Lag (1955:183) om bankrörelse

SFS nr
1955:183
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1955-03-31
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:621
Upphävd
1987-07-01

1 § Bankrörelse må, förutom av Sveriges riksbank, drivas endast av
bankaktiebolag, som därtill erhållit regeringens tillstånd (oktroj).

Med bankrörelse förstås i denna lag sådan verksamhet, i vilken ingår
inlåning från allmänheten på räkning som av bank allmänneligen begagnas.

Angående sparbank, centralkassa för jordbrukskredit och järnkontoret är
särskilt stadgat.

Utländskt bankföretag må efter tillstånd av regeringen från kontor eller
annat fast driftställe här i riket driva verksamhet i vilken ej ingår
inlånings- eller utlåningsrörelse.

Ett bankaktiebolag får efter tillstånd av regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, bankinspektionen inrätta filial i utlandet.
Sådant tillstånd skall lämnas om ändamålet kan anses vara till nytta
för bankväsendet eller det allmänna. Bestämmelser om bankaktiebolags
förvärv av aktie m. m. i utländskt bankföretag finns i 55 § första
stycket 5. Lag (1986:1396).

4 § 1 mom. Bankaktiebolag bildas av stiftare, som skall vara minst tio
till antalet. Stiftarna skall vara här i riket bosatta svenska
medborgare. Den som är omyndig eller i konkurstillstånd kan ej vara
stiftare.

Utan hinder av första stycket får bankaktiebolag bildas av ett eller
flera utländska bankföretag som stiftare.

Stiftarna skall upprätta en bolagsordning som skall underställas
regeringen för stadfästelse. Till ansökan om oktroj skall fogas en
plan för den tilltänkta verksamheten.

Regeringen prövar bolagsordningens överensstämmelse med denna lag samt
lag och författning i övrigt, så ock om och i vad mån därutöver, med
hänsyn till omfattningen och beskaffenheten av bolagets rörelse,
särskilda bestämmelser må erfordras.

Finnes den tillämnade rörelsen vara nyttig för det allmänna,
stadfäster regeringen bolagsordningen samt beviljar oktroj för en tid
av högst tio år och därutöver intill slutet av då löpande
räkenskapsår. Lag (1985:500).

6 § Bankaktiebolags firma skall innehålla ordet bank.

Ny firma skall tydligt skilja sig från annan, förut i laga ordning
registrerad, ännu bestående banks firma, så ock från benämning å
utländsk bankinrättning, som är allmänt känd här i riket. För
registrering av bankaktiebolags firma gäller i övrigt vad som
föreskrivs i firmalagen (1974:156).

Utan hinder av andra stycket får firman för ett bankaktiebolag som har
bildats av ett utländskt bankföretag innehålla det företagets firma.
Motsvarande gäller om bankaktiebolaget bildats av flera utländska
bankföretag.

Sedan bolaget bildats, kan styrelsen antaga bifirma. Vad i andra
stycket sägs om firma gäller även bifirma. Ordet bank får ej intagas i
bifirma. Lag (1985:500).

10 § 1 mom. Teckning av aktier skall ske å teckningslistan i
huvudskrift eller i avskrift som bestyrkts av notarius publicus eller
landsfiskal eller av stiftarna. Vid teckningslistan skola vara fogade
på enahanda sätt styrkta avskrifter av oktrojbeslutet och
bolagsordningen.

Innan teckningslistan framlägges i huvudskrift eller avskrift, skall
teckning av stiftarna hava ägt rum med angivande av dagen därför. Om
ett bankaktiebolag bildas av utländskt bankföretag behöver
teckningslistan inte läggas fram. Lag (1985:500).

18 § Aktier i bankaktiebolag får genom teckning eller överlåtelse
förvärvas endast av svenska medborgare, av svenska bolag och
föreningar, som inte är kontrollsubjekt enligt lagen (1982:617) om
utländska förvärv av svenska företag m. m., ävensom av andra svenska
samfälligheter och stiftelser samt till aktiefonder enligt
aktiefondslagen (1974:931). Har aktieförvärv skett annorledes än genom
teckning eller överlåtelse, skall vad nyss stadgats icke i något fall
medföra hinder för aktieägaren att med stöd av den företrädesrätt till
teckning eller erhållande av nya aktier, vilken enligt denna lag eller
den vid förvärvet gällande bolagsordningen är förenad med de
förvärvade aktierna, bekomma ytterligare aktier.

Första stycket gäller inte aktier i ett bankaktiebolag som är bildat
av utländskt bankföretag. Beträffande sådant bolag gäller i stället
att aktier i bolaget får förvärvas endast av utländskt bankföretag som
fått regeringens tillstånd till förvärvet.

Förvärv av aktie, som skett i strid med första eller andra stycket, är
ogillt. Lag (1985:500).

22 § Ansökan om bankaktiebolagets registrering skall göras av
styrelsen senast ett år från det oktroj beviljats.

Ansökningen skall beträffande styrelseledamot och styrelsesuppleant
innehålla uppgift om fullständigt namn, hemvist och medborgarskap samt
förklaring att dessa personer inte är omyndiga.

