Lag (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg

SFS nr
1955:227
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1955-05-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1553

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om inskrivning av förvärv
av och nyttjanderätt till luftfartyg samt om inteckning i
luftfartyg.

Lagen tillämpas på luftfartyg som är införda i det svenska
luftfartygsregistret. Bestämmelserna om inskrivning av förvärv
och nyttjanderätt är tilllämpliga även på andelar i sådana
luftfartyg.

Bestämmelser om erkännande av inskrivning som gjorts i annat
land m.m. finns i lagen (1955:229) i anledning av Sveriges
tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt
erkännande av rätt till luftfartyg. Lag (2004:82).

1 a § För inskrivning enligt denna lag ska ett register föras
med hjälp av automatiserad behandling, benämnt
inskrivningsregistret för luftfartyg. Det ska ge offentlighet
åt den information som ingår i registret.

Regeringen meddelar föreskrifter om inskrivningsregistrets
innehåll, närmare ändamål och behandling av uppgifter samt om
personuppgiftsansvar enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter för registrering och om
expeditionsavgifter för bevis om inskrivningsåtgärd.
Lag (2010:1553).

1 b § Inskrivningsärenden enligt denna lag handläggs av en för
hela landet gemensam inskrivningsmyndighet. Regeringen
bestämmer vilken myndighet som skall vara
inskrivningsmyndighet. Lag (2004:82).

Inskrivning av förvärv av luftfartyg

2 § Den som har förvärvat äganderätt till ett luftfartyg får
ansöka om inskrivning av förvärvet. Lag (2004:82).

2 a § Om ett förvärv av ett luftfartyg är föremål för ett
äganderättsförbehåll eller är beroende av något annat villkor
som inskränker rätten att överlåta, upplåta eller inteckna
luftfartyget, får den som ansöker om inskrivning av ett förvärv
enligt 2 § ansöka om att en anteckning om förbehållet eller
villkoret skall göras i registret.

En ansökan enligt första stycket får också göras av den till
vars förmån förbehållet eller villkoret gäller. Lag (2004:82).

Inskrivning av nyttjanderätt till luftfartyg

2 b § Den som har förvärvat nyttjanderätt till ett luftfartyg
genom upplåtelse av den inskrivne ägaren får ansöka om
inskrivning av nyttjanderätten.

En sådan ansökan får också göras avseende en upplåtelse som
gjorts av någon annan än den inskrivne ägaren, om upplåtaren
förvärvat luftfartyget före upplåtelsen och senast på samma
inskrivningsdag som ansökan om inskrivning av nyttjanderätt
görs söker inskrivning för sitt förvärv. Lag (2004:82).

Verkningar av inskrivning av förvärv och nyttjanderätt m.m.

2 c § En införing i inskrivningsregistret för luftfartyg skall,
från och med den inskrivningsdag då ärendet om införingen togs
upp, anses känd för var och en vars rätt till luftfartyget är
beroende av god tro om en omständighet som införingen avser.
Lag (2004:82).

2 d § Ett förvärv av ett luftfartyg skall gälla även om
överlåtaren inte hade rätt att överlåta luftfartyget, om

1. överlåtarens rätt till luftfartyget var inskriven när
överlåtelsen ägde rum,

2. förvärvaren har ansökt om inskrivning av förvärvet och inte
kände till eller borde ha känt till bristen i överlåtarens rätt
att förfoga över luftfartyget när ansökan gjordes, samt

3. inskrivning därefter beviljas.

Om förvärv genom exekutiv försäljning finns bestämmelser i
utsökningsbalken. Lag (2004:82).

2 e § Om ett luftfartyg har överlåtits och inskrivning har
sökts för förvärvet, får luftfartyget efter utgången av den
inskrivningsdag då ansökan gjordes inte tas i anspråk för en
annan fordran mot överlåtaren än för sådan som är förenad med
inteckning som sökts före denna inskrivningsdag eller för
vilken luftpanträtt eller retentionsrätt gäller i luftfartyget.

Om ansökan om inskrivning avslås, får luftfartyget tas i
anspråk utan de begränsningar som anges i första stycket.
Lag (2004:82).

2 f § Nyttjanderätt till ett luftfartyg gäller mot ny ägare
till luftfartyget, om inskrivning av nyttjanderätten sökts
senast på inskrivningsdagen före den inskrivningsdag då den nye
ägaren ansöker om inskrivning av sitt förvärv.

Ett luftfartyg får inte till skada för nyttjanderättshavaren
tas i anspråk för annan fordran mot upplåtaren än för sådan som
är förenad med inteckning som sökts före den dag då inskrivning
av nyttjanderätten sökts eller för vilken luftpanträtt eller
retentionsrätt gäller i luftfartyget. Lag (2004:82).

Talan om bättre rätt m.m.

2 g § Talan om bättre rätt till ett luftfartyg kan med laga
verkan riktas mot den som senast beviljats eller sökt
inskrivning för sitt förvärv, även om denne innan talan väcktes
överlåtit luftfartyget. Den till vilken överlåtelsen skett har
i rättegången samma ställning som om överlåtelsen skett under
rättegången.

