Lag (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning

SFS nr
1955:256
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1955-05-27
Författningen har upphävts genom
SFS 1979:609
Upphävd
1979-08-01

4 § Inbetalning av medel å konto för investering skall hos riksbanken
hava verkställts under det beskattningsår, för vilket avsättning till
investeringsfond skett, eller ock därefter men icke senare än den dag
företaget jämlikt bestämmelserna i 34 § taxeringslagen har att avlämna
allmän självdeklaration för nämnda beskattningsår. Regeringen må dock,
om särskilda skäl föreligga, medgiva att inbetalning verkställes vid
senare tidpunkt. Lag (1978:954).

9 § 1 mom. Regeringen eller, efter regeringens
förordnande, arbetsmarknadsstyrelsen äger besluta att investeringsfond
eller belopp, som framdeles avsättes till sådan fond, under den tid
och under de villkor i övrigt, som läget å arbetsmarknaden påkallar,
skall eller må tagas i anspråk för sitt ändamål.

Beslut, varom i första stycket förmäles, må avse samtliga företag
eller företag av viss beskaffenhet eller ock visst eller vissa
företag. Lag (1978:954).

3 mom. Finnes det med hänsyn till läget på
arbetsmarknaden och övriga förekommande omständigheter vara av
synnerlig vikt för det allmänna att viss investering igångsättes, äger
regeringen eller, efter regeringens förordnande,
arbetsmarknadsstyrelsen på ansökan, med avseende å längre tid än som
kan ske enligt 1 mom., besluta att investeringsfond eller belopp, som
framdeles avsättes till sådan fond, må tagas i anspråk för sitt
ändamål.

Beslut enligt första stycket må avse högst sjuttiofem procent av
sådana vid tidpunkten för beslutet kvarstående fondmedel, beträffande
vilka beslut enligt 1 mom. icke meddelats, och, såvitt avser framtida
avsättningar, sjuttiofem procent av dessa. Belopp, som enligt beslutet
må tagas i anspråk, må vidare icke överstiga sjuttiofem procent av
kostnaderna under den tid beslutet avser för däri angivna
investeringar eller bidrag. Lag (1978:954).

11 § Tager företag jämlikt 9 eller 10 § investeringsfond i anspråk
under visst beskattningsår och är icke fråga om fall varom stadgas i
12-14 §§, skall det ske för ändamål varom här nedan sägs:

investeringsfond för skogsbruk: för kostnader under beskattningsåret
för arbeten avsedda att främja skogsbruket, såsom skogsodling och
skogsdikning, röjning, hägnad, anläggande och underhåll av flottleder
och vägar, som huvudsakligen avse att direkt tjäna skogsbruket,
ävensom uppförande och underhåll av för skogsbruket nödvändiga
byggnader så ock för bidrag till ny-, till- eller ombyggnad av bostad
eller välfärdsanläggning här i riket för arbetstagare eller
förutvarande arbetstagare utan ledande ställning hos företaget eller
detta närstående företag; samt

investeringsfond för rörelse:

a) för kostnader under beskattningsåret för reparations- och andra
underhållsarbeten å här i riket belägen byggnad, som icke utgör
lagertillgång, eller för ny-, till- eller ombyggnad av sådan byggnad,
så ock för bidrag till ny-, till- eller ombyggnad av bostad eller
välfärdsanläggning här i riket för arbetstagare eller förutvarande
arbetstagare utan ledande ställning hos företaget eller detta
närstående företag;

b) för avskrivning å maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda
inventarier, som anskaffats under beskattningsåret och som, såvitt
gäller andra tillgångar än transportmedel i internationell trafik, äro
avsedda att nyttjas i här i riket bedriven verksamhet, ävensom för
kostnader under beskattningsåret för ombyggnad och reparation av
fartyg eller luftfartyg;

c) för kostnader under beskattningsåret för undersökningsarbete,
förberedande arbete eller tillredningsarbete i gruva, stenbrott eller
annan liknande fyndighet här i riket.

Därest investeringsfond efter beslut enligt 9 § 1 eller 3 mom. fått
tagas i anspråk under flera på varandra följande beskattningsår för
ny-, till- eller ombyggnad eller för underhållsarbeten å byggnad eller
för fasta maskiner eller andra till byggnad hörande inventarier, må
företaget, under förutsättning att avdrag för kostnaderna under de
tidigare åren icke redan skett, under det sista året taga fonden i
anspråk för avskrivning å byggnaden eller inventarierna eller för
täckande av underhållskostnaden med högst ett belopp motsvarande de
uppkomna kostnaderna under de ifrågavarande åren. Vad nu sagts skall
äga motsvarande tillämpning i fråga om ny- eller ombyggnad av fartyg
eller luftfartyg ävensom anläggande och underhåll av flottleder och
vägar.