I ansökningen skall uppgivas, av vilka och huru bolagets firma skall
tecknas, där den ej tecknas av styrelsen allenast på grund av denna
lag.

Skall firman tecknas av annan person än som avses i andra stycket,
gäller vad där är stadgat även i fråga om sådan firmatecknare.

Bolagets postadress skall angivas.

Vid ansökningen skola fogas:

1. de listor, å vilka aktieteckningen ägt rum, jämte avskrift av
desamma;

2. avskrift av protokollet vid konstituerande stämman;

3. två avskrifter av oktrojbeslutet och bolagsordningen;

4. avskrift av den i 15 § 1 mom. omförmälda handlingen rörande
tilldelningen av aktier;

5. en av samtliga styrelseledamöter undertecknad handling,
innehållande uppgift dels om det tecknade belopp, för vilket
tilldelning av aktier ägt rum, samt om det belopp, för vilket aktier
må hava förklarats förverkade enligt 28 §, dels angående det belopp,
som inbetalts å aktiekapitalet, och, där aktiekapitalet icke blivit
till fullo inbetalt, sammanlagda nominella beloppet av de aktier, som
till fullo betalts, dels ock om det sätt varpå inbetalningen skett.

Har ej å ansökningen varje styrelseledamot och styrelsesuppleant eller
annan, som är bemyndigad att teckna bolagets firma, egenhändigt
skrivit sin av vittnen styrkta namnteckning, skall vid ansökningen
fogas en särskild bilaga, därå namnteckningen finnes och blivit styrkt
av vittnen. Lag (1985:500).

35 § Sedan bolagsstämman fattat beslut om aktiekapitalets ökning skall
teckningslista och kungörelse om beslutet upprättas samt undertecknas
av samtliga styrelseledamöter. Någon kungörelse behövs dock inte när
ett bankaktiebolag som är bildat av utländskt bankföretag fattat
beslut om ökning av aktiekapitalet.

I såväl teckningslistan som kungörelsen skall upptagas bolagsstämmans
beslut om aktiekapitalets ökning ävensom erinran om den i 18 §
stadgade inskränkningen i rätten att förvärva aktier. Har i
ökningsbeslutet bestämmelse ej meddelats om tiden för betalning av nya
aktier, skall sådan bestämmelse upptagas i teckningslistan och
kungörelsen.

Sedan ökningsbeslutet registrerats, skall styrelsen låta införa
kungörelsen i Post- och Inrikes Tidningar och den eller de
ortstidningar, som styrelsen bestämmer. Det åligger ock styrelsen att
ofördröjligen i rekommenderat brev om bolagsstämmans beslut underrätta
varje aktieägare, om vars postadress upplysning utan väsentlig omgång
eller tidsutdräkt kan inhämtas. Lag (1985:500).

47 § 1 mom. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet enligt 46 § må,
där beslutet icke innefattar föreskrift, att det nedsättningen
motsvarande beloppet skall avsättas till reservfonden, ej bringas till
verkställighet utan rättens tillstånd.

Rättens tillstånd skall av styrelsen sökas senast inom sex månader
efter det nedsättningsbeslutet registrerades. Vid ansökningen skall
fogas bevis att beslutet blivit registrerat. Rätten skall utfärda
kallelse å bolagets borgenärer, med föreläggande för den som vill
bestrida ansökningen att sist å viss dag, sedan sex månader förflutit,
skriftligen hos rätten göra anmälan därom vid äventyr att han eljest
anses hava medgivit ansökningen. Kallelsen skall skyndsamt kungöras i
Post- och Inrikes Tidningar. Styrkes inför rätten, att de borgenärer,
vilka hos rätten bestritt ansökningen, blivit till fullo förnöjda för
sina fordringar eller medgivit aktiekapitalets nedsättning eller att
säkerhet, som av rätten godkännes, ställts för deras fordringar, skall
ansökningen bifallas.

Om ansökan, som gjorts inom föreskriven tid, så ock om beslut, som
meddelats i anledning av ansökningen, skall genom rättens försorg
underrättelse ofördröjligen avsändas till registreringsmyndigheten.

Rättens beslut, varigenom tillstånd till nedsättningens verkställande
givits, skall inom sex månader sedan beslutet vunnit laga kraft av
styrelsen eller verkställande direktör anmälas för registrering.
Anmälningen skall vara åtföljd av rättens beslut i huvudskrift eller
avskrift, så ock av lagakraftbevis.

Aktiekapitalet skall anses nedsatt, då rättens beslut om tillstånd
blivit registrerat. Lag (1977:693).

2 mom. Sådan nedsättning av aktiekapitalet, som avses i 1 mom., är,
där bolaget försättes i konkurs på ansökan som gjorts inom ett år från
det rättens beslut om tillstånd till nedsättningen efter verkställd
registrering kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar, utan verkan mot
borgenär, som ej samtyckt till nedsättningen eller som vid fordringens
tillkomst ej ägde eller, enligt vad i 173 § stadgas, skall anses hava
ägt kännedom om rättens beslut, varigenom nedsättning medgivits. Lag
(1977:693).

