Lag (1955:138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m.m.

SFS nr
1955:138
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1955-04-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:339
Upphävd
1993-01-01

1 § Denna lag gäller proportionella val inom
— landsting,
— kommunfullmäktige,
— kommunala indelningsdelegerade,
— stiftsfullmäktige,
— kyrkofullmäktige,
— kyrkliga indelningsdelegerade,
— kyrkostämma.

Lag (1988:189)

2 § Vid valet utses av och bland de i valet deltagande erforderligt
antal personer att vid valförrättningen biträda ordföranden.

Där ordföranden med avseende å befarad tidsutdräkt eller av annan
anledning finner det nödigt, äger han att, sedan valsedlarna avlämnats
och innan sammankomsten upplöses, utsätta annan dag för
valförrättningens fortsättande och avslutande. Då så sker, skola av och
bland de i valet deltagande utses minst två personer att såsom vittnen
närvara vid den fortsatta valförrättningen, och skall valurnan, i vilken
de avlämnade valsedlarna förvaras, omsorgsfullt förseglas under minst
två närvarandes sigill samt därefter sättas i säkert förvar. Innan
förseglingen vid förrättningens fortsättande borttages, skall
ordföranden i vittnenas närvaro förvissa sig, att sigillen äro obrutna.
Särskild kungörelse om dag för valförrättningens fortsättande erfordras
ej.

3 § Val skall förrättas med valsedlar. För att bliva gällande skola
valsedlarna vara enkla och slutna samt före namnen upptaga
partibeteckning (partinamn eller annan beteckning i ord för viss grupp
av de väljande eller för viss meningsriktning) men i övrigt vara
omärkta.

Namnen skola å valsedeln uppföras i en följd, det ena under det andra.
Sedel må ej upptaga flera men väl färre namn än det antal personer valet
avser.

Är något namn å valsedel överstruket, eller framgår med avseende å något
där förekommande namn ej fullt otvetydigt, vem därmed åsyftas, eller
upptager valsedel namn å någon, som ej är valbar, anses sådant namn
såsom obefintligt. Äro å valsedel upptagna flera namn än vad ovan är
medgivet, anses det eller de sista övertaliga namnen som obefintliga.

4 § De avgivna valsedlarna ordnas i grupper, så att sedlar med samma
partibeteckning bilda en grupp.

Inom varje grupp bestämmes i erforderlig utsträckning genom särskilda
sammanräkningar ordning mellan namnen å gruppens valsedlar.

Vid varje sammanräkning gäller valsedel allenast för ett namn. Valsedel
gäller för det namn, som står först å sedeln, så länge detta namn ej
erhållit rum i ordningen. Därefter gäller valsedeln för det namn,
vilket, bortsett från namn som redan erhållit plats i ordningen, står
främst å sedeln.

Valsedel, vilken gäller för sitt första namn, räknas som en röst,
valsedel gällande för sitt andra namn som en halv röst, valsedel
gällande för sitt tredje namn som en tredjedels röst, och så vidare
efter samma grund.

Vid varje sammanräkning kommer det namn närmast i ordningen, som
erhållit högsta rösttalet.

5 § 1 mom. Skola två eller flera platser besättas, fördelas de mellan de
olika valsedelsgrupperna sålunda, att platserna, en efter annan,
tilldelas den grupp, vilken för varje gång uppvisar det största av nedan
angivna jämförelsetal. Plats, som blivit en grupp tilldelad, besättes
genast så, att gruppens första plats tillerkännes den, vars namn är det
första i ordningen inom gruppen, gruppens andra plats den, som bär andra
namnet i ordningen, gruppens tredje plats den, som bär tredje namnet i
ordningen, och så vidare efter samma grund, ändå att den, som är
berättigad till platsen, redan fått sig tillerkänd plats från en eller
flera andra grupper.

Jämförelsetalet är lika med gruppens rösttal, så länge gruppen ännu icke
fått sig någon plats tilldelad. Därefter beräknas jämförelsetalet för
varje gång så, att gruppens rösttal delas med det tal, som motsvarar
antalet av gruppen tilldelade platser, ökat med 1. Har samma person
erhållit platser från två grupper, skall dock vid beräkning av det antal
platser, som utdelats, vardera platsen anses blott såsom en halv plats;
har någon erhållit platser från tre grupper, anses varje sådan plats
såsom en tredjedels plats; och så vidare efter samma grund.

Har en grupp redan fått sig tilldelad plats så många gånger, som
motsvarar antalet namn å gruppens valsedlar, är den utesluten från
vidare jämförelse.

2. mom. Skall blott en plats besättas, tillfaller platsen den, vars namn
står främst i ordningen inom den grupp, som har största rösttalet.

6 § Mellan lika rösttal eller jämförelsetal skall, där så erfordras,
skiljas genom lottning.

7 § Vid val av suppleanter skall vad här ovan är stadgat i fråga om val
av ledamöter äga motsvarande tillämpning.

8 § Den ordning, vari suppleanter böra inkallas till tjänstgöring i
stället för ledamot, skall bestämmas enligt följande regler:

a) Suppleant, utsedd från grupp med samma partibeteckning som den grupp,
från vilken ledamoten blivit vald, har företräde framför övriga
suppleanter, och av dessa har den företräde, som utsetts från grupp med
högre rösttal.

b) Av suppleanter från samma grupp har den företräde, vars namn blivit
tidigare uppfört i den jämlikt 4 § bestämda ordningen inom gruppen.

Den ledamot eller suppleant, som fått sig tillerkänd plats från två
eller flera grupper, anses vald för den grupp, från vilken plats först
tilldelats honom.