Första stycket skall också tillämpas när någon vill söka
betalning ur ett luftfartyg för en fordran som är förenad med
inteckning eller för vilken luftpanträtt eller retentionsrätt
gäller i luftfartyget. Om en tvist som rör äganderätten är
antecknad i registret, får talan om betalning också riktas mot
den som innehar luftfartyget med äganderättsanspråk.
Lag (2004:82).

Avförande av inskrivningar av förvärv och nyttjanderätt m.m.

2 h § Den som är inskriven som ägare eller nyttjanderättshavare
eller den till vars förmån ett antecknat förbehåll eller
villkor som avses i 2 a § gäller, får ansöka om att
inskrivningen eller anteckningen skall avföras ur registret.
Lag (2004:82).

Inteckning i luftfartyg och reservdelar till luftfartyg

3 § Efter medgivande av den som är inskriven som ägare, får ett
luftfartyg genom inskrivning i inskrivningsregistret för
luftfartyg intecknas till säkerhet för fordran på ett visst
penningbelopp.

En inteckning får till säkerhet för en och samma fordran
meddelas i flera luftfartyg, men inte på sådant sätt att något
av dem kommer att besväras av en inteckning som inte gäller med
samma förmånsrätt i de övriga. Ett luftfartyg som är intecknat
för samma fordran som ett annat luftfartyg får inte intecknas
särskilt.

En inteckning får inte meddelas i en andel av ett luftfartyg.
Lag (2004:82).

4 § Inteckning i luftfartyg får, om den som är inskriven som
ägare medger det, beviljas att gälla även i lager av
reservdelar, eller i en andel i ett sådant lager, som tillhör
ägaren till luftfartyget, om delarna till art och ungefärligt
antal förtecknats i fordringshandlingen eller i en bilaga till
denna och förvaras på angivna platser här i landet eller i
annan stat som tillträtt den i Genève den 19 juni 1948
avslutade konventionen rörande internationellt erkännande av
rätt till luftfartyg. Vid sådan inteckning skall 3 § andra
stycket tillämpas på motsvarande sätt.

Till reservdelar räknas föremål som är avsedda att monteras på
eller i ett luftfartyg i stället för delar eller föremål som
tagits bort därifrån, såsom delar av flygkroppen samt motorer,
propellrar, radioutrustning och instrument eller delar därav.
Lag (2004:82).

5 § Medgivande av inteckning skall tecknas å handling, varå fordran
grundas, samt innefatta uppgift om luftfartygets nationalitets- och
registreringsbeteckning; och varde medgivandet av vittnen styrkt.

6 § När ansökan om inteckning görs skall fordringshandlingen
ges in i original. Lag (2004:82).

7 § Har upphävts genom lag (2004:82).

8 § Är fråga om inteckning i reservdelar, skall genom intyg av trovärdig
person eller annorledes nöjaktigt styrkas att reservdelarna eller den
lott i dessa, vari inteckningen skall gälla, tillhör luftfartygets
ägare.

9 § Ej må i inteckningsärende andra än skriftliga bevis gälla i fråga om
åtkomst till luftfartyg eller reservdelar.

10 § Har, då inteckning sökes, talan väckts om klander å den uppgivne
ägarens fång eller om återgång därav, vare ansökningen vilande i avbidan
på målets utgång. Fullföljes ej ansökningen senast å den inskrivningsdag
som infaller näst efter tre månader från det dom eller beslut, varigenom
målet avgjorts, vunnit laga kraft, vare ansökningen förfallen.

11 § En överlåtelse av ett luftfartyg eller en andel i ett
luftfartyg hindrar inte att luftfartyget intecknas på grund av
överlåtarens medgivande, om ansökan om inteckningen gjorts
senast inskrivningsdagen före den inskrivningsdag då den nye
ägaren söker inskrivning av sitt förvärv. Lag (2004:82).

12 § Har upphävts genom lag (2004:82).

13 § Har upphävts genom lag (2004:82).

Om intecknings verkan och omfattning

14 § Sedan inteckning i luftfartyg meddelats, njute fordringsägaren
panträtt i fartyget.

Panträtten omfattar förutom flygkroppen jämväl motorer, propellrar,
radioutrustning, instrument och andra tillbehör, vare sig de äro
anbragta i luftfartyget eller tillfälligt skilda därifrån.

Har tillbehör förvärvats under villkor att överlåtaren skall äga rätt
att återtaga det, om förvärvaren åsidosätter vad honom åligger, eller
att äganderätten därtill skall förbliva hos överlåtaren intill dess
betalning erlagts eller annan förutsättning uppfyllts, må villkoret ej
göras gällande mot inteckningshavaren.

15 § Omfattar en inteckning även reservdelar, har
inteckningshavaren panträtt i dessa, om han eller hon vid
förvaringsplatsen har anslagit ett väl synligt tillkännagivande
om inteckningen, med angivande av dess omfattning,
inteckningshavarens namn och adress, och att inteckningen har
skrivits in i inskrivningsregistret för luftfartyg.
Lag (2004:82).

16 § Ersättes intecknad reservdel med annan, häfte i stället denna för
panträtten.

