Kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:145) om lån av statsmedel för inrättande av alkoholfria restauranger;

SFS nr
1955:145
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1955-04-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1977:303
Upphävd
1978-01-01
Ändring införd
fr.o.m. SFS 1977:303 t.o.m. SFS 1988:227

Övergångsbestämmelser

1977:303

Den upphävda kungörelsen gäller fortfarande i fråga om lån som har
beviljats med stöd av kungörelsen. Vad som i kungörelsen föreskrives med
avseende på kontrollstyrelsen skall dock i stället gälla
kammarkollegiet. Förordning (1988:227).