48 § Innefattar beslut om nedsättning av aktiekapitalet enligt 46 §
föreskrift att det nedsättningen motsvarande beloppet skall avsättas
till reservfonden, skall aktiekapitalet anses nedsatt, då beslutet om
nedsättningen blivit registrerat. I sådant fall må vinstutdelning till
aktieägare icke äga rum, utan att rättens tillstånd därtill erhållits
eller aktiekapitalet enligt verkställd registrering är ökat med ett
mot nedsättningen svarande belopp.

Ansökan om rättens tillstånd till sådan vinstutdelning skall göras av
styrelsen. Vid ansökningen skall fogas bevis att beslutet om
nedsättningen blivit registrerat. Rätten skall utfärda kallelse å
bankaktiebolagets borgenärer, med föreläggande för den, som vill
bestrida ansökningen, att sist å viss dag, sedan tre månader
förflutit, skriftligen hos rätten göra anmälan därom vid äventyr att
han eljest anses hava medgivit ansökningen. Kallelsen skall skyndsamt
kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Bestrides ej ansökningen eller
styrkes inför rätten, att de borgenärer, vilka hos rätten bestritt
ansökningen, blivit till fullo förnöjda för sina fordringar eller
medgivit vinstutdelning eller att säkerhet, som av rätten godkännes,
ställts för deras fordringar, skall rätten lämna tillstånd att utan
hinder av nedsättningen vinstutdelning därefter må äga rum.

Rättens beslut, varigenom tillstånd till vinstutdelning givits,
skall, sedan det vunnit laga kraft, av styrelsen eller verkställande
direktör anmälas för registrering. Anmälningen skall vara åtföljd av
rättens beslut i huvudskrift eller avskrift, så ock av lagakraftbevis.
Lag (1977:693).

53 § Med den inskränkning nedan sägs må bankaktiebolag, jämte in- och
utlåning av penningar, idka annan verksamhet som därmed står i
samband.

Om rätt för bankbolag att idka fondkommissionsrörelse finns
bestämmelser i fondkommissionslagen (1979:748). Lag (1979:751).

54 § Bankaktiebolag får ej för egen räkning driva handel med eller,
med de undantag som angivas i 55 och 56 §§, förvärva annat än guld,
mynt, växlar, checkar, anvisningar, obligationer, förlagsbevis och
andra för den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar. Lag
(1979:1050).

55 § Bankaktiebolag får förvärva

1. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt för att bereda banken
lokaler för dess inrymmande eller tillgodose därmed sammanhängande
behov,

2. aktie i bolag, vilket uteslutande har till syfte att förvalta fast
egendom eller tomträtt som förvärvats för det under 1 angivna
ändamålet,

3. inventarier, vilka anskaffas för rörelsen eller till fastighet, som
bankbolaget äger, eller till lokaler, som bolaget i övrigt innehar,

4. bostadsrätt för att bereda bostad åt någon som är anställd i
banken,

5. efter tillstånd av regeringen, aktie i annat bankaktiebolag, i
utländskt bankföretag och i svenskt aktiebolag eller utländskt
företag, vars ändamål kan anses gagneligt för bankväsendet eller det
allmänna, samt garantifondbevis eller förlagsbevis utfärdat av bolag
eller företag som nu nämnts.

Bankbolag som medverkar vid emission av aktier på den allmänna
marknaden får förvärva aktie som ingår i emmissionen. Sådan aktie
skall bolaget dock avyttra så snart det lämpligen kan ske och senast
ett år efter förvärvet. Om synnerliga skäl föreligga, kan
tillsynsmyndigheten förlänga denna frist.

Bankbolag som har tillstånd att driva fondkommissionsrörelse får, för
att underlätta rörelsen, i samband med denna dessutom förvärva aktie,
emissionsbevis samt andel i aktiefond och i ekonomisk förening. Bolag
får dock ej inneha sådana värdepapper till högre anskaffningsvärde än
som anges i 16 § första stycket fondkommissionslagen (1979:748).

Om synnerliga skäl föreligga, kan tillsynsmyndigheten medgiva att
bankbolag får inneha värdepapper som avses i tredje stycket i större
omfattning än som anges där. Lag (1979:1050).

56 § För att skydda fordran får bankaktiebolag dels på offentlig
auktion eller fondbörs eller vid exekutiv försäljning köpa egendom
som är utmätt eller pantsatt för fordringen dels, om det är
uppenbart att bankbolaget annars skulle lida avsevärd förlust, såsom
betalning för fordran övertaga för fordringen pantsatt eller annan
egendom. Vad nu sagts gäller ej egen aktie. Utgöres köpt eller
övertagen egendom av fastighet, gruva, fabrik eller annan likande
anläggning eller fartyg, får bankbolag i utbyte mot sådan egendom med
tillhörande lös egendom förvärva aktie i bolag, som bildats för
förvaltning av egendomen eller för fortsättande av en med denna driven
verksamhet. Bankbolag får därjämte förvärva aktie i bolag, i vilket
bankbolaget enligt detta stycke förut förvärvat aktie, om uppenbar
fara är att bankbolaget annars skulle lida förlust.