17 § Är inteckning meddelad i flera luftfartyg, häfte ettvart av
fartygen för den intecknade fordringens hela belopp.

Omfattar inteckning ett eller flera luftfartyg jämte reservdelar, skola
jämväl reservdelarna svara för hela det intecknade beloppet.

18 § Angående inteckningshavares rätt till ersättning, som utgår på
grund av tagen försäkring, är särskilt stadgat.

Ersättning, som på annan grund utgår för skada å intecknad egendom,
häfte icke i egendomens ställe för intecknad fordran.

19 § Ej må panträtt, som inteckning medför, särskilt göras gällande i
viss lott i vad som intecknats.

19 a § Panträtt på grund av inteckning i luftfartyg eller reservdelar
gäller ej ränta för längre tid än tre år före den dag utmätning sker
eller konkursansökan göres. Lag (1970:986).

19 b § Inteckning ger företräde i förhållande till annan
inteckning efter den tidsföljd i vilken inteckningarna söks.
Inteckningar som söks på samma inskrivningsdag ger lika rätt.
Lag (2004:82).

20 § Varder intecknad egendom utmätningsvis såld, njute
inteckningshavaren betalning ur egendomen, ändå att fordringen eljest ej
är till betalning förfallen.

Samma lag vare, om intecknat luftfartyg genom vanvård eller annorledes
så försämras, att inteckningshavarens säkerhet märkligt minskas, eller
om intecknat reservdelslager icke vidmakthålles i huvudsaklig
överensstämmelse med vad som uttryckligen överenskommits eller eljest
får anses avtalat.

Om särskilda åtgärder med avseende å inteckning

21 § Vill ägaren till intecknad egendom byta ut en
inteckningshandling mot en eller flera andra handlingar som
innehåller medgivande av inteckning för motsvarande belopp,
skall dessa handlingar ges in till inskrivningsmyndigheten. I
inskrivningsregistret för luftfartyg görs anteckning om utbytet
och på den eller de nya inteckningshandlingarna görs de
anmärkningar som är av betydelse för inteckningsrättens
bedömande. Ett utbyte kan också ske på begäran av en
inteckningshavare, om den intecknade egendomens ägare samtyckt
till åtgärden. Lag (2004:82).

22 § Efter medgivande av ägaren till ett luftfartyg får en
inteckning dödas helt eller för visst belopp eller, där flera
luftfartyg är intecknade för samma fordran, i visst luftfartyg.
I samband med ansökan om dödande av inteckning skall
inteckningshandlingen ges in till inskrivningsmyndigheten.

Under de förutsättningar som anges i första stycket kan
innehavaren av en inteckning som även omfattar reservdelar, få
inteckningen dödad i samtliga reservdelar eller i de
reservdelar som förvaras på viss plats.

Dödande av en inteckning i ett visst luftfartyg eller i
reservdelar får inte ske på ett sådant sätt, att
inteckningsförhållandena efter åtgärden strider mot
bestämmelserna i 3 § andra stycket eller 4 § första stycket.
Lag (2004:82).

23 § Vill någon låta inteckning under annan nedsättas, äge vad i 22 § är
stadgat i fråga om intecknings dödande motsvarande tillämpning.

Är egendomen besvärad av flera inteckningar, må ej någon av dem sättas
efter annan, med mindre den tillika sättes att gälla efter den eller de
inteckningar, vilka äga lika rätt som eller bättre rätt än denna.

24 § Om ett luftfartyg avförs ur luftfartygsregistret, skall
de inskrivningar och anteckningar som finns avseende
luftfartyget i inskrivningsregistret för luftfartyg avföras.
Lag (2004:82).

25 § Sker försäljning av luftfartyg eller intecknade reservdelar till
sådant fartyg i den ordning som är stadgad beträffande försäljning av
utmätt sådan egendom, då skall, sedan auktionen vunnit laga kraft och
köpeskillingen erlagts, den sålda egendomen icke vidare häfta för annat
intecknat belopp än sådant, som fått innestå i egendomen i avräkning å
köpeskillingen. Omfattar inteckningen i den sålda egendomen jämväl annan
egendom, skall denna icke vidare häfta för belopp, som täckes av
köpeskillingen för den sålda egendomen.

I fall då enligt vad därom är särskilt stadgat mellan rättsägare i
utmätt egendom, som omfattas av inteckning i luftfartyg, medel skola
fördelas ändå att försäljning av egendomen ej skett, och betalning
därvid utfaller å huvudstolen av intecknad fordran, vare inteckningen
till motsvarande belopp utan verkan.

26 § Har domstol, vid meddelande av förklaring att luftfartyg skall vara
förverkat till kronan, tillika beträffande inteckning i fartyget
förklarat att panträtten i fartyget skall upphöra, må, sedan domen
vunnit laga kraft, inteckningen dödas på ansökan utav ny ägare av
fartyget eller lott däri, ändå att inteckningshandlingen i huvudskrift
ej företes.

