Cirkulär (1954:593) om skyldighet för vissa myndigheter att avgiva taxeringsuppgifter beträffande i utlandet bosatta personer m.fl.

SFS nr
1954:593
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1954-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1244
Upphävd
1991-01-01

I. Bestämmelser i avtalen m.m.

I åtskilliga avtal för undvikande av dubbelbeskattning m.m., som
ingåtts mellan Sverige och andra länder, har överenskommits om utbyte
av uppgifter, avsedda att tjäna till ledning vid taxering till skatt i
respektive länder. I enlighet härmed skola från Sverige utan särskild
framställning lämnas vissa taxeringsuppgifter beträffande i utlandet
bosatta personer m.fl.

De avtalsbestämmelser, som reglera denna uppgiftsskyldighet, äro bl.a.
följande:

a) Artiklarna 17 och 18 i avtalet den 24 december 1936 mellan Sverige
och Frankrike för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av
bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande direkta
skatter (se bilaga till SFS nr 1003/1937) och artikel 8 i avtalet
nyssnämnda dag mellan Sverige och Frankrike för undvikande av
dubbelbeskattning och fastställande av bestämmelser angående
handräckning beträffande arvsskatt (se bilaga till SFS nr 132/1952).

b) Artiklarna XV och XVI i avtalet den 23 mars 1939 mellan Sverige och
Amerikas Förenta Stater för undvikande av dubbelbeskattning och
fastställande av bestämmelser angående ömsesidig handräckning
beträffande inkomst- och andra skatter (se bilaga till SFS nr
1042/1940).

c) Artikel XII i avtalet den 17 december 1949 mellan Sverige och Norge
angående handräckning i skatteärenden (se SÖ nr 21/1950 eller Kungl.
Maj:ts proposition nr 13/1950).

d) Artikel 24 i avtalet den 25 april 1952 mellan Sverige och
Nederländerna för undvikande av dubbelbeskattning och fastställande av
bestämmelser angående ömsesidig handräckning beträffande skatter å
inkomst och förmögenhet (se bilaga 1 till SFS nr 46/1953 och jämför
bilaga i Kungl. Maj:ts proposition nr 235/1952 s. 45).

e) Artikel 12 i avtalet den 27 oktober 1953 mellan Sverige och Danmark
angående handräckning i skatteärenden (se Kungl. Maj:ts proposition nr
237/1953) och punkt 2 i en den 1 och den 25 maj 1954 jämlikt artikel
19 i sistnämnda avtal ingången överenskommelse.

II. Uppgifter, som skola lämnas

De uppgifter, som enligt de ovan angivna avtalsbestämmelserna skola
tillhandahållas, äro följande:

a) Uppgift om /k/ lön, arvode eller dylikt /-k/, som utbetalats till i
Danmark, Nederländerna eller Norge bosatta personer.

b) Uppgift angående /k/ pensioner, som utgå på grund av allmän tjänst
/-k/ och utbetalats till personer bosatta i Amerikas Förenta Stater,
Danmark, Frankrike, Nederländerna eller Norge.

c) Uppgift angående pensioner, som utgå på grund av enskild tjänst och
utbetalats till personer bosatta i Amerikas Förenta Stater, Danmark,
Frankrike, Nederländerna eller Norge.

d) Uppgift angående /k/ livräntor /-k/, som utbetalats till personer
bosatta i Amerikas Förenta Stater, Frankrike, Nederländerna eller
Norge.

e) Uppgift angående /k/ royalty /-k/ för nyttjanderätt till patent
o.dyl., som utgivits till personer bosatta i Nederländerna.

f) Uppgifter angående /k/ utdelningar å aktier /-k/, som tillfallit
fysiska eller juridiska personer hemmahörande i Amerikas Förenta
Stater, Danmark, Frankrike, Nederländerna eller Norge.

g) Uppgift angående /k/ utdelningar å andelsbevis /-k/, som utbetalats
till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i Amerikas Förenta
Stater, Frankrike eller Norge.

h) Uppgift angående /k/ ränta å obligationer /-k/ och andra dylika
värdepapper, som utbetalats till fysiska eller juridiska personer
hemmahörande i Amerikas Förenta Stater, Danmark, Frankrike,
Nederländerna eller Norge.

i) Uppgift angående /k/ ränta å tillgodohavanden /-k/ i banker,
sparbanker och liknande penninginrättningar, som tillfallit personer
bosatta i Danmark eller Norge.

j) Uppgift angående annan /k/ inkomst av fast eller lös egendom /-k/,
som åtnjutits av i Nederländerna hemmahörande personer.

