Kungörelse (1954:5) om tillämpning av ett mellan Sverige och Belgien den 1 april 1953 undertecknat avtal för undvikande av dubbelbeskattning och för reglering av vissa andra frågor beträffande skatter å inkomst och förmögenhet

SFS nr
1954:5
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1954-01-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1047
Upphävd
1988-01-01

Övergångsbestämmelser

1987:1047

De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande såvitt angår
förhållandet mellan Sverige och de båda staterna Burundi och
Rwanda för inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och
för förmögenhet som taxeras före år 1989.