Har bankbolag enligt första stycket förvärvat aktie i bolag får
bankbolaget, om aktiebolaget överlåter sina tillgångar på annat
aktiebolag, byta ut aktien mot aktie i det andra aktiebolaget.

Egendom, som bankbolag förvärvat enligt första eller andra stycket,
skall avyttras så snart det lämpligen kan ske och senast när det kan
äga rum utan förlust för bolaget.

Förvärv enligt denna paragraf skall ofördröjligen anmälas hos
tillsynsmyndigheten. Lag (1979:1050).

57 § Bankaktiebolag skall till insättarnas skydd ha eget kapital till
visst lägsta belopp. Detta bestämmes i förhållande till bankbolagets
tillgångar och till garantiförbindelser som bolaget ingått
(placeringar). Vid beräkningen av kapitalkravet indelas placeringarna
i följande fyra grupper, nämligen

A. 1. inneliggande kassa, checkar, postremissväxlar samt fordringar
hos riksbanken och riksgäldskontoret,

2. skattkammarväxlar och obligationer som utfärdats av staten,
kommun eller därmed jämförlig samfällighet, bankaktiebolag, sparbank,
centralkassa för jordbrukskredit, allmän kassa eller inrättning, vars
reglemente fastställts av regeringen, kreditaktiebolag eller Nordiska
investeringsbanken.

3. andra fordringar för vilka staten, kommun eller därmed jämförlig
samfällighet, bankaktiebolag, sparbank, centralkassa eller annan under
A 1 eller 2 avsedd kassa eller inrättning, kreditaktiebolag, sådant
bankägt aktiebolag som enligt regeringens medgivande får jämställas
med kreditaktiebolag vid tillämpningen av detta stycke eller
försäkringsföretag med svensk koncession svarar,

4. fordringar för vilka säkerheten utgöres av värdehandling eller
fordran som angives under A 1-3,

5. garantiförbindelser för vilka banken erhållit säkerhet i
värdehandling eller fordran, som angives under A 1-4,

B. 1. andra fullgoda obligationer än de som angivas under A 2,

2. fordringar för vilka utländskt bankföretag eller annat
försäkringsföretag än som avses under A 3 eller samfällighetsförening
svarar, därvid fordringar för vilka utländskt bankföretag svarar skall
tagas upp till en och en halv gånger fordringarnas belopp,

3. fordringar för vilka säkerheten utgöres av

värdehandling eller fordran, som angives under B 1 eller 2, eller

inteckning i jordbruks-, affärs- eller bostadsfastighet eller tomträtt
till sådan fastighet inom sjuttiofem procent av det uppskattade värdet
av den fasta egendomen eller, i fråga om tomträtt, av byggnad som hör
till tomträtten,

4. garantiförbindelser för vilka banken erhållit säkerhet i
värdehandling eller fordran, som angives under B 1-3,

C. 1. fordringar för vilka säkerheten utgöres av

inteckning i jordbruksfastighet, i bostadsfastighet med en- eller
tvåfamiljshus eller med flerfamiljshus för vilket statligt bostadslån
utgår eller i tomträtt till sådan fastighet, om inteckningen ligger
mellan sjuttiofem och etthundra procent av det uppskattade värdet av
den fasta egendomen eller, i fråga om tomträtt, av byggnad som hör
till tomträtten,

inteckning i fastighet, som helt eller delvis är inrättad för
industriell verksamhet, eller i tomträtt till sådan fastighet inom
femtio procent av det uppskattade värdet av den fasta egendomen eller,
i fråga om tomträtt, av byggnad och annan egendom som hör till
tomträtten, eller

förlagsbevis eller aktie, som noteras vid fondbörs här i landet,

2. garantiförbindelser för vilka banken erhållit säkerhet i form
av värdehandling eller fordran, som angives under C 1,

D. övriga tillgångar och garantiförbindelser utom sådana som enligt
femte och sjätte styckena skola avräknas från eget kapital.

För placeringar, som angivas under A, fordras ej eget kapital. I
övrigt skall bankbolag vid varje tidpunkt ha eget kapital till lägst
ett belopp, som motsvarar sammanlagt

en procent av summan av placeringar, som angivas under B,

fyra procent av summan av placeringar, som angivas under C, och

åtta procent av summan av placeringar, som angivas under D.

Placeringar skall tagas upp till följande värden, nämligen

1. fordringar, för vilka reserver som avses i fjärde stycket avsatts,
till sitt bruttovärde,

2. övriga tillgångar, till sitt nettovärde,

3. garantiförbindelser, som är knutna till kreditgivning, till sitt
nominella belopp samt

4. övriga garantiförbindelser, till halva sitt nominella belopp.

Med eget kapital avses aktiekapital, reservfond, dispositionsfond och
av bolagsstämman fastställd vinstbalans. Med eget kapital får, intill
ett belopp motsvarande bankbolagets eget kapital, likställas dels
fyrtio procent av ett belopp som svarar mot bolagets reserver för
utlåning, garantiförbindelser och utländska valutor samt mot bolagets
reserv för obligationer, varmed avses det belopp med vilket
obligationernas värde beräknat enligt 91 § 2 mom. andra stycket
överstiger nettovärdet, dels det nominella värdet av förlagsbevis,
utställda av bolaget.

