Riksarkivets Cirkulär (1954:514) angående råd och anvisningar för anordnande av arkivlokaler

SFS nr
1954:514
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1954-06-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:241
Upphävd
1987-06-01