Kungörelse (1955:32) angående återställande eller utgallring av vissa ansökningshandlingar hos myndigheter tillhörande försvaret

SFS nr
1955:32
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1955-02-11
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:446
Upphävd
1991-07-01

Ansökningar med tillhörande handlingar (ansökningshandlingar),
avseende erhållande av anställning hos myndighet tillhörande
försvaret, skola återställas till sökande snarast efter besvärstidens
utgång eller, om vederbörande ej anträffas, utgallras sedan ett år
förflutit från den 31 december det år, då handlingarna inkommit, dock
med undantag för

a) den anställdes ansökningshandlingar,

b) ansökningshandlingar i ärenden, som falla under Kungl. Maj:ts
prövning och avgörande, samt

c) ansökningshandlingar i ärenden, i vilka besvär anförts, i vad
desamma tillhört handlingarna i besvärsmålet.

Ansökningshandlingar, som ingivits utan att avse viss ledigförklarad
tjänst (beställning, befattning), skola återställas till den sökande
eller, om denne ej är anträffbar, utgallras då de icke längre
erfordras.

Innan ansökningshandlingar återställas eller utgallras skall i
vederbörligt diarium (motsvarande handling) anteckning om
återställandet eller utgallringen ske; vid återställande skall
dessutom på själva ansökningen anteckning härom göras.