Om ägarehypotek

27 § Har intecknad fordringshandling blivit inlöst utav ägaren av den
intecknade egendomen eller eljest kommit i hans hand, och är ej sådant
fall för handen att inteckningen är ogill eller utan verkan, må
handlingen ånyo utgivas med oförändrad inteckningsrätt.

28 § Innehaves inteckningshandling, när egendomen utmätningsvis säljes,
av ägaren, må denne vid försäljningen tillgodonjuta samma rätt som
skulle tillkomma annan innehavare av inteckningen; dock att, där i
handlingen ränta är föreskriven, sådan ej må räknas ägaren till godo. Är
ägaren försatt i konkurs, äge konkursboet den rätt nu sagts.

Finnes, när egendomen utmätningsvis säljes, att ägaren gjort avbetalning
å belopp varför egendomen på grund av inteckning häftar eller
attinteckning i egendomen belånats till lägre belopp än det varå den
lyder, skall i fråga om den del av intecknade beloppet, som icke
tillkommer inteckningshavaren, vad i första stycket är stadgat äga
tillämpning; dock att inteckningshavaren för sin fordran äger
företräde.

29 § Har ägaren till intecknad egendom gjort en avbetalning på
det intecknade beloppet, är inteckningshavaren, om inte annat
förbehåll gjorts, skyldig att på begäran av ägaren och mot
förskott på kostnaden för detta visa upp inteckningshandlingen
för avbetalningens antecknande i inskrivningsregistret för
luftfartyg. I registret skall det anmärkas, att handlingen inte
längre ger inteckningsrätt för det avbetalade beloppet.

Sedan anteckning om avskrivning enligt första stycket har
skett, får, om ägaren begär det och ger in en handling som
innehåller ett sådant medgivande som avses i 5 §, en inteckning
på ett belopp motsvarande vad som avskrivits meddelas att gälla
med förmånsrätt näst efter inteckningshavarens återstående
fordran. Ägaren skall dock, utan att inteckningshandlingen
visas upp, kunna få inteckningen dödad till belopp motsvarande
vad som avskrivits. Lag (2004:82).

30 § Försätts ägare, som har rätt till andel i inteckning, i konkurs, är
inteckningshavaren, ändå att han betingat sig annat, pliktig att på
begäran av konkursförvaltaren uppvisa inteckningshandlingen för
avskrivning, såsom i 29 § sägs, av det ägaren tillkommande beloppet.
Sedan avskrivning sålunda skett, får inteckning på det avskrivna
beloppet med ränta meddelas på ansökan av konkursförvaltaren, även om
inteckningsmedgivandet icke är tecknat på sådan handling som i 5 § sägs.
Handling, på grund varav inteckning sålunda meddelas, skall innehålla
att beloppet förfaller till betalning sex månader efter uppsägning. Lag
(1981:809).

Om personlig ansvarighet för intecknad fordran

31 § Låter innehavare av intecknad fordran ny ägare till den intecknade
egendomen å inteckningshandlingen teckna förbindelse, varigenom han
övertager skulden, vare förre gäldenären fri från sin förbindelse, där
ej annat är avtalat.

32 § Har innehavare av skuldförbindelse, till säkerhet för vilken
inteckning blivit fastställd i egendom som sedermera kommit i annan
ägares hand, låtit inteckningen utan samtycke av förbindelsens utgivare
helt eller delvis dödas eller ock nedsättas, och kan fordran till följd
därav icke ur egendomen uttagas, vare utgivaren fri från ansvar för
fordringen. Vad nu är sagt om förbindelsens utgivare gälle ock om annan
ägare, som åtagit sig skulden eller eljest svarar för denna i utgivarens
ställe.

33 § Har vid försäljning av utmätt intecknad egendom i den ordning som
för sådan försäljning är stadgad borgenär, som i egendomen har
inteckning för fordran, ägt taga betalning ur köpeskillingen, men låter
han efter överenskommelse med köparen intecknat belopp, som kunnat ur
köpeskillingen gäldas, kvarstå i egendomen, vare den som personligen
svarade för fordringen fri från ansvarighet för sådant belopp. Samma lag
vare i fråga om belopp, som köparen i egenskap av inteckningshavare fått
avräkna å köpeskillingen.

34 § Låter ägaren av intecknat luftfartyg utan inteckningshavarens
samtycke föra fartyget till stat, varest här i riket verkställd
inskrivning ej erkännes i överensstämmelse med den i 4 § omförmälda
konventionen, vare ägaren, i den mån inteckningen till följd av denna
åtgärd ej kan göras gällande, personligen ansvarig för den intecknade
fordringen, ändå att sådan ansvarighet ej förut ålåg honom.

Om intecknings ogiltighet i vissa fall m.m.

35 § Beviljas inteckning på grund av medgivande av annan än den som är
rätt ägare vare inteckningen ogill, där ej sådant fall är för handen som
i 11 § sägs eller annat eljest följer av vad särskilt är stadgat.

36 § En inteckning är utan verkan om den har meddelats trots
att den som medgett inteckningen var försatt i konkurs när
ansökan om inteckning gjordes eller ett beslut om
egendomsavträde meddelades samma dag som ansökan gjordes.
Lag (2004:82).

