Kungl. Maj:ts kungörelse (1954:827) om tillämpning av en mellan Sverige och Storbritannien den 18 december 1953 träffad överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet för det mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter

SFS nr
1954:827
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1954-12-30
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1044
Upphävd
1988-01-01

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1954:827) om tillämpning av en
mellan Sverige och Storbritannien den 18 december 1953 träffad
överenskommelse om utvidgande till vissa brittiska territorier av
tillämplighetsområdet för det mellan Sverige och Storbritannien den 30
mars 1949 ingångna avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter skall upphöra
att gälla i förhållandet mellan Sverige och Aden. Förordning
(1984:339).

Övergångsbestämmelser

1984:339

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.

De upphävda bestämmelserna skall dock fortfarande tillämpas
beträffande inkomst som förvärvats före ikraftträdandet.

1986:733

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

2. Genom förordningen upphävs, i förhållandet mellan Sverige och
Jamaica, kungörelsen (1954:827) om tillämpning av en mellan Sverige
och Storbritannien den 18 december 1953 träffad överenskommelse om
utvidgande till vissa brittiska territorier av tillämplighetsområdet
för det mellan Sverige och Storbritannien den 30 mars 1949 ingångna
avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande inkomstskatter samt kungörelsen (1954:828) med
vissa bestämmelser angående kupongskatt för skattskyldiga, bosatta i
vissa brittiska territorier.

3. De angivna kungörelserna tillämpas fortfarande i förhållandet
mellan Sverige och Jamaica på aktieutdelning som betalas eller
tillgodoförs före den 1 januari 1987 och på annan inkomst som
förvärvas före den 1 januari 1987.

1987:1044

De upphävda kungörelserna gäller dock fortfarande för de stater och det
territorium på vilka de var tillämpliga vid utgången av år 1987, för
inkomst som förvärvas före den 1 januari 1988 och för förmögenhet som
taxeras före år 1989.