Från bankbolagets eget kapital skall avräknas det bokförda värdet av
vad banken såsom aktiekapital eller i annan form tillskjutit till
annat in- eller utländskt företag som driver någon form av
bankverksamhet. Sådan avräkning skall dock ej ske i fråga om företag
där staten är delägare eller i fråga om kreditaktiebolag som har till
huvudsakligt ändamål att lämna lån mot säkerhet i form av panträtt på
grundval av inteckning i bostads-, kontors- eller affärsfastighet
eller att lämna lån till kommuner.

Har bankbolag väsentligt ekonomiskt intresse i aktiebolag, som
uteslutande har till syfte att förvalta fastighet eller tomträtt som
förvärvats för att bereda banken lokaler för dess inrymmande eller
tillgodose därmed sammanhängande behov, skall från bankbolagets eget
kapital avräknas åtta procent av summan av det bokförda värdet av
aktierna i fastighetsbolaget och bolagets bokförda skulder eller den
del av dessa som svarar mot bankens innehav av aktier i
fastighetsbolaget.

Med uppskattat värde avses det värde, som bankbolaget bestämt på
grundval av särskild värdering. Har enligt gällande bestämmelser om
lån av statsmedel till främjande av bostadsbyggandet sådant lån
beviljats till uppförande av viss byggnad, skall till grund för
bedömandet i stället för uppskattningsvärdet läggas det enligt nämnda
bestämmelser fastställda pantvärdet för byggnaden eller den fastighet,
där denna uppföres, om ej särskilda skäl föranleda annat. Lag
(1979:1050).

59 § Kredit får beviljas endast om låntagaren på goda grunder kan
förväntas fullgöra låneförbindelsen. Dessutom krävs betryggande
säkerhet i fast eller lös egendom eller i form av borgen.
Bankaktiebolaget får dock avstå från sådan säkerhet om den kan anses
obehövlig eller om det annars föreligger särskilda skäl att avstå från
säkerhet.

Aktie i bolag, som huvudsakligen förvaltar eller driver handel med
aktier eller som idkar emissionsrörelse, får mottagas som pant endast
om aktien noteras vid fondbörs här i landet. Vad nu sagts gäller även
förlagsbevis, som utfärdats av sådant bolag.

Bestämmelsen i 49 § om förbud för bankbolag att som pant mottaga egen
aktie äger motsvarande tillämpning på förlagsbevis som bolaget
utfärdat. Lag (1984:441).

59 a § Bankaktiebolag får ej bevilja kredit mot skuldebrev som medför
rätt till betalning först efter låntagarens övriga borgenärer. Efter
tillstånd av regeringen får bankbolag dock bevilja kredit mot sådant
skuldebrev till annat bankaktiebolag, till utländskt bankföretag,
eller till svenskt aktiebolag eller utländskt företag, vars ändamål
kan anses vara till nytta för bankväsendet eller det allmänna. Lag
(1980:1113).

63 § Ställes lån icke att betalas inom ett år, skall bankaktiebolag
förbehålla sig rätt att säga upp lånet till återbetalning senast inom
sagda tid.

Utan förbehåll enligt första stycket får bankbolag

1. bevilja återlån enligt reglementet angående allmänna
pensionsfondens förvaltning med längre löptid än ett år,

2. utlämna andra lån mot skuldebrev med längre löptid än ett år till
ett sammanlagt belopp, som vid varje tidpunkt svarar mot högst
tjugofem procent av summan av bolagets eget kapital och dess inlåning
efter avdrag för lån som tagits upp hos allmänna pensionsfonden i
samband med återlån.

Förfallotiden för lån skall bestämmas så, att den är förenlig med
villkoren för bankbolagets förbindelser. Lån som avses i andra stycket
2 får icke ställas på längre återbetalningstid än tio år. Har för
sådant lån icke ställts säkerhet i fast eller lös egendom, skall i
skuldebrevet utfästas årlig avbetalning i förhållande till den tid för
vilken lånet beviljas.

Bankbolaget skall förbehålla sig rätt att säga upp lån som avses i
andra stycket till återbetalning senast inom tre månader, om
säkerheten för lånet försvagas i märklig mån eller, i fråga om lån
utan säkerhet, om låntagaren inte längre kan förväntas fullgöra
låneförbindelsen.

Bestämmelserna i denna paragraf äga icke tillämpning på lån, för vars
fulla gäldande staten, kommun eller därmed jämförlig samfällighet
svarar. Föreskriften i tredje stycket första punkten gäller dock även
sådant lån. I fråga om lån för vilket utländsk stat eller utländskt
bankföretag svarar får, om särskilda skäl föreligga, undantag ske från
tredje stycket tredje punkten och fjärde stycket. Undantag från tredje
stycket tredje punkten får, om särskilda skäl föreligga, ske även i
fråga om lån som lämnas av bankbolag tillsammans med utländskt
bankföretag eller som i sin helhet refinansieras utomlands. Lag
(1984:441).

