Kungl. Maj:ts kungörelse (1954:617) angående klassificeringen av så kallade stenröjningsvagnar

SFS nr
1954:617
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1954-10-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1208
Upphävd
1993-01-01

Stenröjningsvagn – varmed förstås motordrivet fordon, som dels är
försett med lyftanordning samt så kallad stenkorg eller annat för
borttransport av sten lämpat lastunderlag, vars längd, om detsamma
utgöres av flak, icke överstiger 260 centimeter, och dels är konstruerat
för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen samt endast med
svårighet kan ändras till högre hastighet – skall, utan hinder av att
fordonet icke är inrättat huvudsakligen såsom arbetsredskap, hänföras
till motorredskap, därest fordonet uteslutande användes för
stenröjnings- eller därmed jämförliga arbeten och endast vid färd till
eller från arbetsplats eller eljest tillfälligt framföres på allmän väg,
gata eller annan allmän plats, som är upplåten för allmän samfärdsel.

Denna kungörelse gäller ej vid tillämpning av trafikskadelagen
(1975:1410). Förordning (1976:364).