Kungörelse (1954:818) med tillfälliga bestämmelser om meddelande av tillstånd jämlikt 12 § utlänningskungörelsen den 4 juni 1954 (nr 457) för medborgare i Finland

SFS nr
1954:818
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
1954-12-30

Tillstånd jämlikt 12 § utlänningskungörelsen den 4 juni 1954 (457) för
medborgare i Finland, tillhörande befolkningen å finskt område nära
gränsen till Sverige, att överskrida gränsen å annan ort än
passkontrollort må tills vidare, intill dess Kungl. Maj:t annorlunda
förordnar, utan hinder av vad i nämnda paragraf stadgas, tecknas å av
finsk myndighet utfärdad legitimationshandling. Tillståndet skall
utfärdas att gälla viss tid, högst ett år, samt angiva det ställe där
utlänningen må överskrida gränsen och den tid på dygnet då
överskridandet må äga rum. Tillståndet skall utfärdas utan avgift.

Sedan legitimationshandlingen försetts med dylikt tillstånd skall den
gälla som gränspassersedel.