66 § Bankaktiebolag får ej i andra fall än som angivas i andra och
tredje styckena utfärda tryckta eller graverade, till innehavaren
eller till viss man eller order ställda förbindelser eller ikläda sig
ansvarighet för sådana förbindelser.

Bankbolag får utfärda räntebärande förlagsbevis som lyder på minst
etthundra kronor.

Bankbolag får utfärda och ställa garanti för räntebärande obligationer
som lyder på minst etthundra kronor. Löptiden för obligationer som
bankbolag ger ut i Sverige får vara längst sju år.Obligationer som
bankbolag ger ut i Sverige med längre löptid än ett år får utfärdas
intill ett belopp som motsvarar högst tre procent avbankbolagets
inlåning från allmänheten. Lag (1980:1113).

68 § Om ett bankaktiebolag har beslutat att inrätta ett bankkontor,
skall det utan dröjsmål anmälas hos tillsynsmyndigheten. Lag
(1980:1005).

72 § Styrelseledamöterna skola vara myndiga, här i riket bosatta
svenska medborgare.

Utan hinder av första stycket får i ett bankaktiebolag som är bildat
av utländskt bankföretag högst en tredjedel av hela antalet
styrelseledamöter vara svenska medborgare bosatta utomlands eller
utländska medborgare. Styrelseordföranden skall dock vara svensk
medborgare och bosatt här i landet. Regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får medge undantag från
vad som föreskrivs i detta stycke.

Av styrelseledamöterna får icke flera än en för varje påbörjat femtal
vara befattningshavare i banken. Vid beräkningen skall hänsyn ej tagas
till offentlig styrelseledamot. Lag (1985:500).

74 § Styrelsen skall inom sig utse verkställande direktör att under
styrelsens inseende leda verksamheten, däri inbegripet att i den
utsträckning styrelsen bestämmer avgöra ärenden av beskaffenhet att
eljest ankomma på styrelsens egen prövning. Där förhållandena så
påkalla, må bland styrelseledamöterna eller styrelsesuppleanterna
flera verkställande direktörer utses. Styrelsen skall även förordna
styrelseledamot eller styrelsesuppleant att vara ställföreträdare för
verkställande direktör. I ett bankaktiebolag som är bildat av
utländskt bankföretag skall verkställande direktör vara bosatt här i
landet.

Styrelsen må jämväl uppdraga åt annan än verkställande direktör att
ensam eller i förening med annan avgöra ärenden av beskaffenhet att
eljest ankomma på styrelsens egen prövning.

Angående den befogenhet i olika avseenden, som skall tillkomma
verkställande direktör eller person som avses i andra stycket, åligger
det styrelsen att meddela föreskrifter i en för ett år i sänder
fastställd instruktion. Avser uppdraget beviljande av kredit, skola
grunderna för kreditgivningen fastställas. Hava flera verkställande
direktörer utsetts, skall instruktionen angiva huru ledningen av
bankens verksamhet skall mellan dem fördelas. Styrelsen skall, så
snart kan ske, till tillsynsmyndigheten insända avskrift av
instruktionen ävensom, där ändringar vidtagas i densamma, meddela
myndigheten därom.

Uppdrag som sägs i denna paragraf må när som helst återkallas eller
inskränkas. Utan hinder av uppdrag äger styrelsen själv avgöra ärende
av varje slag.

Styrelsen må icke åt enskild styrelseledamot eller annan uppdraga att
avgöra ärende, som avser:

1. inrättande eller indragning av avdelningskontor eller övertagande
av annan bankrörelse;

2. förvärv eller avyttring av fastighet, avsedd för bankens inrymmande
eller för att tillgodose därmed sammanhängande behov;

3. beviljande av kredit till befattningshavare, som avses i 61 §
första stycket, eller annan befattningshavare, som ensam eller i
förening med annan får avgöra på styrelsen ankommande ärenden, till
den som är gift med sådan befattningshavare, till person som avses i
61 § andra stycket eller till bolag, förening eller annan
sammanslutning, vari sådan person är styrelseledamot eller såsom
delägare eller medlem äger ett väsentligt ekonomiskt intresse;
styrelsen dock obetaget att för person eller sammanslutning, som nu
nämnts, fastställa vissa gränser, inom vilka utan styrelsens beslut i
varje särskilt fall kredit må beviljas vederbörande i och för en av
honom idkad rörelse;

4. förvärv av aktie, emissionsbevis, förlagsbevis som avses i 55 §
första stycket 5 samt andel i aktiefond och i ekonomisk förening i
andra fall än då fråga är om sådant värdepapper, som är för
bankbolagets fordran utmätt eller pantsatt, eller förvärvet sker med
stöd av 55 § andra eller tredje stycket och styrelsebeslut angående
förvärvet ej kan utan olägenhet avvaktas;

5. fastställande av allmänna räntesatser för in- och utlåning; dock
att beslut, där så påkallas av allmän ränteförändring, må utan
styrelsens hörande meddelas för tiden intill nästkommande
styrelsesammanträde;

6. utgivande av obligationer med längre löptid än ett år.

