Kungörelse (1954:533) angående försvarets reservstater

SFS nr
1954:533
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1954-06-04
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:202
Upphävd
1990-07-01

1 § Med försvarets reservstater avses i denna kungörelse arméns,
flottans, kustartilleriets och flygvapnets reservstater. Kungörelse
(1971:516).

2 § Försvarets reservstater omfatta tjänster för regementsbefäl.

Regeringen bestämmer det totala antalet tjänster på reservstat och
tjänsternas placering i lönegrad. Överbefälhavaren fördelar tjänsterna
på försvarets reservstater. Chefen för armén placerar tjänst på arméns
reservstat inom försvarsgrenen. Kungörelse (1974:939).

Överföring, befordran och avgång

3 § Tjänster på reservstat tillsättas genom överföring av personal från
aktiv stat. Kungörelse (1972:465).

4 § 1. Till tjänst å reservstat må endast överföras tjänsteman, vilken

a) uppnått 35 års ålder;

b) efter fyllda 21 år innehaft tjänst på aktiv stat inom försvaret under
minst 12 år; samt

c) under minst 2 år innehavt tjänst på aktiv stat eller långtidsvikariat
på sådan tjänst motsvarande tjänsten på reservstat. Kungörelse
(1972:465).

2. För överföring till tjänst för regementsbefäl på reservstat fordras
att vederbörande befunnits lämplig att i krig uppehålla befattning på
bataljonschefsnivå. Kungörelse (1972:465).

3. Överföring till tjänst på reservstat må endast medgivas den som genom
läkarintyg i föreskriven ordning styrkt sig äga fältduglighet.
Kungörelse (1972:465).

5 § Tjänst på reservstat tillsätts av försvarsgrenschefen.

Tjänst på reservstat kungörs ledig till ansökan. Därvid gäller
bestämmelserna i 10-12 §§ anställningsförordningen (1965:601).

Tjänst på reservstat tillsätts med fullmakt. Förordning (1979:1176).

6 § Befordran till högre tjänstegrad på reservstat äger icke rum, om ej
regeringen bestämmer annat. Kungörelse (1974:939).

7 § Personal å reservstat räknar tjänsteställning enligt samma grunder,
som gälla för personal på aktiv stat.

8 § Tjänsteman, vars tjänstbarhet blivit varaktigt nedsatt under tid då
han icke fullgör tjänstgöring, är skyldig att utan oskäligt uppehåll
till vederbörande chef göra anmälan därom och därvid foga i föreskriven
ordning utfärdat läkarintyg om sitt hälsotillstånd. I intyget skall
särskilt angivas, huruvida tjänstemannen äger fältduglighet. Kungörelse
(1972:465).

9 § har upphävts genom förordning (1979:1176).

10 § Frågor om avskedande, avstängning eller läkarundersökning prövas av
försvarsgrenschefen. I sådana ärenden tillämpas 13 § kungörelsen
(1965:819) om tjänstetillsättning m.m. vid armén, marinen och
flygvapnet. I ärenden om läkarundersökning gäller även bestämmelserna i
22-25 §§ anställningsförordningen (1965:601).

Bestämmelserna i 35 § anställningsförordningen gäller för den som är
anställd på reservstat.

En tjänsteman på reservstat skall iaktta en uppsägningstid av sex
månader. Den myndighet som prövar frågan om en anställnings upphörande
får dock medge att anställningen upphör utan att föreskriven
uppsägningstid iakttas. Förordning (1979:1176).

11 § 1. Den som är anställd på reservstat är skyldig att tjänstgöra
nittio dagar – in- och utryckningsdagar inte inräknade – för varje hel
treårsperiod som infaller under anställningstiden. För överskjutande hel
ettårs- eller tvåårsperiod omfattar tjänstgöringsskyldigheten trettio
respektive sextio dagar. Försvarsgrenschefen eller den han bestämmer får
besluta att tjänstgöringen under viss period skall fullgöras en period
tidigare eller senare, om den anställde har ansökt därom eller förklarat
sig villig därtill.

Inkallas värnpliktiga med stöd av 27 § 2 mom. eller 28 § värnpliktslagen
(1941:967), är den som är anställd på reservstat skyldig att tjänstgöra.
Förordning (1979:1176).

2. Tjänsteman å reservstat är skyldig fullgöra honom åliggande
tjänstgöring jämväl utom det förband, vid vilket han placerats.
Kungörelse (1966:168).

