/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1955:197) angående utbetalning av statsbidrag jämlikt lagen den 17 december 1954 (nr 774) med särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän sjukkassa;

SFS nr
1955:197
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1955-05-12

Kungl. Maj:t har, med stöd av 7 § lagen den 17 december 1954 med
särskilda bestämmelser om frivillig sjukpenningförsäkring i allmän
sjukkassa, funnit gott förordna, att vad som finnes stadgat i
kungörelsen den 3 december 1954 (nr 782) angående utbetalning av
statsbidrag m.m. till allmän sjukkassa skall gälla även beträffande
statsbidrag, som avses i nämnda lag.