I denna paragraf meddelade bestämmelser angående kredit och
obligationer skola gälla även i fråga om garantiförpliktelse, som
bankbolag ikläder sig. Lag (1985:500).

77 § Inom styrelsen skall en ledamot vara ordförande. Denne väljs av
styrelsen, om inte annat följer av andra stycket. Vid lika röstetal
skall valet avgöras genom lottning. Verkställande direktör eller
annanbefattningshavare i banken får inte vara ordförande.

Styrelsens val av ordförande skall utan dröjsmål underställas
regeringen för godkännande. Regeringen skall godkänna styrelsens val,
om den valde kan förväntas verka för att såväl bankens som samhällets
intressen beaktas i verksamheten. Om valet inte godkänns skall
regeringen i stället utse en annan ledamot av styrelsen till
ordförande.

Regeringens godkännande enligt andra stycket gäller tills vidare. Vid
omval av en ordförande som tidigare har godkänts av regeringen krävs
inte ny underställning. Regeringen får återkalla sitt godkännande, om
ordföranden inte längre uppfyller de villkor för godkännande av val
som anges i andra stycket. Om regeringen har utsett ordföranden får
uppdraget återkallas när som helst.

Om ett godkännande har återkallats skall bestämmelserna i första
stycket tillämpas. Detsamma gäller om ett uppdrag har återkallats
eller av annat skäl upphört.

Intill dess att styrelsens val av ordförande har prövats av
regeringen, skall den av styrelsen utsedde ledamoten vara ordförande.
Lag (1984:1035).

91 § Jämte vad i bokföringslagen är stadgat skola i avseende å
bankaktiebolags inventarium, balansräkning samt vinst- och
förlusträkning gälla följande bestämmelser.

1 mom. Tillgångarna må, såframt ej nedan annorlunda stadgas, icke
upptagas vare sig över verkliga värdet eller till högre belopp än det
vartill kostnaderna för deras anskaffning uppgått.

2 mom. Andra tillgångar än sådana, som äro avsedda till stadigvarande
bruk för bankbolaget, må, såframt upplysning om förhållandet lämnas i
förvaltningsberättelsen, upptagas till högre belopp än som motsvarar
kostnaderna för deras anskaffning, dock ej över verkliga värdet.

Räntebärande obligation som avses i 57 § första stycket A 2 eller B 1
må upptagas till ett värde (medeltalsvärde) som grundas på ett
medeltal av emissionsräntorna under de senaste tio åren på
obligationer som utfärdats av Konungariket Sveriges
stadshypotekskassa, Svensk Bostadsfinansiering Aktiebolag BOFAB och
Sparbankernas Inteckningsaktiebolag och som avser kreditgivning för
nyproduktion av bostäder eller, i den mån statligt bostadslån utgår,
för annat byggande. Medeltalet tillkännages av tillsynsmyndigheten.
Lag (1981:1143).

3 mom. Hava under räkenskapsåret kostnader nedlagts för förbättring å
tillgång avsedd till stadigvarande bruk förbankbolaget eller hava
sådana kostnader balanserats från tidigare räkenskapsår, må de
inräknas i anskaffningskostnaderna.

Tillgång varom nu sagts må ej eljest upptagas till högre belopp än det
vartill den var uppförd i närmast föregående balansräkning. Dock må
tillgång, vilken måste anses äga ett bestående värde väsentligt
överstigande nämnda belopp, upptagas till högst detta värde, såframt
tillsynsmyndigheten medgivit uppskrivningen. I fråga om fast egendom
må ej i något fall uppskrivning ske över senast fastställda
taxeringsvärdet.

4 mom. Osäkra fordringar skola upptagas högst till det belopp varmed
de beräknas komma att inflyta. Värdelösa fordringar må icke upptagas
såsom tillgång.

5 mom. Kostnader för bolagsbildningen eller för ökning av
aktiekapitalet, så ock förvaltningskostnader må icke upptagas såsom
tillgång.

143 § Yppas, efter det bankaktiebolaget skall anses upplöst enligt 142
§, tillgång för bolaget eller väckes talan mot bolaget eller uppkommer
eljest behov av likvidationsåtgärd, skall likvidationen fortsättas.
Anmälan härom skall av likvidatorerna ofördröjligen göras för
registrering.

Beträffande kallelse till den bolagsstämma, som efter likvidationens
återupptagande först skall hållas, gäller att senast två veckor före
stämman dels kungörelse om stämmans hållande skall införas i Post- och
Inrikes Tidningar och den eller de ortstidningar, som likvidatorerna
bestämma, dels ock kallelse med posten skall avsändas till varje i
aktieboken införd aktieägare, om vars postadress uppgift kan utan
väsentlig omgång eller tidsutdräkt inhämtas. Är i bolagsordningen
något ytterligare föreskrivet om kallesle till ordinarie stämma, skall
det iakttagas. Lag (1977:693).

