Kungl. Maj:ts kungörelse (1954:594) angående vissa uppgifter, som försäkringsanstalter äro skyldiga avgiva till ledning vid försäkringstagares taxering för inkomst

SFS nr
1954:594
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1954-06-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1245
Upphävd
1991-01-01

Med anledning av avtal mellan Sverige och nedan angivna främmande
stater angående ömsesidig handräckning beträffande direkta skatter har
Kungl. Maj:t funnit gott förordna som följer.

Uppgift, som försäkringsanstalt jämlikt 33 § /k/ b) /-k/
taxeringslagen skall till ledning vid försäkringstagares taxering för
inkomst utan anmaning avgiva, skall, såvitt den avser person, som
under nästföregående år eller del därav varit bosatt i Amerikas
Förenta Stater, Frankrike, Nederländerna eller Norge men icke i
Sverige, senast den 15 februari avlämnas till riksskattenämnden.

Den som försummar att fullgöra vad sålunda föreskrives vare
underkastad det straff, som för underlåtenhet att avlämna sådan
uppgift är stadgat i taxeringslagen.

Hörsammas icke av vederbörlig tjänsteman given anmaning att avlämna
uppgift, varom nu är fråga, skall 40 § 2 mom. taxeringslagen äga
motsvarande tillämpning.

Med A m e r i k a s F ö r e n t a S t a t e r avses i denna
kungörelse det område, som utgöres av delstaterna, territorierna
Alaska och Hawaii samt distriktet Columbia.

Med F r a n k r i k e avses i denna kungörelse nämnda stats inom
Europa belägna område jämte Algeriet och de utomeuropeiska
departementen (Franska Guayana, Guadeloupe, Martinique och Réunion).

Med N e d e r l ä n d e r n a avses i denna kungörelse allenast denna
stats europeiska område.

Vad i denna kungörelse sägs angående N o r g e skall icke tillämpas
beträffande Svalbard och Jan Mayen och ej heller å de norska
besittningarna utom Europa. (Jämför 1974:773 ö.b.)