Kungl. Maj:ts kungörelse (1955:29) om resedokument för vissa flyktingar

SFS nr
1955:29
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad
1955-02-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:547
Upphävd
1989-07-01

Kungl. Maj:t har, sedan Sverige den 16 augusti 1954 ratificerat en i
Genève den 28 juli 1951 avslutad internationell överenskommelse
angående flyktingars rättsliga ställning, uppdragit åt statens
utlänningskommission att i fall som avses i artikel 28 av
överenskommelsen utfärda särskild legitimationshandling för utrikes
resa (resedokument). Förlängning av giltighetstiden för resedokument
må beviljas av kommissionen eller efter dess bemyndigande av
vederbörande tjänsteman vid svensk beskickning eller vid lönat svenskt
konsulat eller av olönad svensk konsul, vilken av ministern för
utrikes ärendena förklarats behörig meddela visering. Vid utfärdande
av resedokument eller förlängning av dess giltighetstid skola
iakttagas bestämmelserna i nämnda överenskommelse. Utlänningskom
missionen äger utfärda erforderliga föreskrifter för tillämpning av
kungörelsen.