är, upptagas lägre än den till
beskattning återförda fondavsättningen jämte ränta därå enligt
bestämmelserna i 6 eller 7 §.

9 § Vid tillämpning av denna lag skola tidigare till investeringsfond
enligt denna lag avsatta medel anses ha tagits i anspråk före senare
avsättningar. Lag (1984:1075).

10 § har upphävts genom lag (1990:344).

11 § har upphävts genom lag (1990:344).

12 § Skattemyndigheten skall upprätta förteckning över
investeringsfonder enligt denna lag, därvid för kontrollen erforderliga
uppgifter, såsom rörande medgivna fondavsättningar, ianspråktagna eller
till beskattning återförda fondmedel och överlämnade
garantiförbindelser, skola antecknas.

Ha till investeringsfond avsatta medel helt eller delvis tagits i
anspråk för sitt ändamål, skall underrättelse härom av skattemyndigheten
tillställas den kreditinrättning, som utfärdat garantiförbindelse, varom
i 2 § andra stycket stadgas. Har fond allenast delvis tagits i anspråk,
skall uppgift tillika lämnas å det garantibelopp, som därefter
erfordras.

Har skattskyldig tecknat kontrakt om byggande av fartyg, vilket enligt
kontraktet skall levereras inom tid, som gäller enligt 6 § andra
stycket, och styrker den skattskyldige att han efter den tidpunkt, då
försäljning som föranlett fondavsättningen ägt rum, fullgjort förskotts-
eller dellikvid i enlighet med kontraktet, äger skattemyndigheten
medgiva, att beloppet enligt avlämnad garantiförbindelse nedsättes med
högst hälften av den sålunda fullgjorda likviden. Sådant medgivande må
icke lämnas med mindre det med hänsyn till den skattskyldiges
förhållanden och övriga förliggande omständigheter skäligen kan antagas,
att fonden kommer att tagas i anspråk för sitt ändamål. I samband med
medgivande som nu sagts skall skattemyndigheten lämna underrättelse
härom till den kreditinrättning, som utfärdat garantiförbindelsen, med
uppgift tillika å det garantibelopp, som därefter erfordras.

Ha till investeringsfond avsatta medel delvis tagits i anspråk för sitt
ändamål eller erfordras av annan orsak garantiförbindelse allenast å ett
mindre belopp än tidigare, skall, därest garantiförbindelse å detta
lägre belopp överlämnas, den ursprungliga förbindelsen återställas till
den som överlämnat densamma. Har fondavsättningen i sin helhet tagits i
anspråk för sitt ändamål, skall garantiförbindelsen återställas. Har den
skattskyldige anskaffat fartyg och motsvarar anskaffningskostnaden — i
förekommande fall efter avdrag för tidigare åtnjutna avdrag för
nedskrivning å värdet av rättighet till leverans av fartyget enligt ej
fullgjort köpekontrakt — lägst det å fonden innestående beloppet, må
garantiförbindelsen, oaktat fonden ännu icke tagits i anspråk för sitt
ändamål, efter skattemyndighetens beprövande återställas. Är
anskaffningskostnaden för fartyget lägre än nyss sagts, må förbindelsen
återställas, om den skattskyldige till skattemyndigheten överlämnar ny
garantiförbindelse, lydande å belopp som motsvarar lägst hälften av vad
som beräknas kvarstå å investeringsfonden, sedan denna tagits i anspråk
för avskrivning å fartyget.

Det åligger skattemyndighet, till vilken garantiförbindelse överlämnats,
att tillse att densamma i förekommande fall blir för sitt ändamål
utnyttjad. Förbindelsen må dock icke tagas i anspråk för ett större
belopp än som motsvarar hälften av till beskattning återförd
fondavsättning. När garantiförbindelsen icke längre erfordras, skall
densamma återställas. Lag (1990:344).

13 § Den, som gjort avsättning till investeringsfond enligt denna lag
eller som jämlikt 7 § tredje stycket övertagit sådan fond, är pliktig
att vid självdeklaration för det beskattningsår, då avsättningen eller
övertagandet ägt rum, och för varje påföljande beskattningsår, intill
dess de avsatta eller övertagna medlen avförts ur fonden, foga uppgift
enligt av riksskattenämnden fastställt formulär rörande avsättning av
medel till fonden samt fondens användning och avveckling ävensom
beloppet av enligt 2 § andra stycket lämnad garanti. Lag (1984:1075).

14 § har upphävts genom lag (1986:1308).

Övergångsbestämmelser

1954:40

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling, och äger tillämpning jämväl med avseende å det
beskattningsår, för vilket taxering av beskattningsnämnd i första
instans verkställes år 1954.

I samband med denna förordnings ikraftträdande skall följande iakttagas.

Har av den, som enligt lag är bokföringsskyldig, avsättning av medel
till investeringsfond enligt denna förordning icke skett i
balansräkningen för det beskattningsår, för vilket taxering verkställes
år 1954, må såsom fondavsättning godkännas förklaring, att i
räkenskaperna för det på ifrågavarande beskattningsår följande
räkenskapsåret överföring till sådan fond skall göras av vinstmedel för
beskattningsåret, vilka kunnat disponeras för det ändamål, vartill
fonden jämlikt 4 § första stycket må tagas i anspråk. Förklaring som nu
sagts jämte intyg enligt 2 § tredje stycket må avgivas till
taxeringsnämnd, innan denna fattat beslut rörande taxeringen, eller till
prövningsnämnd i samband med besvär inom den i 119 §
taxeringsförordningen angivna tiden.

1956:89

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling; dock att 2 § första stycket tredje punkten skall
tillämpas först vid 1957 års taxering.

1959:169

Denna förordning träder i kraft dagen efter den, då förordningen enligt
därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk
författningssamling; dock att förordningen icke skall gälla i fråga om
1959 års taxering eller i fråga om eftertaxering för år 1959 eller
tidigare år. I samband med ikraftträdandet av förordningen skall
iakttagas, att bestämmelserna i 2, 6 och 12 §§ i deras äldre lydelse
fortfarande skola äga tillämpning i fråga om sådan avsättning, för
vilken avdrag åtnjutits vid 1959 eller tidigare års taxering.

1969:632

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1970 och tillämpas första gången
vid avsättning till investeringsfond som avser beskattningsår, för
vilket taxering i första instans verkställes år 1970. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande vid eftertaxering för år 1969 eller tidigare år.

1990:344

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och
med den 1 januari 1991.

1990:687

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1954:40) om särskild
fartygsfond skall upphöra att gälla vid utgången av juni 1990. Den
upphävda lagen tillämpas dock alltjämt vid 1991 och tidigare års
taxeringar.

I fråga om avsättningar som skett enligt den upphävda lagen skall denna
tillämpas även vid senare års taxeringar. Ianspråktagande av särskild
fartygsfond skall fr. o. m. 1992 års taxering ske i inkomstslaget
näringsverksamhet.