k) Uppgift angående sådana /k/ tillgodohavanden /-k/ i banker,
sparbanker eller andra liknande penninginrättningar, som tillhöra
fysiska eller juridiska personer hemmahörande i Amerikas Förenta
Stater, Danmark eller Norge eller fysiska personer bosatta i
Frankrike.

l) Uppgift å personer, som ha ingivit /k/ deklaration /-k/avseende
svensk inkomst- eller förmögenhetsskatt till den för riket gemensamma
taxeringsnämnden, om deklaranten är amerikansk medborgare med hemvist
i Amerikas Förenta Stater eller fysisk eller juridisk person
hemmahörande i Frankrike eller Nederländerna.

m) Uppgift ur /k/ bouppteckning /-k/ rörande kvarlåtenskap efter
person, som vid dödsfallet var bosatt i Frankrike.

n) Uppgift ur /k/ bouppteckning /-k/ angående fast egendom i Norge
eller tillgångar nedlagda i rörelse därstädes, som efterlämnats av
avliden person, vilken vid sin död var bosatt i Sverige.

o) Uppgift ur /k/ bouppteckning /-k/ i anledning av dödsfall rörande
skulder till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i Amerikas
Förenta Stater eller Frankrike.

p) Uppgift angående /k/ beslut om tillstånd att utöva handel /-k/ i
Sverige för fysisk eller juridisk person hemmahörande i Frankrike.

q) Uppgift angående /k/ beslut rörande tillstånd att förvärva fast
egendom /-k/ i Sverige för fysisk eller juridisk person hemmahörande i
Frankrike eller, såvitt fråga är om förvärv för affärsändamål, för
fysisk eller juridisk person hemmahörande i Amerikas Förenta Stater.

r) Uppgift i sådana fall, då ett företag åtnjutit inkomst av rörelse,
som utövats förutom från /k/ fast driftställe /-k/ i Sverige från
sådant driftställe i Nederländerna, angående av beskattningsmyndighet
verkställd fördelning av inkomsten å de olika fasta driftställena.

s) Att i visst fall anmälan skall göras till finansdepartementets
rättsavdelning, då omräkning skett av vinstfördelning mellan ett
företags huvudkontor och dess fasta driftställe, framgår av de i
bilaga 2 till kungörelsen den 26 maj 1950, nr 198, meddelade
anvisningarna till artikel 5 i avtalet den 21 december 1949 mellan
Sverige och Finland.

t) Att anmälan skall göras till finansdepartementets rättsavdelning i
vissa fall, då beskattningsmyndighet tillämpat bestämmelserna i 43 §
kommunalskattelagen, framgår av utfärdade anvisningar till vissa avtal
för undvikande av dubbelbeskattning (se de i bilaga 2 till kungörelsen
den 7 oktober 1949, nr 523, intagna anvisningarna till artikel IV i
avtalet den 30 mars 1949 mellan Sverige och Storbritannien, de i
bilaga 2 till kungörelsen den 26 maj 1950, nr 198, intagna
anvisningarna till artikel 11 i avtalet den 21 december 1949 mellan
Sverige och Finland, de i bilaga 2 till kungörelsen den 20 september
1951, nr 626, intagna anvisningarna till artikel IV i avtalet den 6
april 1951 mellan Sverige och Canada, de i bilaga 2 till kungörelsen
den 13 februari 1953, nr 46, intagna anvisningarna till artikel 7 i
förenämnda avtal mellan Sverige och Nederländerna samt de i bilaga 2
till kungörelsen den 8 januari 1954, nr 5, intagna anvisningarna till
artikel 5 i avtalet den 1 april 1953 mellan Sverige och Belgien).

III. Uppgiftsskyldiga myndigheter, m.m.

Beträffande uppgiftsskyldighetens fullgörande finner Kungl. Maj:t gott
föreskriva, att uppgifterna skola lämnas i den ordning som nedan
angives. För samtliga fall, där uppgift skall översändas från en
myndighet till en annan, gäller att översändandet skall ske utan
tidsutdräkt.

a) /k/ Den för riket gemensamma taxeringsnämnden /-k/ skall till
riksskattenämnden lämna uppgifter, som avses under II a), b), c), d),
e), g), h), i), j), k) och l), i den mån uppgift kan erhållas från
inkomna deklarationer eller andra handlingar.

b) /k/ Annan beskattningsnämnd /-k/ har att till länsstyrelsen i länet
överlämna sådana till nämnden inkomna uppgifter avseende fysiska eller
juridiska personer hemmahörande i Amerikas Förenta Stater, Danmark,
Frankrike, Nederländerna eller Norge, vilka icke föranlett taxering
inom nämndens taxeringsdistrikt och vilka icke heller jämlikt 78 § e)
taxeringslagen skola översändas till annan beskattningsnämnd.

