Förordning (1954:71) om rätt att vid taxering för inkomst njuta avdrag för belopp, som tillförts vissa för prisreglering bildade stiftelser, m. m.

SFS nr
1954:71
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1954-02-19
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:340
Upphävd
1988-01-01

Övergångsbestämmelser

1987:340

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att förordningen (1954:71) om rätt
att vid taxering för inkomst njuta avdrag för belopp, som tillförts
vissa för prisreglering bildade stiftelser, m. m. skall upphöra att
gälla vid utgången av år 1987. Bestämmelsen i 2 § i den upphävda
förordningen skall tillämpas sista gången vid 1988 års taxering.