Regeringen må medgiva företag att taga investeringsfond för rörelse i
anspråk för kostnader, ämnade att främja avsättningen utomlands av
varor som här i riket tillverkas.

Vid tillämpning av bestämmelserna i första stycket skall iakttagas,
att kostnad för anskaffning av begagnade inventarier icke må medräknas
samt att, då fråga är om inventarier, som av företaget förvärvats från
rörelseidkare med vilken det är förbundet i väsentlig ekonomisk
intressegemenskap, anskaffningskostnaden må medräknas endast om
tillgången tillverkats under beskattningsåret. Lag (1978:954).

(Se vidare anvisningarna.)

17 § Beslutar regeringen eller arbetsmarknadsstyrelsen att
investeringsfond skall eller må helt eller delvis tagas i anspråk,
skall i beslutet angivas den tid, under vilken ianspråktagandet skall
ske, samt, därest beslutet avser investering för visst ändamål,
uppgift härom ävensom uppgift huruvida investeringsavdrag enligt 16 §
må åtnjutas. Beslutet skall tillställas, förutom det eller de företag
varom fråga är, länsstyrelsen, för att överlämnas till vederbörande
taxeringsmyndighet, samt riksbanken. Har beslut som nu sagts
meddelats, äger företaget hos riksbanken från konto för investering
utfå fyrtio procent av det belopp av investeringsfonden som i enlighet
med beslutet skall eller må tagas i anspråk. Aktiebolag, ekonomisk
förening eller sparbank äger dock utfå fyrtiosex procent av nämnda
belopp av investeringsfonden om aktiebolag uttager medel som
inbetalats efter den 30 juni 1960, eller om ekonomisk förening uttager
medel som inbetalats efter nämnda dag men före den 1 juli 1963, eller
om ekonomisk förening, som ingår i jordbrukskasserörelsen, eller
sparbank uttager medel vilka inbetalats för beskattningsår som gått
till ända efter utgången av februari 1970. Utbetalning från konto för
investering må icke ske före utgången av den taxeringsperiod, då den
mot inbetalningen svarande avsättningen till investeringsfond prövats.

Sedan utbetalning skett, skall riksbanken lämna underrättelse därom
till arbetsmarknadsstyrelsen samt, för att tillställas vederbörande
taxeringsmyndighet, länsstyrelsen, med angivande av företagets namn
och adress samt det utbetalade beloppets storlek och från vilket konto
för investering uttag skett. Vidare skall angivas för aktiebolag hur
mycket av de uttagna medlen, som inbetalats efter den 30 juni 1960,
och för ekonomisk förening hur mycket av de uttagna medlen, som
inbetalats efter nämnda dag men före den 1 juli 1963, samt för
ekonomisk förening som ingår i jordbrukskasserörelsen ävensom för
sparbank hur mycket av de uttagna medlen som avsett beskattningsår som
gått till ända efter utgången av februari 1970.

Har förordnats att investeringsfond må tagas i anspråk och har företag
i anledning härav uppburit medel från konto för investering, skall mot
de utbetalade medlen svarande investeringsfond tagas i anspråk i
enlighet med beslutet. Lag (1978:954).

25 § Företag, som gjort avsättning till investeringsfond enligt denna
lag eller som jämlikt 20 § 1 mom. femte stycket eller 20 § 2 mom.
övertagit sådan fond, är pliktigt att vid självdeklaration för det
beskattningsår, då avsättningen eller övertagandet ägt rum, ävensom
för varje påföljande beskattningsår intill dess de avsatta eller
övertagna medlen avförts ur fonden, foga uppgift enligt formulär, som
fastställes av riksskatteverket, rörande avsättning av medel till
fonden samt fondens användning och avveckling. Vid allmän
självdeklaration skall sådan uppgift fogas i två exemplar.

Företag som nyss sagts är skyldigt att på anfordran till
arbetsmarknadsstyrelsen lämna de uppgifter i fråga om fonden och
fondens ianspråktagande samt planläggningen härför, vilka styrelsen
anser erforderliga från arbetsmarknadssynpunkt. Lag (1978:954).

27 § Länsstyrelsen har att snarast möjligt efter det
taxeringsnämnderna avslutat sitt arbete till arbetsmarknadsstyrelsen
översända ett exemplar av de jämlikt 25 § första stycket avgivna
uppgifterna. Om ändring i meddelat beslut rörande avdrag för
avsättning till investeringsfond därtill föranleder, skola
erforderliga tilläggsuppgifter ofördröjligen genom länsstyrelsens
försorg tillställas arbetsmarknadsstyrelsen. Lag (1978:954).