37 § Utan hinder av inteckning må tvist om intecknad fordrans giltighet
lagligen prövas.

Om förfarandet i inskrivningsärenden

38 § Inskrivningsärenden är enligt denna lag ärenden om

1. inskrivning av förvärv av luftfartyg,

2. inskrivning av nyttjanderätt till luftfartyg,

3. inteckning i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg,

4. annan införing i inskrivningsregistret för luftfartyg som
görs på grund av föreskrift i lag eller annan författning, och

5. avförande av en införing enligt 1-4 som görs på grund av
föreskrift i lag eller annan författning.

Inskrivningsärenden tas upp på inskrivningsdag. Sådan hålls
till klockan tolv varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag och
fredag som inte är helgdag. Som helgdag anses även
midsommarafton, julafton och nyårsafton. En ansökan som kommer
in efter klockan tolv anses gjord följande inskrivningsdag.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om
inskrivningsförfarandet. Lag (2004:82).

38 a § Vid handläggning hos inskrivningsmyndigheten av
inskrivningsärenden tillämpas inte bestämmelserna i 10 § andra
stycket, 27 och 28 §§ förvaltningslagen (1986:223). Av 37 a och
37 b §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid
inskrivningsmyndigheter framgår att inskrivningsmyndigheten
skall ompröva beslut om stämpelskatt i vissa fall.
Lag (2005:154).

39 § Hos inskrivningsmyndigheten skall det föras dagbok över
inskrivningsärendena. Handlingarna i sådana ärenden skall föras
samman i akter.

Om sökanden eller någon annan har lämnat en uppgift eller
avgett en förklaring av betydelse för ärendets prövning eller
om en särskild utredning har verkställts i ärendet, skall
anteckning om det göras i dagboken eller i akten. I dagboken
eller akten skall även tas upp kallelser, förelägganden och
beslut som inte skall föras in i inskrivningsregistret för
luftfartyg.

Vite som inskrivningsmyndigheten förelägger med stöd av denna
lag döms ut av myndigheten. Lag (2004:82).

40 § En ansökan i ett inskrivningsärende skall göras
skriftligen. Lag (2004:82).

41 § Ett beslut, som innebär att en ansökan i ett
inskrivningsärende bifalls, avslås eller förklaras förfallen
eller att ärendet skjuts upp, skall föras in i
inskrivningsregistret för luftfartyg. Innebär beslutet att
ansökan inte bifalls, skall skälen för beslutet antecknas i
dagboken eller akten.

Ett beslut som skall föras in i registret meddelas genom sådan
införing och skall anses ha det innehåll som framgår av
registret.

Ett beslut om inteckning skall antecknas på den handling som
ligger till grund för ansökan om inteckning. Bevis angående
inteckning i reservdelar skall innehålla en upplysning om vad
som anges i 15 §. Lag (2004:82).

42 § Om ett beslut i ett inskrivningsärende har gått emot
sökanden eller någon annan som har hörts i ärendet, skall denne
genast underrättas om beslutet. En underrättelse om att ett
förvärv har skrivits in skall alltid lämnas till den som
dessförinnan senast var inskriven som ägare.

I underrättelsen skall anges de skäl för beslutet som har
antecknats i dagboken eller i akten och vad den som vill
överklaga beslutet skall göra. Lag (2004:82).

43 § Om en ansökan i ett inskrivningsärende inte omedelbart
bör avslås, får ärendet skjutas upp till en viss senare
inskrivningsdag, om det är nödvändigt för utredningen.

Om ärendet skjuts upp, får sökanden föreläggas att ge in den
utredning som krävs eller att infinna sig personligen eller
genom ombud hos inskrivningsmyndigheten. Även någon annan än
sökanden får höras och föreläggas sådan inställelse. Följer
sökanden inte föreläggandet, kan ansökan förklaras förfallen.
En upplysning om detta skall tas in i föreläggandet.

Ett inskrivningsärende får vidare skjutas upp till en senare
inskrivningsdag, om ärendet med hänsyn till dess art eller
omfattning inte lämpligen kan tas upp till omedelbar prövning.
Ett ärende som har skjutits upp på sådan grund skall tas upp
till prövning senast andra inskrivningsdagen efter den
inskrivningsdag då ansökan gjordes. Lag (2004:82).

44 § Om det kan antas att ett förvärv som åberopas i ett
inskrivningsärende är ogiltigt eller på annan grund inte kan
göras gällande eller att en åtgärd som ansökan avser på annat
sätt skulle kränka någons rätt, skall den vars rätt berörs ges
tillfälle att yttra sig. Detta gäller också om ovisshet råder i
fråga om förvärvsvillkor.

Om ett förvärv som åberopas i ett inskrivningsärende grundas på
testamente, dom eller förrättning som ännu inte vunnit laga
kraft, eller om det pågår rättegång om hävning eller återgång
av förvärv av den egendom som ärendet angår eller om bättre
rätt till denna, skall ärendet skjutas upp till dess saken
slutligt avgjorts.

Är i annat fall sökandens rätt tvistig, kan han eller hon
föreläggas att inom viss tid väcka talan vid domstol. Om
sökanden inte gör det, kan ansökan förklaras förfallen. En
upplysning om detta skall tas in i föreläggandet.
Lag (2004:82).

