Kungörelse (1954:555) angående mätbrev för fart genom Suezkanalen

SFS nr
1954:555
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1954-06-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1173

1 §

1. På begäran av ägaren till eller befälhavaren i svenskt
fartyg äger Transportstyrelsen, efter mätning i nedan angiven
ordning, för fartyget utfärda särskilt, på engelska språket
avfattat mätbrev för fart genom Suezkanalen (Suez Canal Special
Tonnage Certificate).

Sådant mätbrev må jämväl utfärdas för utländskt fartyg, som
befinner sig i svensk hamn, därest fartygets ägare eller
befälhavare hos Transportstyrelsen det begär.

2. Beträffande svenskt fartyg äger Transportstyrelsen medgiva,
att mätning som avses i 1 mom. utföres å utländsk ort av
svensk skeppsmätare. Har vederbörande statsmyndighet i det
främmande landet på framställning av Transportstyrelsen
samtyckt därtill, må mätningen ock kunna utföras genom
förstnämnda myndighets försorg.
Förordning (2008:1173).

2 § Mätning och dräktighetsberäkning skola verkställas enligt
de närmare föreskrifter, som utfärdas av Transportstyrelsen.
Det åligger styrelsen tillse, att föreskrifterna överensstämma
med de för Suezkanalen gällande skeppsmätningsreglerna.

Blanketter till mätbevis och mätbrev fastställas av
Transportstyrelsen. Förordning (2008:1173).

3 § Har fartyg, sedan det försetts med mätbrev enligt denna
kungörelse, genom ombyggnad eller annorledes undergått någon
på avgiftsplikten inverkande förändring eller begagnas rum som
uteslutits vid beräkningen av bruttodräktigheten eller för
vilket avdrag gjorts vid bestämmandet av nettodräktigheten för
annat ändamål än som utgjort förutsättning för uteslutningen
eller avdraget, skall mätbrevet ofördröjligen återställas till
Transportstyrelsen.

På begäran av ägaren eller befälhavaren må fartyg som avses i
första stycket, i den utsträckning som prövas erforderlig,
mätas om och förses med nytt mätbrev för fart genom
Suezkanalen. Förordning (2008:1173).

4 § Transportstyrelsen fastställer avgifter för mätning enligt
denna kungörelse. Förordning (2008:1173).

5 § Kommer genom anmälan från Suezkanalbolaget eller eljest
till Transportstyrelsens kännedom, att uppgifterna i mätbrev
för fart genom Suezkanalen icke överensstämma med de verkliga
förhållandena, äger styrelsen vidtaga lämplig åtgärd för
vinnande av rättelse.

Mätes fartyget om eller utfärdas nytt mätbrev, skall kostnaden
härför stanna på statsverket, såframt icke åtgärden föranletts
av omständighet varom i 3 § första stycket förmäles.
Förordning (2008:1173).

6 § Bestämmelserna i 13-15 §§, 27 § andra stycket, 28-30 §§
och 33 § förordningen (1994:1162) om skeppsmätning skall gälla
i tillämpliga delar. Förordning (1995:519).

7 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Transportstyrelsens beslut enligt 2 § får överklagas hos
regeringen. Förordning (2008:1173).

Övergångsbestämmelser

1995:519

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. Beslut som
har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre
bestämmelser.