c) /k/ Länsstyrelse /-k/ skall därefter till riksskattenämnden insända
sålunda enligt b) överlämnade uppgifter.

d) /k/ Taxeringsintendent /-k/ har att till finansdepartementets
rättsavdelning insända uppgift, varom under II r) förmäles, och
anmälan enligt II s) och t).

e) /k/ Kupongskattekontoret /-k/ åligger att med ledning av inkomna
uppgifter angående utdelning å aktier till riksskattenämnden lämna
uppgifter, som under II f) sägs.

f) /k/ Allmän underrätt /-k/ skall till riksskattenämnden lämna de
uppgifter, som avses under II m), n) och o).

g) Vederbörande /k/ tjänsteman i handelsdepartementet /-k/ har att
till riksskattenämnden avgiva uppgifter, som under II p) avses.

h) Vederbörande /k/ tjänsteman i justitiedepartementet /-k/ har att
likaledes till riksskattenämnden avgiva uppgift, varom under II q)
förmäles.

i) /k/ Riksskattenämnden /-k/ har att med ledning av dit inkomna
uppgifter rörande livräntor, räntor och tillgodohavanden i banker
iordningställa uppgifter enligt II d), i) och k). (Jämför 1974:773
ö.b.)

IV. Blanketter m.m.

Vissa av de ovan under II uppräknade uppgifterna skola lämnas på
särskilda blanketter, vilka tillhandahållas av riksskattenämnden.
Beträffande de olika uppgifterna gäller följande.

a) Uppgiftsskyldigheten enligt II f) fullgöres genom överlämnande av
till kupongskattekontoret inkomna uppgifter enligt formulär 18 b);
dock att uppgifter angående aktieutdelning, som uppburits av i Danmark
hemmahörande personer, skola avgivas å blankett enligt formulär A/Da.

b) Uppgiftsskyldigheten enligt II m), n) eller o) fullgöres genom
insändande av utdrag i tillämpliga delar av bouppteckning, som för
inregistrering ingivits till underrätten. Då fråga är om uppgift
enligt II m) skall sådant utdrag utvisa, förutom den avlidnes
fullständiga namn, yrke och hemvist samt dödsdagen,
bruttotillgångarnas slutsumma, beloppet av samtliga skulder ävensom
bouppteckningens slutbelopp.

c) Uppgiftsskyldigheten enligt II a), b), c), d), g), h), i) eller k)
skall, såvitt avser i /k/ Danmark /-k/ eller /k/ Norge /-k/
hemmahörande personer, fullgöras genom översändande av sådana inkomna
uppgifter rörande dessa personers inkomst eller förmögenhet, som icke
föranlett taxering här i riket.

d) Beträffande personer med hemvist i /k/ Amerikas Förenta Stater /-k/
skall uppgift, som under II b), c), d), g) och h) sägs, lämnas å
blankett enligt formulär A/US, uppgift enligt II k) å blankett enligt
formulär B/US, uppgift enligt II l) å blankett enligt formulär C/US
samt uppgift enligt II q) genom avskrift av tillståndsbeslutet.

e) Då fråga är om i /k/ Frankrike /-k/ hemmahörande personer, skall
uppgift, som avses under II b), c) och d), avfattas å blankett enligt
formulär A/Fr, uppgift enligt II g) avgivas å blankett enligt formulär
B/Fr, uppgift enligt II h) lämnas å blankett enligt formulär C/Fr,
uppgift enligt II k) avgivas å blankett enligt formulär D/Fr, uppgift
enligt II l) avfattas enligt formulär E/Fr samt uppgift enligt II p)
och q) lämnas genom avskrift av tillståndsbeslutet.

f) Beträffande i /k/ Nederländerna /-k/ bosatta personer skola för
uppgifter enligt II a), b), c), d), e), h) och j) användas blanketter
enligt formulär A/Ne samt uppgift enligt II l) avfattas å blankett
enligt formulär B/Ne.

V. Riksskattenämndens vidarebefordran av uppgifter m.m.

Riksskattenämnden har att årligen före januari månads utgång överlämna
under nästföregående år inkomna uppgifter ävensom hos nämnden
färdigställda uppgifter till finansdepartementets rättsavdelning för
vidarebefordran till vederbörande utländska myndigheter; dock att
uppgifter, varom under II a), b), c), d), e), h) eller j) förmäles,
avseende i Nederländerna hemmahörande person, endast behöva
överlämnas, därest vederbörandes inkomst enligt uppgifterna överstiger
1 000 kronor.

Det åligger vidare riksskattenämnden att övervaka att myndigheterna
fullgöra den i detta cirkulär avsedda uppgiftsskyldigheten.