45 § En ansökan om inskrivning av förvärv av luftfartyg skall
avslås, om

1. bestämmelsen i 40 § inte har iakttagits,

2. ansökan avser ett luftfartyg som inte är registrerat i
luftfartygsregistret eller, om det samtidigt ges in en ansökan
om registrering i det registret, sådan åtgärd inte beviljas,

3. sökanden inte styrker sitt förvärv,

4. överlåtaren inte hade rätt att överlåta luftfartyget och
förutsättningarna för att förvärvet enligt 2 d § trots detta
skall gälla inte föreligger,

5. luftfartyget har blivit föremål för kvarstad eller
betalningssäkring till säkerhet för ett anspråk mot överlåtaren
och ett ärende som rör anteckning om åtgärden har tagits upp
senast på den inskrivningsdag då ansökan görs eller överlåtaren
har försatts i konkurs före utgången av den inskrivningsdagen,

6. luftfartyget har sålts exekutivt till någon annan än
sökanden,

7. förvärvet har skett genom en gåva mellan makar och denna
inte har registrerats enligt 16 kap. äktenskapsbalken, eller

8. det är uppenbart att förvärvet av något annat skäl är
ogiltigt eller inte kan göras gällande.

En ansökan om anteckning enligt 2 a § skall avslås, om
bestämmelsen i 40 § inte har iakttagits, om förvärvet inte är
inskrivet eller skrivs in samma dag som ansökan ges in eller om
det inte visas att det är föremål för ett äganderättsförbehåll
eller är beroende av något annat villkor som inskränker
förvärvarens rätt att överlåta, upplåta eller inteckna
luftfartyget. Lag (2004:82).

46 § En ansökan om inskrivning av nyttjanderätt till ett
luftfartyg skall avslås, om

1. bestämmelsen i 40 § inte har iakttagits,

2. sökanden inte styrker att han eller hon har nyttjanderätt
till luftfartyget,

3. upplåtaren inte är inskriven som ägare i
inskrivningsregistret för luftfartyg eller inte skrivs in som
ägare samma dag som ansökan ges in,

4. upplåtelsen står i strid med en anteckning som avses i
2 a §,

5. luftfartyget har blivit föremål för kvarstad eller
betalningssäkring till säkerhet för ett anspråk mot upplåtaren
och ett ärende som rör anteckning om åtgärden har tagits upp
senast på den inskrivningsdag då ansökan görs eller upplåtaren
har försatts i konkurs före utgången av den inskrivningsdagen,

6. luftfartyget före upplåtelsen frångått upplåtaren på grund
av exekutiv försäljning,

7. det är uppenbart att upplåtelsen av något annat skäl är
ogiltig eller inte kan göras gällande. Lag (2004:82).

47 § En ansökan om inteckning skall avslås, om

1. bestämmelsen i 40 § inte har iakttagits,

2. det på fordringshandlingen inte finns ett sådant bevittnat
medgivande som avses i 5 §,

3. inteckning söks samma dag som en ny ägare ansöker om
inskrivning av förvärv av luftfartyget eller därefter, och den
nye ägaren inte har medgett inteckningen eller ansökan om
inskrivning av förvärvet avslås,

4. luftfartyget har blivit föremål för kvarstad,
betalningssäkring eller utmätning och ett ärende som rör
anteckning om åtgärden har tagits upp senast på den
inskrivningsdag då inteckningen söks, om inte i fråga om
kvarstad ansökan om inteckning har medgetts av
kronofogdemyndigheten, eller

5. den som medgett inteckningen är försatt i konkurs när
ansökan om inteckning görs, eller ett beslut om egendomsavträde
meddelas samma dag som ansökan görs. Lag (2004:82).

47 a § En ansökan om avförande av en inskrivning eller
anteckning enligt 2 h § skall avslås om bestämmelsen i 40 §
inte har iakttagits eller om det inte visas att förvärvet,
rättigheten, förbehållet eller villkoret gått åter eller av
annat skäl inte gäller. Lag (2004:82).

48 § Om inskrivningsmyndigheten finner att en införing i
inskrivningsregistret för luftfartyg innehåller en uppenbar
oriktighet till följd av myndighetens eller någon annans
skrivfel eller liknande förbiseende, skall införingen rättas.
Detta gäller också i fråga om en uppenbar oriktighet i
registret till följd av tekniskt fel. Kan rättelse bli till
skada för ägare eller annan rättighetshavare, skall det
inbördes företrädet mellan de berörda rättigheterna bestämmas
efter vad som är skäligt. Innan rättelse sker, skall
inskrivningsmyndigheten ge den som berörs av åtgärden, om han
eller hon är känd, tillfälle att yttra sig. Även den myndighet
som avses i 53 § skall ges tillfälle att yttra sig. Något
yttrande behöver dock inte inhämtas, om det är uppenbart
obehövligt. Meddelas inte beslut samma dag som ärendet tas upp,
skall en anteckning om ärendet göras i registret.

