Kungl. Maj:ts Kungörelse (1954:493) angående krigsrätter m.m.

SFS nr
1954:493
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1954-06-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:187
Upphävd
1987-06-01

1 § Under beredskapstillstånd och då riket är i krig skall i stället
för allmän underrätt krigsrätt vara domstol för samtliga avdelningar
vid krigsmakten, vid beredskapstillstånd dock med undantag av
depåförband, hemvärnet, örlogsstationer, försvarets gymnasieskola,
armens, marinens och flygvapnets utbildningsanstalter, örlogsvarv,
fabriker, verkstäder och centrala förråd. Kungörelse (1972:366).

2 § Antalet krigsrätter bestämmes av Kungl. Maj:t på förslag av
överbefälhavaren.

Krigsrätt skall vara inrättad vid de militära staber och vara
domstol för de avdelningar som bestämmas av överbefälhavaren eller,
efter överbefälhavarens förordnande och i enlighet med dennes
anvisningar, av vederbörande armékårchef eller militärbefälhavare.

3 § Krigsrätt skall höra under den hovrätt inom vars domkrets,
krigsrätten har sin expedition eller, om expeditionen är utom
riket, under närmaste hovrätt.

Om kriglsdomare

4 § Krigsdomare skall under tjänsteutövning vara likställd med
regementsbefäl och bära militär tjänstedräkt. Kungörelse (1972:366).

5 § Den hovrätt under vilken krigsrätten hör äger på ansökan bevilja
krigsdomaren tjänstledighet under viss tid, högst tre månader, eller
ock ledighet från visst krigsrättssammanträde eller från vissa till
tjänsten hörande göromål.

Då hovrättens förordnande icke utan olägenhet kan avvaktas, må den
chef, under vilken den stab varest krigsrätten är inrättad omedelbart
lyder, i avvaktan på beslut av hovrätten bevilja ledighet.

Den som beviljar ledighet skall, om icke vice krigsdomare finnes
att tillgå, såsom vikarie förordna lämplig person, som uppfyller
de i 4 kap. 1 § rättegångsbalken för lagfaren domare stadgade
behörighetsvillkoren.

6 § har upphört gälla genom kungörelse (1965:640).

Om krigsrättsnämndemän

7 § Militär krigsrättsnämndeman utses

beträffande krigsrätt vid högkvarteret av överbefälhavaren, samt

beträffande annan krigsrätt av den chef, under vilken den stab
varest krigsrätten är inrättad omedelbart lyder.

Civil krigsrättsnämndeman utses av den allmänna underrätten i
den ort, där krigsrätten mobiliseras.

8 § Under tjänsteutövning skall civil krigsrättsnämndeman bära
tjänstetecken eller, om så erfordras militär tjänstedräkt.

Om krigsfiskaler

9 § Krigsfiskal förordnas av riksåklagaren.

Till krigsfiskal må förordnas endast den som uppfyller villkoren
i 52 och 53 §§ åklagarinstruktionen den 29 oktober 1964 (nr 739)
eller 3. övergångsbestämmelserna till instruktionen.

Krigsfiskal skall tjänstgöra vid den krigsrätt som tilldelats honom
men är skyldig att jämväl tjänstgöra vid annan krigsrätt om han
därtill förordnas. Kungörelse (1965:640).

10 § Vad riksåklagaren å ämbetets vägnar anbefaller krigsfiskal
är denne pliktig att efterkomma.

11 § När mål enligt särskilda föreskrifter skall underställas
högre rätts prövning, skall krigsfiskal omedelbart anmäla
detta till riksåklagaren, om det kan ske. Kungörelsen (1965:640).

12 § Under tjänsteutövning skall krigsfiskal vara likställd med
kompanibefäl och bära militär tjänstedräkt. Kungörelse (1972:366).

13 § Riksåklagaren äger bevilja krigsfiskall ledighet under viss
tid eller från visst krigsrättssammanträde eller från annat
göromål, som hör till tjänsten.

Om riksåklagarens förordnande icke kan avvaktas utan olägenhet, må
chef som avses i 5 § andra stycket bevilja ledighet i avvaktan på
beslut av riksåklagaren.

Den som beviljar ledighet skall förordna behörig person som vikarie.
Kungörelse (1965:640).

16 § Utöver vad i denna kungörelse stadgas skall för krigsfiskal i
tillämpliga delar gälla vad i lag eller författning är föreskrivet
om allmän åklagare.