Kungörelse (1954:556) angående mätbrev för fart genom Panamakanalen

SFS nr
1954:556
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1954-06-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:1174

1 §

1. På begäran av ägaren till eller befälhavaren å svenskt fartyg
äger Transportstyrelsen, efter mätning i nedan angiven ordning, för
fartyget utfärda särskilt, på engelska språket avfattat mätbrev för
fart genom Panamakanalen (Panama Canal Tonnage Certificate).

Sådant mätbrev må jämväl utfärdas för utländskt fartyg, som befinner
sig i svensk hamn, därest fartygets ägare eller befälhavare hos
Transportstyrelsen det begär.

2. Beträffande svenskt fartyg äger Transportstyrelsen medgiva, att
mätning som avses i 1 mom. utföres å utländsk ort av svensk
skeppsmätare. Har vederbörande statsmyndighet i det främmande landet
på framställning av Transportstyrelsen samtyckt därtill, må mätningen
ock kunna utföras genom förstnämnda myndighets försorg.
Förordning (2008:1174).

2 § Mätning och dräktighetsberäkning skola verkställas enligt de
närmare föreskrifter, som utfärdas av Transportstyrelsen. Det åligger
styrelsen tillse, att föreskrifterna överensstämma med de av Amerikas
Förenta Stater antagna reglerna rörande mätning av fartyg för fart
genom Panamakanalen.

Blanketter till mätbevis och mätbrev fastställas av Transportstyrelsen.
Förordning (2008:1174).

3 § Har fartyg, sedan det försetts med mätbrev enligt denna
kungörelse, genom ombyggnad eller annorledes undergått någon på
avgiftsplikten inverkande förändring eller begagnas rum som uteslutits
vid beräkningen av bruttodräktigheten eller för vilket avdrag gjorts
vid bestämmandet av nettodräktigheten för annat ändamål än som utgjort
förutsättning för uteslutningen eller avdraget, skall mätbrevet
ofördröjligen återställas till Transportstyrelsen.

På begäran av ägaren eller befälhavaren må fartyg som avses i första
stycket, i den utsträckning som prövas erforderlig, mätas om och
förses med nytt mätbrev för fart genom Panamakanlen.
Förordning (2008:1174).

4 § Transportstyrelsen fastställer avgifter för mätning enligt denna
kungörelse. Förordning (2008:1174).

5 § Bestämmelserna i 13–15 §§, 27 § andra stycket, 28–30 §§ och 33 §
förordningen (1994:1162) om skeppsmätning skall gälla i tillämpliga
delar. Förordning (1995:520).

6 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Transportstyrelsens beslut enligt 2 § får överklagas hos
regeringen. Förordning (2008:1174).

Övergångsbestämmelser

1995:520

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. Beslut som har
meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.