Lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen

SFS nr
1955:257
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1955-05-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1297

1 § Skattskyldig som är bokföringsskyldig enligt
bokföringslagen (1999:1078) skall inventera varje i lagret
ingående post av tillgångar avsedda för omsättning eller
förbrukning. Vid inventeringen skall upprättas en förteckning
som för varje post anger det värde som posten har tagits upp
till enligt bestämmelserna i 17 kap. inkomstskattelagen
(1999:1229). Vid bestämmande av lagrets anskaffningsvärde skall
de lagertillgångar, som ligger kvar i den skattskyldiges lager
vid beskattningsårets utgång, anses som de av honom senast
anskaffade eller tillverkade. Om den skattskyldige yrkar att
lagret skall värderas i enlighet med 17 kap. 4 §
inkomstskattelagen, skall anskaffningsvärdet på varje post
anges i förteckningen.

Första stycket gäller inte tillgångar som värderats med
tillämpning av 4 kap. 12 § årsredovisningslagen (1995:1554).

Om inventeringen sker före balansdagen skall värdet på
lagertillgångarna vid inventeringstillfället kunna korrigeras
på ett tillfredsställande sätt med hänsyn till
lagerutvecklingen fram till och med balansdagen. Lag (2003:1104).

2 § Den skattskyldige skall på förteckningen som avses i 1 §
teckna en på heder och samvete avgiven försäkran att ingen
lagertillgång undantagits vid inventeringen. Lag (1990:1432).

3 § Har den skattskyldige inte följt föreskrifterna i denna
lag ska de lämnade uppgifterna om varulagrets värde inte
godtas vid inkomstbeskattningen.

Om den skattskyldige, med hänsyn till att verksamheten bedrivs
under speciella förutsättningar, inte utan avsevärda
svårigheter kan följa föreskrifterna i denna lag, ska den
skattskyldiges egen utredning angående värdet godtas om det
inte framstår som sannolikt att värdet är ett annat.
Lag (2011:1297).

Anvisningar till 1 § har upphävts genom lag (1990:1432).

Anvisningar till 3 § har upphävts genom lag (1990:1432).

Övergångsbestämmelser

1990:1432

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991 och tillämpas första gången
vid 1992 års taxering.

1992:694

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första
gången vid 1992 års taxering. De äldre föreskrifterna får tillämpas
vid 1992–1995 års taxeringar om den skattskyldige vid samma
taxering yrkar i enlighet med ikraftträdandebestämmelserna till
lagen (1992:693) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) att
lagret skall värderas med tillämpning av äldre bestämmelser.
Lag (1994:788).

1994:788

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994 och tillämpas första gången
vid 1994 års taxering.

1995:1615

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och tillämpas i fråga om
företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag på beskattningsår som påbörjas
den 1 januari 1996 eller senare och i övrigt på beskattningsår som
påbörjas den 1 januari 1997 eller senare.

1999:1084

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och skall tillämpas
första gången vid 2001 års taxering. Äldre bestämmelser skall
dock tillämpas för räkenskapsår som har påbörjats före
ikraftträdandet.

1999:1234

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas
första gången i fråga om 2002 års taxering.

2003:1104

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004 och tillämpas
första gången på det beskattningsår som börjar efter den 31
december 2003.