3. Tjänsteman å reservstat, vilken till följd av sjukdom eller skada,
vartill tjänstgöringen kan antagas hava varit orsak, icke deltagit i
tjänstgöring, vartill han inryckt, äger som tjänstgöringstid
tillgodoräkna sig den tid han sålunda varit tjänstledig. Tid för annan
tjänstledighet skall ock tillgodoräknas under förutsättning att
vederbörande deltagit i tjänstgöringen minst fyra femtedelar av den
anbefallda tjänstgöringstiden.

Närmare bestämmelser i fråga om fredstjänstgöringen för den som är
anställd på reservstat meddelas av försvarsgrenschefen. Kungörelse
(1972:465).

4. Angående inkallande av tjänsteman å reservstat till frivillig
tjänstgöring finnas särskilda bestämmelser. Kungörelse (1972:465).

5. Om tillgodoräkning av frivilligt fullgjord tjänstgöring och
tjänstgöring enligt 1 mom. andra stycket vid tillämpning av 1 mom.
första stycket finnas särskilda bestämmelser. Kungörelse (1972:465).

Avlöningsförmåner m.m.

12 § Om avlöningsförmåner till personalen på reservstat finns
bestämmelser i kollektivavtal. Förordning (1981:80).

13 § har upphävts genom förordning (1981:80).

14 § har upphävts genom förordning (1981:80).

15 § Beträffande avlöningsförmåner för tjänsteman å reservstat under tid
då krigsavlöningsreglementet tillämpas stadgas i sagda reglemente.
Kungörelse (1966:168).

16 § Avlöningsförmånerna för tjänsteman å reservstat vid frivillig
tjänstgöring under tid då krigsavlöningsreglementet icke tillämpas
bestämmes av regeringen i särskild ordning. Kungörelse (1974:939).

17 § har upphävts genom förordning (1979:1176).

18 § Tjänsteman å reservstat skall vara pliktig underkasta sig ändring i
bestämmelserna rörande avlönings- och pensionsförmåner. Kungörelse
(1966:168).

19 § 1. En tjänsteman får inte samtidigt inneha militär eller
civilmilitär tjänst och tjänst på reservstat samt får endast efter
tillstånd av regeringen samtidigt inneha ordinarie eller extra ordinarie
civil statligt reglerad tjänst som avses i 3 § anställningsförordningen
(1965:601) och tjänst på reservstat. I fråga om förening av extra tjänst
eller arvodestjänst och tjänst på reservstat gäller bestämmelserna i 30
§ anställningsförordningen. Förordning (1979:1176).

2. Regeringen bestämmer om den som förenar arvodestjänst och tjänst på
reservstat skall vidkännas avdrag på lön i den förra tjänsten.
Kungörelse (1974:939).

3. Är innehavare av tjänst å reservstat berättigad att av statsmedel
uppbära tjänstepension för tjänst på aktiv stat eller har han kommit i
åtnjutande av reservpension eller däremot svarande engångsbelopp, beror
på regeringens prövning, om och i vad mån av sådan anledning avdrag å
avlöning skall ske. Kungörelse (1974:939).

Besvär

20 § I fråga om talan mot myndighets beslut enligt denna kungörelse
tillämpas 18 § allmänna verkstadgan (1965:600). Förordning (1979:1176).

Övergångsbestämmelser

1990:202

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.

2. Genom förordningen upphävs

— reservbefälsförordningen (1972:464) för försvarsmakten,

— kungörelsen (1954:533) angående försvarets reservstater,

— reglementet (1962-02-09) för försvarets reservsjuksköterskekår.

3. För den som är anställd i reserv eller på reservstat vid
förordningens ikraftträdande gäller äldre bestämmelser om inte annat
anges i punkt 4 i dessa övergångsbestämmelser.

4. Den som är anställd i reserv med tillämpning av
reservbefälskungörelsen (1943:815) för armén, reservbefälskungörelsen
(1943:816) för marinen, reservbefälskungörelsen (1943:817) för
flygvapnet, reservbefälsförordningen (1972:464) för försvarsmakten,
kungörelsen (1954:533) angående försvarets reservstater, kungörelsen
(1962:322) angående väg- och vattenbyggnadskåren och reglementet
(1962-02-09) för försvarets reservsjuksköterskekår får anställas som
reservofficer enligt den nya förordningen, dock senast den 30 juni 1991.
Därvid skall anställningsperiod och tjänstgöringsskyldighet bestämmas
utifrån vederbörandes tidigare fullgjorda tjänstgöring, uppnådda
kompetensnivå och levnadsålder.