147 § Tillsynsmyndigheten skall övervaka, att bankaktiebolagen i sin
verksamhet ställa sig till efterrättelse denna lag och andra
författningar, såvitt de hava särskilt avseende å banker, ävensom de
för bolagen gällande bolagsordningarna samt de föreskrifter, som med
stöd av stadgande i lag eller bolagsordning meddelats av bolagsstämma
eller styrelse.

Det åligger tillsynsmyndigheten att jämväl i övrigt med uppmärksamhet
följa bankbolagens verksamhet i den mån så erfordras för kännedom om
de förhållanden som kunna inverka på bolags säkerhet eller eljest äro
av betydelse för en sund utveckling av bankverksamheten.

Tillsynsmyndigheten är icke på grund av vad här föreskrivits pliktig
att övervaka iakttagandet av sådana bestämmelser, som avse enskild
aktieägares rättigheter eller skyldigheter i förhållande till
bankbolaget eller till annan aktieägare eller som angå bolagets inre
angelägenheter. Lag (1982:1143).

161 § Genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar skall
tillkännagivas, när bankaktiebolag börjar sin rörelse, så ock när
bankbolag träder i likvidation; och skall underrättelse om dagen, då
sådant sker, insändas till tillsynsmyndigheten. Lag (1977:693).

172 § Vad i bankregistret införes, med undantag av meddelande om
konkurs varom förmäles i 144 §, skall genom registeringsmyndighetens
försorg ofördröjligen kungöras i Post- och Inrikes Tidningar.

Där i annat fall än som avses i 171 § tredje stycket i registret
antecknas, att tidigare anteckning avföres därur, skall kungörelse
därom äga rum efter vad ovan sägs. Lag (1977:693).

173 § Det som i enlighet med denna lag blivit infört eller antecknat
i bankregistret och kungjort i Post- och Inrikes Tidningar, skall
anses hava kommit till tredje mans känneodm, där ej av
omständigheterna framgår, att han varken ägde eller bort äga vetskap
därom.

Innan sådant kungörande skett, kan det förhållande, som blivit eller
bort bliva infört eller antecknat i registret, icke med laga verkan
åberopas mot annan än den, som visas hava ägt vetskap därom. Lag
(1977:693).

189 § Bildas bankaktiebolag eller ökas bankbolags aktiekapital för
övertagande av annan bankrörelse, må andel i vad bolaget sålunda skall
övertaga utgöra vederlag för aktie i bolaget samt teckning ske med
villkor, att sådant tillskott skall få göras; och skall i övrigt i ty
fall gälla denna lags bestämmelser om bankbolags bildande och
aktiekapitalets ökning med följande tillägg och undantag:

1. Vid bankbolags bildande skall teckningslista och vid
aktiekapitalets ökning bolagsstämmans beslut om ökningen innehålla
jämväl alla de om bankrörelsens övertagande träffade bestämmelserna.
Vad som stadgas i 9 och 33 §§ föranleder ej därtill att värdet av det,
som för aktie skall tillskjutas i annat än penningar, skall i
teckningslista eller i bolagsstämmans beslut om ökning av
aktiekapitalet uppskattas till visst penningbelopp.

2. Där vid bankbolags bildande ej samtliga tecknare enligt bestämmelse
i teckningslistan äro berättigade att för aktie tillskjuta annat än
penningar, äger å konstituerande stämman tecknare, vilken berättigats
att göra tillskott i annat än penningar, ej deltaga i omröstning
enligt 15 §; ej heller må sådan tecknare eller av honom tecknade eller
eljest förvärvade aktier vid omröstningen tagas i beräkning.

3. Vad som stadgas i 36 § äger ej tillämpning.

4. Tillgång, som bankbolag på sätt ovan sägs övertagit, skall vid dess
införande i bolagets böcker upptagas till skäligt värde.

5. Har bankbolag övertagit annat bankbolags rörelse och finnes bland
sistnämnda bolags tillgångar egendom, varmed bankbolag ej må driva
handel för egen räkning, må den egendom, även om sådant fall ej är för
handen, som i 55 eller 56 § omförmäles, förvärvas av det övertagande
bolaget. Egendom, som bankbolaget på detta sätt förvärvat, skall, i
den mån egendomen ej jämlikt vad i nyssnämnda lagrum stadgas må av
bolaget behållas, åter avyttras så snart lämpligen kan ske och senast
då avyttring kan äga rum utan förlust för bolaget.

Första stycket gäller inte för ett bankaktiebolag som är bildat av
utländskt bankföretag. Lag (1985:500).

190 § Ej må bankaktiebolag övertaga annat bankbolags eller sparbanks
rörelse, med mindre regeringen, där övertagandet icke finnes vara till
skada för det allmänna, lämnar tillstånd därtill. Ett bankaktiebolag
som är bildat av utländskt bankföretag får inte överta en svenskägd
banks rörelse. Lag (1985:500).

192 § Enskildas förhållanden till bankaktiebolag får inte obehörigen
röjas.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i
sekretesslagen (1980:100).

I fall som avses i första stycket skall inte följa ansvar enligt 20
kap. 3 § brottsbalken. Lag (1980:175).

Övergångsbestämmelser

1984:1035

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och skall tillämpas vid
val av ordförande som sker efter ikraftträdandet.