Cirkulär (1954:671) till de lokala styrelserna för statliga, kommunala och statsunderstödda enskilda skolor och utbildningsanstalter angående upplåtelse av lokaler åt folkbildningsorganisationer och andra ideella organisationer

SFS nr
1954:671
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1954-11-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:340
Upphävd
2008-08-01

Kungl. Maj:t har – med hänsyn till svårigheten flerstädes för
folkbildningsorganisationer och andra ideella organisationer att få
disponera över för verksamheten erforderliga lokaler – funnit gott göra
de lokala styrelserna för statliga, kommunala och statsunderstödda
enskilda skolor och utbildningsanstalter uppmärksamma på angelägenheten
av att skolornas och utbildningsanstalternas lokaler, i den mån dessa
icke på grund av gällande bestämmelser skola upplåtas för ovan avsedd
föreningsverksamhet, frivilligt upplåtas härför i så stor utsträckning
som möjligt och på skäliga villkor samt att därvid upplåtelse även sker
till politiska organisationer.

Kungl. Maj:t vill vidare erinra om att vid planering av byggnader för
skolor och utbildningsanstalter hänsyn bör, där så lämpligen kan ske,
tagas till önskvärdheten, att lokalerna skola kunna användas även för
ovan omförmäld föreningsverksamhet.