Lag (1955:229) i anledning av Sveriges tillträde till 1948 års konvention rörande internationellt erkännande av rätt till luftfartyg

SFS nr
1955:229
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1955-05-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:1097

1 § Denna lag äger tillämpning på luftfartyg infört i
nationalitetsregister i främmande stat, som tillträtt den i Genève den
19 juni 1948 avslutade konventionen rörande internationellt erkännande
av rätt till luftfartyg, eller i territorium, för vars utländska
angelägenheter fördragsslutande stat svarar och för vilket föres
särskilt nationalitetsregister, såvida icke den staten gjort förbehåll
om att konventionen icke skall vara tillämplig å territoriet. Vad i
5 § stadgas skall dock gälla jämväl luftfartyg som är registrerat här
i riket.

Till luftfartyg hänföras i denna lag, förutom flygkroppen, jämväl
motorer, propellrar, radioutrustning, instrument och andra tillbehör,
vare sig de äro anbragta i fartyget eller tillfälligt skilda
därifrån.

2 § Före alla andra rättigheter än de i 5 § avsedda skola äganderätt
till luftfartyg, med besittning förenad rätt att genom köp förvärva
sådant fartyg samt nyttjanderätt till sådant fartyg enligt upplåtelse
på minst sex månader, så ock panträtt eller annan sådan rätt till
luftfartyg, tillkommen enligt avtal och såsom säkerhet för fordran
till visst belopp, erkännas här i riket, såframt rätten tillkommit
enligt lagen i den fördragsslutande stat, i vars nationalitetsregister
fartyget då var infört, och rätten är inskriven i inskrivningsbok i
den stat, där fartyget är registrerat då rätten göres gällande.

Förmånsrätt för panträtt eller annan sådan rätt till luftfartyg
omfattar varje belopp för vilket säkerhet ställts, dock icke ränta som
är upplupen för längre tid än tre år före utmätning eller, vid
konkurs, före konkursansökningens ingivande.

3 § Verkan i förhållande till tredje man av inskrivning, varom
förmäles i 2 §, bedömes enligt lagen i den stat där rätten är
inskriven. Där luftfartyg här i riket utmätts eller belagts med
kvarstad eller luftfartyg omfattas av konkurs, som inträffat här i
riket, och gäldenären med vetskap därom träffat det avtal, som ligger
till grund för inskrivningen, må denna dock ej till förfång för
utsökningsborgenären eller konkursborgenärerna eller för köparen vid
exekutiv försäljning åberopas i vidare mån än som följer av svensk
lag. Lag (1981:810).

4 § Där en i 2 § omförmäld rätt till luftfartyg, vilken innehaves
såsom säkerhet för fordran, enligt lagen i den stat där fartytget är
registrerat förklaras omfatta tillika reservdelar som fövaras på
angivna platser, skall rätten här i riket erkännas jämväl i dessa
reservdelar, såframt vid förvaringsplatsen finnes anslaget
ändamålsenligt och väl synligt tillkännagivande om rättens
beskaffenhet och omfattning, om namnet å dess innehavare och hans
adress samt om den inskrivningsbok i vilken rätten är inskriven.

Till reservdelar räknas föremål avsedda att anbringas i luftfartyg i
stället för delar eller föremål som borttagits därifrån, såsom delar
av flygkroppen samt motorer, propellrar, radioutrustning och
instrument jämte delar därav.

5 § Hava åtgärder för bärgning eller bevarande av luftfartyg avslutats
i främmande stat som tillträt den i 1 § nämnda konventionen, och är
med fordran på lön för bärgningen eller på ersättning för särskilda
kostnader, som varit oundgängliga för bevarandet av fartyget, enligt
lagen i den stat där åtgärderna för bärgningen eller bevarandet
avslutades förenad luftpanträtt i fartyget, skall panträtten här i
riket erkännas med förmånsrätt framför varje annan rätt till fartyget.
Finnas flera sådana fordringar, njute de som sammanhänga med en senare
händelse företräde framför dem som härröra av en tidigare.

Vad sålunda stadgats gäller dock icke, såvida tre månader förflutit
från det åtgärderna avslutades utan att borgenärens anspråk på
luftpanträtt i fartyget antecknats i inskrivningsboken i den stat där
fartyget är registrerat och dessutom överenskommelse träffats om det
belopp panträtten avser eller talan om borgenärens rätt väckts i laga
ordning.

6 § När exekutiv försäljning av luftfartyg eller i 4 § omnämnda
reservdelar till sådant fartyg skall äga rum, åligger det den som
påkallat försäljningen att ingiva ett av vederbörande myndighet i den
stat där fartyget är registrerat utfärdat gravationsbevis angående
egendomen jämte styrkt översättning av beviset ävensom att, då fråga
är om luftfartyg, senast en månad före auktionen låta kungöra
försäljningen på registreringsorten enligt där gällande lag. Inom
samma tid skall underrättelse i den ordning som är föreskriven i fråga
om underrättelse till borgenär sändas till innehavaren av varje i
fartyget inskriven rättighet, som skall erkännas enligt denna lag.

Utöver de fordringar och kostnader som annars skola upptagas i
sakägarförteckning vid exekutiv försäljning av luftfartyg eller
reservdelar skall i förteckningen upptagas annan rättighet som skall
erkännas enligt denna lag. Beträffande sådan rättighets ställning vid
exekutiv försäljning äger i övrigt vad som gäller beträffande
rättighet i fast egendom som säljes exekutivt motsvarande
tillämpning. Lag (1971:501).

7 § Besväras ett luftfartyg av en inskriven rättighet, som
enligt denna lag skall erkännas här i landet, får fartyget inte
föras över till det svenska luftfartygsregistret, om inte
innehavaren av rättigheten har medgett att fartyget registreras
här.

Förs fartyget över till det svenska luftfartygsregistret, har
rättighetens innehavare rätt att få den inskriven i
inskrivningsregistret för luftfartyg, om den är av sådan
beskaffenhet, att den enligt lagen (1955:227) om inskrivning av
rätt till luftfartyg kan skrivas in.

Söks inskrivningen senast på den inskrivningsdag som infaller
näst efter tre månader från det att fartyget registrerades här
i landet, gäller rättigheten med samma förmånsrätt som den hade
i det land där fartyget sist var registrerat. Frågan om
rättigheten lagligen tillkommit prövas enligt lagen i det land
där fartyget var registrerat vid tiden för rättighetens
tillkomst. Lag (2004:83).

8 § Har en borgenärs anspråk på luftpanträtt, inom den tid som
anges i 5 § andra stycket, antecknats i inskrivningsboken i det
land där fartyget var registrerat och förs fartyget över till
det svenska luftfartygsregistret skall motsvarande anteckning
göras i inskrivningsregistret för luftfartyg. Lag (2004:83).

9 § Bestämmelserna i denna lag utgöra icke hinder mot tillämpning
beträffande luftfartyg av vad som är eller framledes kan bliva stadgat
rörande tvångsåtgärder mot den som överträder föreskrifter angående
luftfart, invandring samt införsel och utförsel av varor.

Denna lag skall icke äga tillämpning på luftfartyg, som äro avsedda
fär militär-, tull- eller polistjänst.

10 § Närmare föreskrifter rörande tillämpningen av vad i denna lag
stadgas meddelas av Konungen.

Övergångsbestämmelser

1981:810

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Vad som sägs om kvarstad i 3 § i dess nya lydelse gäller även
skingringsförbud som har meddelats före ikraftträdandet.