Beslut om rättelse skall meddelas genom införing i registret.
Skälet för beslutet skall antecknas i dagboken eller i akten. I
stället för bevis eller handling som har utfärdats i enlighet
med den tidigare införingen, skall en ny sådan handling
utfärdas. Den tidigare handlingen skall återkrävas, göras
obrukbar och behållas av inskrivningsmyndigheten. Den som har
handlingen är skyldig att ge in den för detta ändamål. I ett
föreläggande att fullgöra en sådan skyldighet får vite sättas
ut.

Ett beslut om rättelse får överklagas även av den myndighet som
avses i 53 §.

Denna paragraf gäller i stället för 28 § personuppgiftslagen
(1998:204). Lag (2004:82).

49 § Ett beslut av inskrivningsmyndigheten i ett
inskrivningsärende får överklagas till Stockholms tingsrätt av
den som beslutet rör, om det har gått honom eller henne emot.
Ett beslut som inte är slutligt får överklagas endast i de fall
som avses i 37 § lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Vid överklagande tillämpas lagen om domstolsärenden, om inte
annat följer av denna lag.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.

Om ett inskrivningsärende enligt beslut av domstol skall tas
upp till ny handläggning av inskrivningsmyndigheten, skall det
ske utan dröjsmål efter det att beslutet kommit till
myndigheten. Lag (2004:82).

49 a § Den som vill överklaga ett beslut av
inskrivningsmyndigheten skall göra det skriftligen. Skrivelsen
skall ges in till inskrivningsmyndigheten.

Om överklagandet avser ett slutligt beslut, skall skrivelsen ha
kommit in till inskrivningsmyndigheten inom tre veckor från den
dag en underrättelse eller ett bevis om beslutet hölls
tillgängligt för sökanden. Skrivelsen får dock alltid ges in
inom fyra veckor från den inskrivningsdag då beslutet
meddelades.

I fråga om klagotid för överklagande av beslut som avses i 37 §
lagen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas bestämmelserna i
38 § första och andra styckena samma lag. Lag (2004:82).

50 § Om det överklagade beslutet har antecknats i
inskrivningsregistret för luftfartyg, skall uppgift om
överklagandet föras in i registret. När det finns ett
lagakraftvunnet beslut med anledning av överklagandet, skall
beslutets innehåll antecknas i registret. Lag (2004:82).

Statens ansvar för vissa rättsförluster, m.m.

51 § Om någon lider förlust på grund av att ett förvärv
ansetts vara gällande enligt 2 d §, har denne rätt till
ersättning av staten för sin förlust.

Om någon lider förlust till följd av ett tekniskt fel i
inskrivningsregistret för luftfartyg eller i en anordning som
hos inskrivningsmyndigheten eller någon annan statlig myndighet
är ansluten till registret, har han eller hon rätt till
ersättning av staten.

Har den skadelidande medverkat till förlusten genom att utan
skälig anledning underlåta att vidta åtgärder för att bevara
sin rätt eller på annat sätt genom eget vållande, skall
ersättningen efter vad som är skäligt sättas ned eller helt
falla bort.

Om personuppgifter i inskrivningsregistret för luftfartyg har
behandlats i strid med denna lag eller andra föreskrifter om
registret, är också 48 § personuppgiftslagen (1998:204)
tillämplig. Lag (2004:82).

52 § Om en förlust drabbar en rättsägare som avses i 48 §
till följd av ett beslut i ett ärende om rättelse, har han
eller hon rätt till ersättning av staten. Ersättning betalas
dock inte om den skadelidande med hänsyn till felets
beskaffenhet eller andra omständigheter bort inse att fel
förekommit. Lag (2004:82).

53 § Staten företräds i ett ärende om ersättning enligt 51
eller 52 § av den myndighet som regeringen bestämmer.
Lag (2004:82).

54 § Vill den som är part i ett mål om rätt till luftfartyg
kräva ersättning enligt 51 § om han eller hon förlorar målet,
skall parten antingen till gemensam handläggning med målet
väcka talan mot staten om sitt ersättningskrav eller
skriftligen underrätta den myndighet som avses i 53 § om
rättegången.

Om förberedelsen i målet har avslutats utan att någon
ersättningstalan väckts eller underrättelse lämnats enligt
första stycket, skall domstolen förelägga parten att vidta en
av åtgärderna inom en viss tid. Iakttas inte tiden, är
ersättningskravet förfallet. En upplysning om detta skall tas
in i föreläggandet. Lag (2004:82).

55 § Har den som tillerkänts ersättning enligt 51 eller 52 §
haft rätt att kräva beloppet av någon annan som skadestånd,
träder staten in i rätten mot denne.

Ersättning enligt 51 eller 52 § på grund av en domstols dom
betalas ut sedan domen har vunnit laga kraft. Lag (2004:82).

Underrättelseskyldighet

56 § Väcks talan om hävning eller återgång av ett förvärv av
ett luftfartyg eller om bättre rätt till ett luftfartyg eller
annars i en fråga som angår inskrivning i inskrivningsregistret
för luftfartyg, skall rätten genast underrätta
inskrivningsmyndigheten.

Underrättelsen skall, utöver uppgift om parterna, innehålla
sådana uppgifter om luftfartyget att det kan identifieras i
luftfartygsregistret.

När dom eller slutligt beslut i målet har vunnit laga kraft,
skall rätten genast sända domen eller beslutet till
inskrivningsmyndigheten. Lag (2004:82).

Vissa anteckningar i inskrivningsregistret för luftfartyg

57 § Inskrivningsmyndigheten skall göra en anteckning i
inskrivningsregistret för luftfartyg om innehav av inteckning,
om den som innehar en fordringshandling, för vilken inteckning
beviljats, begär det och visar upp fordringshandlingen i
original.

Om den som är antecknad som innehavare hos
inskrivningsmyndigheten med en bevittnad skriftlig handling
visar att innehavet upphört, skall detta antecknas i registret.
Lag (2004:82).

58 § I inskrivningsregistret för luftfartyg ska antecknas när

1. talan har väckts om hävning eller återgång av förvärv av
ett luftfartyg eller om bättre rätt till sådan egendom eller
om en annan fråga som angår inskrivning,

2. mål som avses i 1 har avgjorts genom en dom eller ett
slutligt beslut som vunnit laga kraft,

3. en inteckning helt eller delvis är ogiltig enligt en dom
eller ett slutligt beslut som vunnit laga kraft, eller på
grund av förhållande som avses i 36 §,

4. ägaren till ett luftfartyg har försatts i konkurs,

5. ett luftfartyg eller en rättighet som skrivits in i sådan
egendom blivit föremål för kvarstad, betalningssäkring eller
utmätning, eller när en konkursförvaltare har begärt att ett
luftfartyg ska säljas exekutivt,

6. beslut som avses i 4 eller 5 om konkurs, kvarstad,
betalningssäkring eller utmätning har upphävts eller återgått
eller när fråga om exekutiv försäljning av ett luftfartyg
eller en rättighet som skrivits in i sådan egendom har
förfallit av annan anledning,

7. anmälan, bevis eller fördelningslängd inkommit som visar
inverkan på inteckning av exekutiv försäljning,

8. någon i enlighet med 10 kap. 6 § luftfartslagen (2010:500)
skriftligen anmäler att han eller hon har en fordran för
vilken luftpanträtt gäller i luftfartyget,

9. det visas att luftpanträtt som avses i 8 har upphört att
gälla,

10. domstol har meddelat sådan förklaring som avses i 26 §,
eller

11. ett luftfartyg enligt 2 kap. 6 § luftfartslagen ska
avregistreras men det finns hinder mot avregistreringen
enligt 2 kap. 7 § samma lag. Lag (2010:505).

Övergångsbestämmelser

1955:227

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.

Har luftfartyg blivit infört i luftfartygsregistret före den dag denna
lag träder i kraft, må utan hinder av vad i 7 § andra stycket stadgas
inteckning beviljas, där den som medgivit inteckningen blivit vid
fartygets införande i registret upptagen såsom ägare eller ock härleder
sin rätt från den däri först införde ägaren.

1981:809

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Vad som sägs om kvarstad i 12 och 41 §§ i deras nya lydelse gäller även
skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet.

Om ett ärende angående avskrivning på en inteckningshandling med
anledning av utmätning har tagits upp på en inskrivningsdag före
ikraftträdandet, gäller 30 § i dess äldre lydelse.

2004:82

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.

2. För ansökningar som gjorts på inskrivningsdag före
ikraftträdandet tilllämpas äldre bestämmelser. Om ett sådant
ärende skjuts upp till inskrivningsdag efter ikraftträdandet
skall handläggningen äga rum hos inskrivningsmyndigheten och
införing ske i inskrivningsregistret för luftfartyg.

3. De inteckningar i luftfartyg som skrivits in i
inskrivningsboken enligt lagen (1955:227) om inskrivning av
rätt till luftfartyg och som är inskrivna vid ikraftträdandet,
skall från och med ikraftträdandet anses inskrivna i
inskrivningsregistret för luftfartyg med samma innehåll som
framgår av inskrivningsboken. En inteckning som skrivs in på
grund av en ansökan som gjorts senast på den sista
inskrivningsdagen före ikraftträdandet, skall vid tillämpning
av denna punkt anses vara inskriven vid ikraftträdandet.

4. De anteckningar som gjorts i inskrivningsboken enligt lagen
(1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg och som finns
antecknade vid ikraftträdandet, skall från och med
ikraftträdandet anses införda i inskrivningsregistret för
luftfartyg med samma innehåll som framgår av inskrivningsboken.
En anteckning som görs på grund av en ansökan eller en anmälan
som gjorts senast på den sista inskrivningsdagen före
ikraftträdandet, skall vid tillämpning av denna punkt anses
vara antecknad vid ikraftträdandet. Denna punkt gäller inte
beträffande sådan anteckning om ägare som avses i 39 § lagen om
inskrivning av rätt till luftfartyg i paragrafens äldre
lydelse.

2005:154

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005. Äldre bestämmelser
tillämpas i fråga om beslut om stämpelskatt som meddelats före
ikraftträdandet.